DGA zadowolona po I półroczu 2009 roku

Przychody i wyniki brutto na sprzedaży segmentów

Wyszczególnienie
I półrocze 2009 r.
I półrocze  2008 r.
przychód
wynik
przychód
wynik
Projekty Europejskie
9 357
1 645
6 972
-2 944
Technologie Informatyczne
427
-32
471
-140
Konsulting zarządczy i finansowy
4 519
1 413
3 624
1 176
Inne spółki Grupy
2 880
738
3 082
655
Przychody nie przypisane segmentom
233
233
595
595
Eliminacje konsolidacyjne
-1 029
-4
-791
-6
Wartość skonsolidowana
16 387
3 993
13 953
-664

Komentarz Zarządu Spółki
Segment Projektów Europejskich w I półroczu 2009 r. zrealizował najwyższe przychody w Grupie Kapitałowej DGA. Przy przychodach na poziomie 9 357 tys. zł wygenerował zysk operacyjny w wysokości 1 645 tys. zł, co oznacza 17,6% marżę. Zdecydowanie wyższy poziom przychodów tego segmentu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika z faktu, że w fazę pełnej realizacji weszły duże projekty współfinansowane z UE z perspektywy programowania 2007-2013 oraz rozpoczęto realizację nowych projektów pozyskanych w bieżącym roku.
Drugim pod względem przychodów był segment Konsultingu Zarządczego i Finansowego, który osiągnął w I półroczu 2009 r. przychody w wysokości 4 519 tys. zł i zysk operacyjny na poziomie 1 413 tys. zł. W odniesieniu do I półrocza 2008 r. przychody wzrosły o 24,7%, zysk natomiast o 20,2%. Polepszenie wyników tego segmentu w odniesieniu do I półrocza 2008 r. wynika przede wszystkim z rozszerzenia kompetencji w obszarze doradztwa biznesowego oraz realizacji projektów prywatyzacyjnych.
Segment Technologii Informatycznych w pierwszym półroczu 2009 r. wygenerował przychody na poziomie 427 tys. zł, co przełożyło się na wygenerowanie straty brutto na sprzedaży w wysokości 32 tys. zł. Udział segmentu w przychodach ogółem Grupy Kapitałowej DGA jest niewielki i w I półroczu 2009 r. wyniósł 2,6%.

Wyniki spółek zależnych

Inne spółki z Grupy Kapitałowej DGA wygenerowały 2 880 tys. zł przychodów, co przełożyło się na zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 738 tys. zł (25,6% rentowność). W I półroczu 2008 r. przychody nie różniły się znacząco i wynosiły 3 082 tys. zł, a zysk brutto na sprzedaży 655 tys. zł. Wyższy zysk brutto na sprzedaży przy zmniejszonych przychodach wynika z wyższego wyniku osiągniętego przez Kancelarię prawną , która współpracuje ściśle przy realizacji projektów prywatyzacyjnych z DGA. Negatywny wpływ na wynik miało włączenie do konsolidacji trzech nowych spółek (JPW-DGA Sp. z o.o., Braster Sp. z o.o., DGA Energia Sp. z o.o.), znajdują się w fazie rozwoju i w pierwszych miesiącach swojej działalności nie osiągnęły dodatniego wyniku.

Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży

Koszty sprzedaży w I półroczu 2009 r. wyniosły 412 tys. zł i były niższe o 65,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008. Spadek kosztów sprzedaży związany był z niższą intensywnością działań promocyjno-marketingowych Grupy Kapitałowej w tym okresie.
Przeprowadzone procesy restrukturyzacji w 2008 r., które miały na celu m.in. obniżenie kosztów stałych związanych z obszarem back office spowodowały, że koszty ogólnego zarządu w I półroczu 2009 r. zmniejszyły się o 10,6% w stosunku do I półrocza 2008 r.
Reorganizacja obszaru wsparcia pozwoliła na optymalizację i podniesienie efektywności (koszty ogólnego zarządu i sprzedaży zmniejszyły się o 1 092 tys. zł).

Struktura bilansu Grupy Kapitałowej

Struktura bilansu Grupy Kapitałowej przedstawia się korzystnie. Kapitał własny w całości finansuje aktywa trwałe. Z układu bilansu wynika, że Grupa Kapitałowa posiada stabilne i pewne źródło finansowania. Wysoki odsetek kapitału własnego (77,4%) oznacza, że Grupa ma duży potencjał rozwoju i może angażować się w nowe inwestycje. 
Aktywa i pasywa oraz ich struktura wg stanów na koniec okresów (w tys.)

Wyszczególnienie
30.06.2009
31.12.2008
30.06.2008
% zmiany do 31.12.2008
% struktura
30.06.2009
Aktywa trwałe
9 751
9 386
9 034
3,9%
25,3%
 w tym m. innymi:
 
 
 
 
 
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
679
825
836
-17,7%
1,8%
Rzeczowe aktywa trwałe
4 516
4 453
4 281
1,4%
11,7%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności
2 902
2 971
2 809
-2,3%
7,5%
Aktywa obrotowe
28 728
25 796
34 710
11,4%
74,7%
W tym:      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
9 844
17 137
13 487
-42,6%
25,6%
AKTYWA OGÓŁEM
38 477
35 180
43 744
9,4%
100,0%

 

Wyszczególnienie
30.06.2009
31.12.2008
30.06.2008
% zmiany do 31.12.2008
% struktura
30.06.2009
Kapitał własny
29 770
28 178
30 935
5,6%
77,4%
w tym           Akcje własne
-2 067
-1 352
-
52,9%
-5,4% 
Zobowiązania długoterminowe
866
673
731
28,7%
2,2%
Zobowiązania krótkoterminowe
7 841
6 329
12 079
23,9%
20,4%
PASYWA OGÓŁEM
38 477
35 180
43 744
9,4%
100,0%

 Na obniżenie kapitału własnego duży wpływ miał realizowany Program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Od początku rozpoczęcia skupu akcji do dnia publikacji raportu nabyto 1 127 768 akcji za kwotę 2 071 tys. zł, co stanowi 11,09% udział w kapitale zakładowym Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.

