Publikacja wyników DGA za I kwartał 2009 roku

W dniu dzisiejszym spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku.
W pierwszym kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa DGA zanotowała zysk netto w wysokości 258 tys. zł przy przychodach na poziomie 6 077 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykazano stratę netto w wysokości 2 811 tys. zł przy przychodach rzędu 8 391 tys. zł.

Wyszczególnienie
I kwartał 2009 r.
I kwartał 2008 r.
przychód
wynik
przychód
wynik
Projekty Europejskie
2 340
407
5 183
-1 662
Technologie Informatyczne
216
-15
351
-7
Konsulting zarządczy i finansowy
2 270
780
1 287
144
Inne spółki Grupy
1 500
430
1 465
471
Przychody nie przypisane segmentom
116
116
311
311
Eliminacje konsolidacyjne
-365
-2
-206
-3
Wartość skonsolidowana
6 077
1 716
8 391
-746

 Komentarz Zarządu Spółki
Segment Projektów Europejskich w I kwartale 2009 r. zrealizował najwyższe przychody w Grupie Kapitałowej DGA. Przy przychodach na poziomie 2 340 tys. zł wygenerował zysk brutto na sprzedaży w wysokości 407 tys. zł, co oznacza 17,4% marżę. Zdecydowanie niższy poziom przychodów tego segmentu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika z faktu, że dopiero w IV kwartale 2008 r. rozpoczęto podpisywanie nowych umów z okresu programowania 2007-2013. Pierwsze trzy miesiące 2009 r. były okresem rozpoczęcia realizacji tych umów, czego efekty w postaci wyższych przychodów zauważalne będą w kolejnych kwartałach 2009 r. Zauważyć należy, że pomimo niższych przychodów, segment wygenerował zysk brutto na sprzedaży, co w porównaniu z wykazaną stratą za I kwartał 2008 r. w wysokości 1 662 tys. zł należy uznać za dobry wynik.
Drugim pod względem przychodów był segment Konsultingu Zarządczego i Finansowego, który osiągnął w I kwartale 2009 r. przychody w wysokości 2 270 tys. zł i zysk na poziomie 780 tys. zł. W odniesieniu do I kwartału 2008 r. przychody wzrosły o 76,4% zysk natomiast o 441,7%. Polepszenie wyników tego segmentu w odniesieniu do I kwartału 2008 r. wynika przede wszystkim z rozszerzenia kompetencji w obszarze doradztwa biznesowego oraz realizacji projektów prywatyzacyjnych.
Segment Technologii Informatycznych w pierwszym kwartale 2009 r. wygenerował przychody na poziomie 216 tys. zł, co przełożyło się na wygenerowanie straty brutto na sprzedaży w wysokości 15 tys. zł. Udział segmentu w przychodach ogółem Grupy Kapitałowej DGA jest niewielki i w I kwartale 2009 r. wyniósł 3,4%.

Wyniki spółek zależnych
Inne spółki z Grupy Kapitałowej DGA wygenerowały 1 500 tys. zł przychodów, co przełożyło się na zysk brutto na sprzedaży w wysokości 430 tys. zł (28,7% rentowność). Dla porównania w I kwartale 2008 r. przychody ze sprzedaży wynosiły 1 465 tys. zł, a zysk brutto na sprzedaży 471 tys. zł. Niższy zysk brutto na sprzedaży przy porównywalnych wielkościach przychodów wynika ze zrealizowanej niższej marży na projektach oraz włączenia do konsolidacji trzech nowych spółek (JPW-DGA Sp. z o.o., Braster Sp. z o.o., DGA Energia Sp. z o.o.), które w pierwszych miesiącach swojej działalności nie osiągnęły przychodu.

Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży
Koszty sprzedaży w I kwartale 2009 r. wyniosły 209 tys. zł i były niższe o 58,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008. Spadek kosztów sprzedaży związany był z niższą intensywnością działań promocyjno-marketingowych Grupy Kapitałowej w tym okresie.
Przeprowadzone procesy restrukturyzacji w 2008 r., które miały na celu m.in. obniżenie kosztów stałych związanych z obszarem back office spowodowały, że koszty ogólnego zarządu w I kwartale 2009 r. zmniejszyły się o 12,6% w stosunku do I kwartału 2008 r.
Reorganizacja obszaru wsparcia pozwoliła na optymalizację i podniesienie efektywności (koszty ogólnego zarządu i sprzedaży zmniejszyły się o 478 tys. ).

Struktura bilansu Grupy Kapitałowej
Struktura bilansu Grupy Kapitałowej przedstawia się korzystnie. Kapitał własny w całości finansuje aktywa trwałe. Z układu bilansu wynika, że Grupa Kapitałowa posiada stabilne i pewne źródło finansowania. Wysoki odsetek kapitału własnego (80,2%) oznacza, że Grupa ma duży potencjał rozwoju i może angażować się w nowe inwestycje.

