Polityka wypłat środków dla akcjonariuszy spółki DGA S.A

Jednym z priorytetowych celów Spółki DGA S.A. jest zapewnienie swoim Akcjonariuszom możliwości zwiększania wartości ich kapitału w aspekcie wzrostu cen akcji poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki dywidend.

Zgodnie z przyjętą 9 sierpnia 2005 r. i konsekwentnie stosowaną polityką dywidendy, nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów Spółki, oceny zamierzeń, perspektyw oraz zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące i zarządzające Spółki, może być wypłacana w formie pieniężnej (dywidendy) lub w formie nabycia własnych akcji.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd DGA SA poinformował, iż w dniu 23 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku netto DGA S.A. za rok 2017. Zgodnie z uchwałą Zarząd proponował zysk netto w wysokości 2.516.705,63 PLN podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 506.657,00 PLN, tj. 0,50 PLN na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
2) pozostałą kwotę 2.010.048,63 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wniosek Zarządu w dniu 23 kwietnia 2018 r. uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej DGA S.A.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 29 maja 2018 r. dokonana została zmiana wysokości dywidendy. Dywidenda została zwiększona z 0,50 PLN do 0,75 PLN na jedną akcję, co oznacza podniesienie wysokości dywidendy o 50% w stosunku do pierwotnego projektu uchwały. Zgodnie z uchwałą:
a) na dywidendę przeznaczonych zostało 759.985,50 PLN;
b) wysokość dywidendy wynosi 0,75 PLN na jedną akcję;
c) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.013.314 szt. akcji;
d) z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965 szt.
e) dzień ustalenia prawa do dywidendy – 15 czerwca 2018 r.
f) dzień wypłaty dywidendy – 4 lipca 2018 r.

W poprzednich pięciu latach obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy.