Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 z przypisem 1 i art. 402 z przypisem 2 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

ZWZ odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37 III piętro, Poznań).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2019 r.

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał" z dnia 16 maja 2019 r.