ARP S.A. przy wsparciu DGA S.A. i Work Service S.A. pomaga zwalnianym stoczniowcom

Dodatkowe informacje do Raportu bieżącego DGA S.A. nr 13/09 z 21 lutego 2009 r.

Konsorcjum Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania ( Lider) oraz Work Service S.A. z Wrocławia (Partner) w dniu 20 lutego 2009r. podpisały umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację usługi szkoleniowo-doradczej na rzecz pracowników Stoczni GDYNIA S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Umowa będzie wykonana w ramach Projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”. Prowadzone będą działania, których celem jest zapobieganie negatywnym skutkom restrukturyzacji przemysłu stoczniowego i zwolnień grupowych w obu restrukturyzowanych przedsiębiorstwach.

Projekt „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 2.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten jest realizowany jako część Programu Zwolnień Monitorowanych (PZM) w związku z postanowieniami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Wykonawcą Programu Zwolnień Monitorowanych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy celem PZM jest m.in. udzielenie pomocy pracownikom Stoczni GDYNIA S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w zakresie usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Konsorcjum w ramach podpisanej umowy będzie świadczyło przez 16 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2010r. kompleksową usługę szkoleniowo – doradczą dla ok. 8.000 osób. Nadrzędnym celem usługi jest wsparcie rządowego programu „Strategia dla sektora stoczniowego(morskie stocznie produkcyjne)w Polsce w latach 2006 – 2010” poprzez łagodzenie społecznych i regionalnych skutków wynikających z głębokiej redukcji zatrudnienia w tej gałęzi przemysłu. Usługa jest skierowana do osób będących uczestnikami PZM, w ramach której m.in.:

 • każdy pracownik otrzyma wsparcie od doradcy zawodowego w ilości średnio 8 godzin doradztwa indywidualnego ( łącznie wykonanych zostanie ok. 64.000 godzin doradztwa indywidualnego), podczas którego sporządzona zostanie indywidualna ścieżki aktywizacji, podpisana przez pracownika i doradcę. Ścieżka ta będzie m.in. określeniem zakresu usług w ramach Projektu z jakich skorzystanie przyniesie pracownikowi najlepsze i wymierne efekty,
 •  każdy będzie mógł otrzymać wsparcie od doradców zawodowych w ramach prowadzonych warsztatów grupowych,
 • zgodnie z indywidualną ścieżką aktywizacji pracownik będzie mógł wziąć udział w szkoleniach zawodowych i specjalistycznych, podnoszących jego kwalifikacje zawodowe, umiejętności specjalistyczne oraz interpersonalne,
 • Konsorcjum otworzy dwa punkty pośrednictwa pracy po jednym w Gdyni i w Szczecinie, gdzie zainteresowane osoby będą mogły bezpośrednio skorzystać z pomocy pośredników pracy. W punktach pośrednictwa oprócz ofert pracy zainteresowani będą mogli skorzystać z pomocy w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych (cv, listy motywacyjne),
 • uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy psychologa, będącego na miejscu w biurach przez cały okres trwania usługi
 • Konsorcjum przedstawi każdemu beneficjentowi średnio przynajmniej 2 oferty pracy. Oferty będą adekwatne do profilu społeczno-zawodowego i miejsca zamieszkania lub planowanych zmian w życiu ( zawodowych, mieszkaniowych itp.).

W Gdyni i Szczecinie zostaną uruchomione biura, w których od dnia 3 marca pracownicy Konsorcjum, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy oraz psychologowie będą pomagali każdemu uczestnikowi zrealizować przygotowaną dla niego indywidualną ścieżkę aktywizacji.

Niezwykle istotnym są uwarunkowania, które skłoniły Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. do przygotowania projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”