Aktywa i pasywa oraz ich struktura wg stanów na koniec okresów (w tys.)

Wyszczególnienie
31.03.2009
31.12.2008
31.03.2008
% zmiany do 31.12.2008
% struktura
31.03.2009
Aktywa trwałe
9 566
9 386
8 540
1,9%
27,1%
 W tym m. innymi:
 
 
 
 
 
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
764
825
1 100
-7,4%
2,2%
Rzeczowe aktywa trwałe
4 552
4 453
3 603
2,2%
12,9%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności
2 774
2 971
2 726
-6,6%
7,9%
Aktywa obrotowe
25 708
25 796
35 041
-0,3%
72,9%
W tym:      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
14 835
17 137
16 571
-13,4%
42,1%
AKTYWA OGÓŁEM
35 274
35 180
43 580
0,3%
100,0%

  

Wyszczególnienie
31.03.2009
31.12.2008
31.03.2008
% zmiany do 31.12.2008
% struktura
31.03.2009
Kapitał własny
28 299
28 178
34 610
0,4%
80,2%
w tym           Akcje własne
-1 963
-1 352
-
45,2%
 
Zobowiązania długoterminowe
751
673
735
11,6%
2,1%
Zobowiązania krótkoterminowe
6 224
6 329
8 235
-1,7%
17,6%
PASYWA OGÓŁEM
35 274
35 180
43 580
0,3%
100,0%

 

Na obniżenie kapitału własnego duży wpływ miał realizowany Program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. W I kwartale 2009 r. skupiono 350 864 akcji za łączną wartość 615 tys. zł. Natomiast od początku rozpoczęcia skupu akcji do dnia publikacji raportu nabyto 1 127 768 akcji za kwotę 2 071 tys. zł, co stanowi 11,09% w kapitale zakładowym Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
W kontekście wprowadzanych obecnie ograniczeń podaży kredytów bankowych i utrudnień w dostępie do nich, istotne znaczenie ma fakt utrzymywania przez DGA wysokiej płynności finansowej (14,8 mln wolnych środków pieniężnych). Dodatkowo DGA dysponuje limitem kredytowym w wysokości 2 mln zł, jak również posiada niewykorzystany limit na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w kwocie 4,9 mln zł.

Projekty inwestycyjne DGA
18 marca DGA S.A. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której obejmie docelowo pakiet 50% udziałów w Braster Sp. z o.o. Braster jest spółką założoną przez grupę polskich naukowców w celu komercjalizacji innowacyjnej technologii pozwalającej na wczesne wykrywanie zagrożenia rakiem piersi. Technologia ta jest objęta zgłoszeniem patentowym. Braster pozyskał środki w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” – działanie 1.4-4.1, w kwocie 2,2 mln zł, przeznaczone na przeprowadzenie pełnych prac badawczo-rozwojowych oraz na inwestycje związane z wdrożeniem produkcji seryjnej, której uruchomienie przewiduje się na połowę 2010 roku.
Inwestycja kapitałowa DGA w spółkę Braster przebiegać będzie dwuetapowo. W dniu 18 marca 2009r. Zgromadzenie Wspólników Braster Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Na mocy tej uchwały DGA objęło 48,33% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w zamian za wkład w wysokości 750 tys. zł.
W dniu 31 marca 2009 r. Wiceprezes Zarządu DGA S.A., Pan Mirosław Marek, został powołany w skład zarządu Braster Sp. z o.o.
Wejście kapitałowe do Spółki Braster jest wyrazem realizacji strategii akwizycyjnej DGA dotyczącej powoływania i przejmowania nowych podmiotów, na którą przeznaczone są środki pozyskane przez Spółkę w związku z emisją nowych akcji towarzyszących podwyższeniu jej kapitału zakładowego – na podstawie uchwały WZ DGA S.A. z dnia 14.06.2007.

Podsumowanie
Zarząd Spółki przewiduje, że w roku 2009 wyniki ulegną znaczącej poprawie w porównaniu do roku ubiegłego. Na polepszenie wyniku będą miały wpływ przede wszystkim projekty współfinansowane ze środków unijnych, których realizacja rozpoczęła się pod koniec 2008 roku i w 2009 roku. Spółka realizuje obecnie kilka dużych projektów, wśród których kluczowym jest projekt realizowany na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - ”Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”. Ponadto realizowane są projekty z zakresu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa oraz projekty z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.
Głównym zadaniem, a zarazem wyzwaniem, jakie stoi przez Zarządem DGA S.A. jest utrzymanie pozytywnej tendencji oraz dodatniego wyniku w następnych kwartałach.