Najczęściej zadawane pytanie w związku ze złożeniem przez spółkę R&C Union S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości układowej

Pytania od inwestorów i innych interesariuszy skierowane do Zarządu DGA S.A.:

Co oznacza złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej?
Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu to procedura przewidziana Ustawą Prawo Upadłościowe i Naprawcze dla firm, które chcą kontynuować działalność po przeprowadzeniu restrukturyzacji i nie oznacza ono bankructwa firmy.
[2013-09-26]

Czy lokale prowadzone przez Spółkę będą nadal funkcjonowały?
Tak, lokale będą czynne w dotychczasowych godzinach otwarcia, oferując dotychczasowe menu. Zapraszamy do korzystania z ich oferty.
[2013-09-26]

Co będzie po ogłoszeniu upadłości układowej Spółki?
Po ogłoszeniu upadłości układowej Spółki będzie wdrażany plan naprawczy, którego realizację będzie wspierała spółka DGA SA (akcjonariusz R&C Union S.A.) oraz profesjonalna firma DGA Centrum Sanacji Firm SA, który zapewni działanie Spółki oraz terminowe regulowanie zobowiązań.
Założenia programu naprawczego zostaną przedstawione po zatwierdzeniu wniosku o upadłość układową przez Sąd.
[2013-09-26]
Dlaczego tak dobra firma jaką jest DGA S.A. dokładnie nie zbadała sytuacji spółki RC UNION przed jej kupieniem?

DGA S.A. nabyło akcje Spółki R&C Union S.A. w sierpniu 2011 roku obejmując 4.000.000 akcji z emisji. Spółka R&C Union S.A. była notowana (od 2008 roku) na NewConnect, tak więc DGA miało możliwość zapoznania się z takimi samymi dokumentami do jakich dostęp mieli inni inwestorzy. Zarząd DGA spotkał się z ówczesnym Zarządem Spółki R&C Union S.A., p.p. Norbertem Okowiakiem i Maciejem Stróżykiem, natomiast p. Prezes Andrzej Głowacki spotkał się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Ze spotkań oraz otrzymanych prezentacji nie wynikało, że Spółka znajduje się na równi pochyłej. Zarząd odebrał czytelny sygnał, że Spółka zakończyła proces restrukturyzacji i ma czytelną strategię rozwoju. Zarząd DGA zamieścił następujące zdania w informacji prasowej z dn.25.08.2011r:

Inwestycja w R&C jest inwestycją finansową DGA. Zarząd DGA jest przekonany, że realizowany program restrukturyzacji i strategii R&C oraz skład jej Zarządu są gwarancją uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych, co przełoży się na wzrost wartości Spółki i tym samym na wzrost kursu jej akcji.
DGA S.A. będzie wspierać rozwój Spółki R&C UNION S.A. na płaszczyznach uzgodnionych z Zarządem Spółki.
Zarząd DGA uważa inwestycję w R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu za bardzo dobry i perspektywiczny kierunek podyktowany wieloma przesłankami.

Warto podkreślić, że strata netto za I półrocze 2011 roku wyniosła 2 415 tys. zł i miało być już w Spółce lepiej. Wynik na koniec 2011 roku całkowicie nas zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się straty na poziomie ponad 12,2 mln zł. Konsekwencją tego były zmiany w składzie Zarządu.
Przy podejmowaniu decyzji nie bez znaczenia był skład akcjonariatu. Udział w nim EVF I Investment S.A., Spółki zależnej od Enterprise Investments S.A. gwarantował profesjonalizm i właściwe relacje korporacyjne.
[2013-09-30]

 Czy w momencie kupowania RC UNION spółka DGA wiedziała że jest w niej tak ciężka sytuacja. A jeżeli tak to dlaczego nie zapłaciła za akcje np. 0,30 zł/1 akcja?

DGA znało sytuację Spółki R&C Union S.A. w oparciu o ogólnodostępne dokumenty, także materiał informacyjny opublikowany na stronie www.rcunion.pl (przed zmianami). DGA obejmowało akcje po cenie nominalnej, czyli najniższej z możliwych, gdyż cena emisyjna nie może być niższa od ceny nominalnej.

[2013-09-30]

 Czy DGA wystąpi z roszczeniem do Zarządu, który opublikował dokument informacyjny i udzielił Spółce nierzetelnych informacji?

DGA rozważa taki krok, lecz za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje.

[2013-09-30]

Do kiedy potrwa postępowanie układowe w RC Union?

Zazwyczaj postępowanie układowe trwa kilka lat –do momentu spłaty ostatniej raty zobowiązań nim objętych. Spółka będzie na bieżąco informowała o harmonogramie postępowania.

[2013-09-30]

Czy postępowanie układowe zakłada jedynie redukcję zadłużenia, a jeżeli tak to o jaki procent?

DGA S.A. nie jest upoważnione do tego, aby wypowiadać się na temat postępowania układowego poza informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki R&C Union S.A. Na chwilę obecną żadna informacja nt. samego postępowania układowego nie została przekazana do publicznej wiadomości i zapewne tak się nie stanie do momentu podjęcia decyzji przez Sąd. Jeśli taka informacja się pojawi – również zostanie przekazana inwestorom DGA.

[2013-09-30]

Czy postępowanie układowe zakłada zamianę zadłużenia na akcje i jeżeli tak to o nominale1 zł/1 akcję?

DGA S.A. nie jest upoważnione do tego, aby wypowiadać się na temat postępowania układowego poza informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki R&C Union S.A.