Wydanie decyzji przez KE w zakresie pomocy Państwa udzielonej polskim stoczniom oraz zapisy ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego przyspieszyły procesy radykalnych przekształceń majątkowych w sektorze budownictwa okrętowego. W konsekwencji nieuchronna jest szybka i głęboka redukcja zatrudnienia, zwłaszcza w stoczniach objętych ww. Ustawą– Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o.-dotykająca grupę około 8000 pracowników. Regionalne rynki pracy nie mają możliwości zabsorbowania tak znacznej liczby o podobnych kwalifikacjach, tym bardziej, że w obydwu województwach, gdzie usytuowane są stocznie, zapowiadane są równolegle zwolnienia grupowe również w innych branżach. W grudniu 2008r. skala bezrobocia kształtowała się na poziomie 12,7% w województwie zachodniopomorskimi 7,9% w woj. pomorskim. Prognozuje się, że redukcja zatrudnienia w sektorze stoczniowym spowoduje wzrost stopy bezrobocia w tych regionach nawet o 2%.
Jak wynika z doświadczeń restrukturyzacji górnictwa w Polsce w latach 1998-2006,w tym programów UE skierowanych do osób odchodzących z sektora (PHARE Inicjatywa I i II),usługi związane z przygotowaniem do funkcjonowania na otwartym rynku pracy są najskuteczniejsze dla osób jeszcze pracujących bądź krótkotrwale pozostających bez pracy(do 6 miesięcy).Wprowadzenie na rynek pracy osób po dłuższym okresie dezaktywizacji zawodowej spowodowanej utratą pracy jest znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne niż podniesienie bądź zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników, którzy w trakcie okresu wypowiedzenia lub bezpośrednio po utracie pracy objęci są Programem Zwolnień Monitorowanych(PZM).
Jednym z zagrożeń związanych z redukcją zatrudnienia w przedsiębiorstwach sektora budownictwa okrętowego jest migracja zarobkowa osób wysoko wykwalifikowanych do innych krajów. Taki drenaż kadr jest w dłuższej perspektywie niekorzystny dla lokalnych rynków pracy, głównie ze względu na odpływ zasobów know- how, którymi dysponują pracownicy. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wyposażyć te osoby w dodatkowe kompetencje pozwalające im odnaleźć się na polskim rynku pracy, w przedsiębiorstwach innych branż. Z drugiej strony na rynku pracy pojawią się pracownicy posiadający niekiedy zdezaktualizowane kwalifikacje, cechujący się brakiem doświadczenia związanego z samodzielnym funkcjonowaniem na tymże rynku, co znacznie zmniejsza ich szanse na ponowne zatrudnienie. Projekt ma pozwolić na objęcie kompleksowymi, aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu znaczącej liczby pracowników stanowiąc dodatkowe i uzupełniające narzędzia wsparcia do tych, którymi dysponują Powiatowe Urzędy Pracy i przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków zwolnień stanowiących element kompensacji. Podkreślić należy, że na mocy Ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, ARP S.A. pełni funkcję podmiotu prowadzącego postępowanie kompensacyjne a w szczególności jest wykonawcą Programu Zwolnień Monitorowanych dla pracowników sektora budownictwa okrętowego w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.
.
INFORMACJE DLA PRASY:
Anna Szymańska
Wiceprezes Zarządu DGA S.A.
GSM: 0 601 700 378 e-mail: anna.szymanska@dga.pl

Anna Kosmała-Zarzycka
Kierownik Projektu
Wicedyrektor Departamentu DGA S.A.
GSM: 601 827 651 e-mail: anna.zarzycka@dga.pl


DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu

 • Od 2004r. Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (pierwsza firma doradcza, której akcje notowane są na GPW)
 • Przychody roczne [w mln zł]: 38,9 (2007); 37,3 (2006); 33,3 (2005)
 • Siedziba w Poznaniu i Odział w Warszawie,
 • Grupa Kapitałowa oferująca kompleksowa usługę doradczą ( konsulting, systemy zarządzania, szkolenia, doradztwo personalne, audyt, księgowość, podatki, usługi prawne, badania społeczne)
 • Kilka tysięcy zrealizowanych projektów w całej Polsce,
 • Lista referencyjna od klientów praktycznie ze wszystkich branż

Unikalny potencjał Spółki to:

 • Zespół świetnie wykwalifikowanych 80 własnych Konsultantów i ponad 100 ekspertów zewnętrznych
 • Zarządzanie i realizacja znaczących ogólnopolskich projektów szkoleniowo – doradczych m.in.  „Turystyka Wspólna Sprawa” - program szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej na zlecenie PARP, obejmujący 53.000 uczestników projektu)
 • Realizacja projektów innowacyjnych o znaczeniu ogólnopolskim (Telepraca. Ogólnopolski program dla przedsiębiorców, Program szkoleń promujących clustering)
 • 19 – letnie doświadczeniem.in. w projektach doradczych, szkoleniowych, pozyskiwaniu środków z UE, zarządzaniu

WORK SERVICE S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • Polska firma będąca liderem rynku pośrednictwa pracy.
 • Przychody roczne Grupy Kapitałowej Work Service SA: 530.344.000 zl za rok 2008
 • Siedziba we Wrocławiu, oddziały w całej Polsce, m.in. w Szczecinie i Gdańsku, działa poprzez sieć 38 przedstawicielstw
 • Numer 1 w Europie Środkowo - Wschodniej, działa poprzez sieć oddziałów zagranicznych i sieć 38 przedstawicielstw umów partnerskich w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina, Holandia, Rumunia, Rosja
 • Każdego roku dzięki Work Service S.A. pracę znajduje blisko 100.000 osób, Spółka dziennie zatrudnia ponad 15 tys. pracowników
 • Spółka współpracuje z ponad 500 Klientami 

Unikalny potencjał Spółki to:

 •  Doświadczony zespół 150 doradców, szkoleniowców i rekruterów.
 • Unikalny model prowadzenia doradztwa w miejscach zamieszkania pracowników.
 • Własne wydawnictwo kierowane do pracowników w całym procesie zmian.
 • Baza ponad 10 000 ofert pracy w kraju dla zwalnianych pracowników.
 • Posiada ponad 15 000 ofert pracy za granicą dla zwalnianych pracowników.
 • Dedykuje systemy zarządzania personelem obsługujące obecnie ponad 200 000 osób rocznie.