DGA wypłaci 0,16 zł dywidendy i jest przygotowane na buy-back

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA zdecydowało o podziale 2,6 mln zysku za rok ubiegły. Akcjonariusze zadecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,62 mln zł tj. 0,16 zł na 1 akcję. Pozostałą kwotę 1, 01 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy. W porównaniu z ubiegłymi latami, wypłata z zysku wzrosła o ok. 20%.
Jak stwierdził Andrzej Głowacki, Prezes poznańskiej spółki - DGA od lat prowadzi konsekwentną politykę dywidend. Zgodnie z jej założeniami na wypłatę dla Akcjonariuszy przeznacza się od 20 do 40% wypracowanego zysku netto. Za 2006 rok dywidenda wyniosła 40% zysku. Za 2007 rok Zarząd DGA zaproponował wypłatę 60% zysku netto, gdyż pozostały zysk i środki pozyskane z emisji akcji (15,8 mln zł) w pełni zaspokajają aktualne potrzeby inwestycyjne Spółki. Akcjonariusze ustalili, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 26 czerwca 2008 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpi 10 lipca.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa Głowackiego o planowanym buy-backu, Zarządu Spółki, umieścił w porządku obrad ZWZ uchwałę o wykupie akcji. Akcjonariusze upoważnili Zarząd Spółki do nabywana akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia („Skup akcji własnych”). Wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych wyniesie 4 mln zł. Po emisji z prawem poboru z grudnia 2008r. kapitał zakładowy spółki wynosi 10,17 mln zł i dzielił się na 10170 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Zarząd Spółki został upoważniony do realizacji skupu akcji własnych do dnia 30 czerwca 2009 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd Spółki i podany do publicznej wiadomości. Zarząd ma także prawo nie przeprowadzać skupu akcji jeśli uzna, ze nie jest to w interesie Spółki.
Akcjonariusze udzielili także absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za sprawowanie obowiązków za rok ubiegły.
Walne podjęło również uchwałę o wyborze nowych członków Rady Nadzorczej, którymi zostali Pan Robert Gwiazdowski, znany ekspert podatkowy, związany z Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Pan Michał Lachowicz.

Kontakt dla prasy:
Kamila Górczyńska-Żyżkowska
kamila.gorczynska@dga.pl
0 601 805 484

Informacje dodatkowe

Robert Gwiazdowski, lat 48

Wykształcenie:
wyższe – Doktor nauk prawnych (rok uzyskania tytułu 1994), otwarty przewód habilitacyjny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; od 1997 tytuł doradcy podatkowego. Szef Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, komentator gospodarczy. Autor licznych artykułów
poświęconych problematyce podatków, wolnego rynku i polityki gospodarczej.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1985 – 2006 pracownik naukowy – asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski;
  • 1995 – nadal własna działalność gospodarcza;
  • 2004 - nadal Prezydent w Centrum Adama Smitha w Warszawie.

Michał Lachowicz, lat 28

Wykształcenie:
wyższe – inżynier (rok uzyskania tytułu 2004), studia wyższe zawodowe na
makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja w zakresie inżynierii komputerowej.
Kandydat jest po zaliczeniu I etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1999-2000 – PCM Sp. z o.o.
  • 2001-2002 – B2B Sp. z o.o.
  • 2002-2004 – Taxus SI Sp. z o.o.
  • 2004-2005 – Bonair SA
  • 2005-2007 – CS Stars Sp. z o.o.
  • 2007-2008 – członek Rady Nadzorczej Spółki publicznej Fabryki Śrub w Łańcucie ŚRUBEX SA