DGA zawarła umowę inwestycyjną ze spółką BRASTER Sp. z o.o.

W dniu 18 marca br. Spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której obejmie docelowo pakiet 50% udziałów w BRASTER Sp. z o.o.

Braster jest spółką założoną przez grupę polskich naukowców w celu komercjalizacji innowacyjnej technologii pozwalającej na wczesne wykrywanie zagrożenia rakiem piersi. Technologia ta jest objęta zgłoszeniem patentowym. Spółka Braster zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na mocy której prace rozwojowe związane z komercjalizacją technologii oraz inwestycje niezbędne do uruchomienia produkcji seryjnej zostaną dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 2,2 mln zł.
Inwestycja kapitałowa DGA w spółkę Braster przebiegać będzie dwuetapowo. W dniu 18 marca 2009 r. Zgromadzenie Wspólników Braster Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Na mocy tej uchwały DGA objęło 48,33% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w zamian za wkład w wysokości 750 tys. zł.
Następne podwyższenie kapitału spółki Braster nastąpi przed uruchomieniem produkcji seryjnej. W zamian za wkład w wysokości 750 tys. zł DGA obejmie kolejne udziały w spółce i osiągnie łączny udział w wysokości 50%.
W skład Rady Nadzorczej spółki Braster wejdzie Prezes Zarządu DGA, Pan Andrzej Głowacki i Pani Anna Olszowa, Prokurent spółki DGA.