W kontekście wprowadzanych obecnie ograniczeń podaży kredytów bankowych i utrudnień w dostępie do nich, istotne znaczenie ma fakt utrzymywania przez DGA wysokiej płynności finansowej (9,8 mln wolnych środków pieniężnych). Dodatkowo DGA dysponuje limitem kredytowym w wysokości 4 mln zł, jak również posiada niewykorzystany limit na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w kwocie 1,9 mln zł.

 Projekty inwestycyjne DGA
Umowa nowej Spółki DGA Energia Sp. z o.o.
26 stycznia 2009 r. zawarta została umowa spółki, na mocy której utworzono nową spółkę celową wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta – DGA Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zawiązana została przez Emitenta i spółkę R-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,-PLN i dzieli się na 100 nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000,-PLN każdy. Z uwagi na dokonane przez wspólników ustalenia w umowie spółki wprowadzono zapis o kapitale docelowym w wysokości 1.000.000,-PLN. Każdy ze wspólników jest właścicielem 50 udziałów dających 50 % ogólnej liczby głosów. Przedmiotem działalności DGA Energia Sp. z o.o. jest w szczególności kompleksowa budowa, jak i prowadzenie biogazowi, których działalność ukierunkowana jest na dostarczenie energii dla podmiotów i grup podmiotów prowadzących działalność na różną skalę.
W dniu 19 czerwca wprowadzona została zmiana w umowie Spółki zależnej DGA Energia Sp. z o.o. polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego i wprowadzeniu nowego inwestora – firmę Polnet – Biogaz Sp. z o.o. Polnet - Biogaz Sp. z o.o. objęła 25 zwykłych udziałów nieuprzywilejowanych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.000,-PLN, co daje 20% ogólnej liczby głosów. Zmieniła się również struktura udziałów. Spółka DGA będzie miała 40% udziału w kapitale zakładowym. Uchwała na dzień sporządzenia sprawozdania nie została zarejestrowana w KRS.
W dniu 17 sierpnia 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DGA Energia Sp. z o.o., w ramach którego podjęto kolejną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego DGA Energia Sp. z o.o. z kwoty 125.000 zł do kwoty 275.000 zł poprzez utworzenie 150 nowych nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł, każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł. Wspólnicy obejmą i opłacą udziały proporcjonalnie do dotychczasowej struktury kapitałowej. tj.: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. – 40%, R-Energia Sp. z o.o. – 40%, Polnet – Biogaz Sp. z o.o. – 20%.
Środki pozyskane przez DGA Energia Sp. z o.o. przeznaczone zostaną na sfinansowanie fazy wstępnej procesów inwestycyjnych związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć.

Umowa nowej Spółki Braster Sp. z o.o.
18 marca DGA S.A. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której obejmie docelowo pakiet 50% udziałów w Braster Sp. z o.o. Braster jest spółką założoną przez grupę polskich naukowców w celu komercjalizacji innowacyjnej technologii pozwalającej na wczesne wykrywanie zagrożenia rakiem piersi. Inwestycja kapitałowa DGA w spółkę Braster przebiegać będzie dwuetapowo. W dniu 18 marca 2009 r. Zgromadzenie Wspólników Braster Sp z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Na mocy tej uchwały DGA objęło 48,33% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w zamian za wkład w wysokości 750 tys. zł. Następne podwyższenie kapitału spółki Braster nastąpi przed uruchomieniem produkcji seryjnej. W zamian za wkład w wysokości 750 tys. zł DGA obejmie kolejne udziały w spółce i osiągnie łączny udział w wysokości 50%.
Wejście kapitałowe do Spółek Braster oraz DGA Energia jest wyrazem realizacji strategii akwizycyjnej DGA dotyczącej powoływania i przejmowania nowych ,innowacyjnych podmiotów, na którą przeznaczone są środki pozyskane przez Spółkę w związku z emisją nowych akcji towarzyszących podwyższeniu jej kapitału zakładowego .


Podsumowanie
Zarząd Spółki przewiduje, że w roku 2009 wyniki ulegną znaczącej poprawie w porównaniu do roku ubiegłego. Na polepszenie wyniku będą miały wpływ przede wszystkim projekty współfinansowane ze środków unijnych, których realizacja rozpoczęła się pod koniec 2008 roku i w 2009 roku. Spółka realizuje obecnie kilka dużych projektów, wśród których kluczowym jest projekt realizowany na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - ”Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”. Ponadto prowadzone są projekty z zakresu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa oraz projekty z zakresu doradztwa strategicznego, a także z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.
Głównym zadaniem, a zarazem wyzwaniem, jakie stoi przez Zarządem DGA S.A. jest utrzymanie pozytywnej tendencji oraz dodatniego wyniku w następnych kwartałach.