[2013-09-30] 
Czy Posiadacie Państwo realny plan na poprawę sytuacji w RC Union i na czym on ma polegać jeżeli do tej pory ten sam zarząd tej spółki nic nie wymyślił tylko przyglądał się jak spółka ”tonie”?

Stwierdzenie że Zarząd „przyglądał” się jak spółka „tonie” jest bezpodstawne. Tak jak wspomniano wyżej załącznikiem do wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu jest plan naprawczy – taką informację podał Zarząd R&C Union w Raporcie bieżącym nr 23/2013.

[2013-09-30] 
Jakie spółki będą miały decydujący głos w zawieranym układzie?

DGA S.A. nie jest upoważnione do tego, aby wypowiadać się na temat postępowania układowego poza informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki R&C Union S.A.

[2013-09-30] 
Jakie są łączne zobowiązania spółki RC Union?

 DGA S.A. nie jest upoważnione do tego, aby wypowiadać się na temat postępowania układowego poza informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki R&C Union S.A.

[2013-09-30] 

Czy będzie wystąpienie Prezesa A. Głowackiego w sprawie zaistniałej sytuacji w spółce RC Union?

Na chwilę obecną takie wystąpienie nie jest przewidziane. Prezes DGA Andrzej Głowacki wystąpi w dniu 7 października br. na konferencji „Rynek finansowy w Polsce – kapitał dla gospodarki” w sesji „Różne ścieżki i potrzeby pozyskiwania kapitału. Studium przypadków na polskim gruncie.”, gdzie będzie mówił na temat porażek inwestycyjnych DGA. Można spodziewać się, że skomentuje wówczas sytuację w Spółce.

[2013-09-30] 

 Czy Państwo bierzecie pod uwagę, że mogą się pojawić zarzuty o nieuczciwość informacyjną spółki w kontekście 3 faktów:
1) 09.09.13 przewidujecie upadłość R&C (przy sprzedaży wierzytelności ATERII),
2) 24.09.13 - wniosek wierzyciela o ogłoszenie R&C komentujecie jako formę nacisku bez pokrycia w faktach,
3) 26.09.13 - R&C (zarządzany przecież przez waszych ludzi)sam składa wniosek o upadłość?

 W odpowiedzi na Pana pytanie pragniemy wyjaśnić kilka kluczowych spraw:
1. Sprzedaż wierzytelności spółki R&C Union S.A. spółce Ateria Sp. z o.o. nastąpiła w dniu 9 września 2013r. (informacja w raporcie bieżącym nr 24/2013) – transakcja ta była częścią planu reorganizacji aktywów posiadanych przez DGA, który docelowo ma doprowadzić do konsolidacji określonych podmiotów. Informowaliśmy o planach „uporządkowania” portfela inwestycji DGA w informacji z dnia 10.09.2013r. („Jesienne porządki w DGA rozpoczęte” - link).
Zarząd DGA S.A. oczywiście znał treść raportu bieżącego Spółki R&C Union S.A. z dnia 14 sierpnia (Raport za II kwartał br.) i miał świadomość bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się ona znajduje. Zarząd DGA S.A. podjął decyzje uwzględniające interes DGA i zabezpieczył Spółkę Ateria Sp. z o.o. w przypadku, gdyby wierzytelność nie została spłacona.

2. Wniosek o upadłość spółki R&C Union S.A. złożony przez wierzyciela – Zarząd R&C Union S.A. poinformował w raporcie bieżącym o złożeniu takiego wniosku przez wierzyciela i skomentował go jako formę nacisku na spółkę mającą na celu uzyskania płatności. Taką też informację powziął Zarząd DGA SA i jako znaczący akcjonariusz spółki R&C Union – przekazał dalej informację na swojej stronie internetowej. Należy pamiętać, że złożenia wniosku o upadłość spółki przez inny podmiot to jedna sprawa, a złożenie wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu przez samą spółkę – to druga sprawa. Między jednym a drugim zdarzeniem nie ma powiązania przyczynowo – skutkowego.

3. Zarząd R&C Union składa wniosek o upadłość - oczywiście Zarząd DGA SA, jako jeden z akcjonariuszy uczestniczący w posiedzeniach Rady Nadzorczej spółki R&C Union SA, posiadał wiedzę o trudnej sytuacji w spółce i też o tym informował np. przy okazji publikacji półrocznych wyników – co nie jest równoznaczne z posiadaniem wiedzy o planowanym złożeniu wniosku o upadłość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zarząd R&C Union SA nie miał obowiązku informowania Rady Nadzorczej o przygotowywaniu takiego wniosku, ani też nie było konieczne uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na taką czynność. Organem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz złożenia wniosku o upadłość jest tylko i wyłącznie Zarząd spółki R&C Union S.A. i w jego gestii pozostaje poinformowanie poszczególnych organów lub osób o planowanych działaniach. Fakt, że Członkami Zarządu R&C Union SA są osoby, które poprzednio były powiązane z DGA S.A. nie ma tutaj żadnego znaczenie, ponieważ komunikacja pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej (a więc m.in. znaczącymi akcjonariuszami, w tym DGA) a Członkami Zarządu R&C Union S.A. odbywa się na forum Posiedzenia Rady Nadzorczej R&C Union S.A. Przed samym złożeniem wniosku o upadłość przez spółkę R&C Union nie odbyło się takie posiedzenie. 

[2013-10-28]