DGA kończy III kwartał br. z dobrym wynikiem

W dniu dzisiejszym spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2009 roku.

2 337 tys. zł zysku netto – to wynik skonsolidowany jaki osiągnęła Grupa Kapitałowa DGA za 3 kwartały 2009 roku.

Wyszczególnienie 
I półrocze
III kwartał 2009
3 kwartały narastająco
2009
Przychody ze sprzedaży
16 387
14 243
30 630
Zysk netto
1 904
433
2 337

w tys. zł

W trzecim kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa DGA zanotowała zysk netto w wysokości 433 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 14 243 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykazano stratę netto w wysokości 55 tys. zł przy przychodach rzędu 5 545 tys. zł.

Przychody i wyniki segmentów na poziomie zysku brutto ze sprzedaży (w tys.)

Wyszczególnienie
III kwartał 2009 r.
III kwartał  2008 r.
przychód
wynik
przychód
wynik
Projekty Europejskie
11 128
1 236
2 064
462
Technologie Informatyczne
434
235
244
-4
Konsulting zarządczy i finansowy
2 151
229
2 109
345
Inne spółki Grupy
850
-327
1 348
124
Przychody nie przypisane segmentom
126
126
93
93
Eliminacje konsolidacyjne
-446
0
-313
-2
Wartość skonsolidowana
14 243
1 499
5 545
1 018

 

Komentarz Zarządu Spółki
Segment Projektów Europejskich w III kwartale 2009 r. zrealizował najwyższe przychody w Grupie Kapitałowej DGA. Przy przychodach na poziomie 11 128 tys. zł wygenerował zysk operacyjny w wysokości 1 236 tys. zł, co oznacza 11% marżę. Zdecydowanie wyższy poziom przychodów tego segmentu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika z faktu, że w fazę pełnej realizacji weszły duże projekty współfinansowane z UE z perspektywy programowania 2007-2013 oraz rozpoczęto realizację nowych projektów pozyskanych w bieżącym roku.
Drugim pod względem przychodów był segment Konsultingu Zarządczego i Finansowego, który osiągnął w III kwartale 2009 r. przychody w wysokości 4 519 tys. zł i zysk operacyjny na poziomie 1 410 tys. zł. W odniesieniu do III kwartału 2008 r. przychody pozostały na podobnym poziomie, zysk natomiast spadł o 116 tys. Pogorszenie wyników tego segmentu w odniesieniu do III kwartału 2008 r. wynika przede wszystkim z sytuacji gospodarczej , wzmożonej konkurencji w tym obszarze , spadku cen na usługi , a tym samym osiąganie niższego poziomu marży na realizowanych projektach tego segmentu.
Segment Technologii Informatycznych w trzecim kwartale 2009 r. wygenerował przychody na poziomie 434 tys. zł, co przełożyło się na wygenerowanie zysku brutto na sprzedaży w wysokości 235 tys. zł. Udział segmentu w przychodach ogółem Grupy Kapitałowej DGA jest niewielki i w III kwartale 2009 r. wyniósł 3%.

Wyniki spółek zależnych
Inne spółki z Grupy Kapitałowej DGA wygenerowały 850 tys. zł przychodów, co przełożyło się na stratę brutto na sprzedaży w wysokości 327 tys. zł. Dla porównania w III kwartale 2008 r. przychody ze sprzedaży wynosiły 1 035 tys. zł, a zysk brutto na sprzedaży 122 tys. zł. Wygenerowana strata wynika głównie z włączenia w 2009 r. do segmentu nowych spółek (Braster i DGA Energia), które w pierwszym okresie działalności nie generowały przychodów.

Struktura bilansu Grupy Kapitałowej
Struktura bilansu Grupy Kapitałowej przedstawia się korzystnie. Kapitał własny w całości finansuje aktywa trwałe. Z układu bilansu wynika, że Grupa Kapitałowa posiada stabilne i pewne źródło finansowania. Wysoki odsetek kapitału własnego (69,2%) oznacza, że Grupa ma duży potencjał rozwoju i może angażować się w nowe inwestycje.

Wyszczególnienie
30.09.2009
30.06.2009
30.09.2008
% zmiany do 30.06.2009
% struktura
30.09.2009
Aktywa trwałe
9 809
9 751
9 198
0,6%
22,5%
 W tym m. innymi:
 
 
 
 
 
Wartości niematerialne
595
679
903
-12,4%
1,4%
Rzeczowe aktywa trwałe
4 410
4 516
4 342
-2,3%
10,1%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności
2 883   
2 902
2 830
-0,7%
6,6%
Aktywa obrotowe
33 762
28 728
26 767
17,5%
77,5%
W tym:      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
13 061
9 844
15 959
32,7%
30,0%
AKTYWA OGÓŁEM
43 571
38 477
35 964
13,2%
100,0%

 

Wyszczególnienie
30.09.2009
30.06.2009
30.09.2008
% zmiany do 30.06.2009
% struktura
30.09.2009
Kapitał własny
30 171
29 770
29 940
1,3%
69,2%
w tym           Akcje własne
-2 067
-2 067
-788
0,0%
-4,7% 
Zobowiązania długoterminowe
1 121
866
711
29,4%
2,6%
Zobowiązania krótkoterminowe
12 279
7 841
5 314
56,6%
28,2%
PASYWA OGÓŁEM
43 571
38 477
35 964
13,2%
100,0%

 

Na obniżenie kapitału własnego duży wpływ miał realizowany Program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Od początku rozpoczęcia skupu akcji do dnia publikacji raportu nabyto 1 127 768 akcji za kwotę 2 071 tys. zł, co stanowi 11,09% w kapitale zakładowym Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
W kontekście wprowadzanych obecnie ograniczeń podaży kredytów bankowych i utrudnień w dostępie do nich, istotne znaczenie ma fakt utrzymywania przez DGA wysokiej płynności finansowej (13 mln wolnych środków pieniężnych). Dodatkowo DGA dysponuje limitem kredytowym w wysokości 10 mln zł, jak również posiada niewykorzystany limit na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w kwocie 1,9 mln zł.

Projekty inwestycyjne DGA
Nowa struktura udziałowców Spółki DGA Energia Sp. z o.o.
W dniu 17 sierpnia 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DGA Energia Sp. z o.o., w ramach którego podjęto kolejną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego DGA Energia Sp. z o.o. z kwoty 125.000 zł do kwoty 275.000 zł poprzez utworzenie 150 nowych nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł, każdy i o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł. Wspólnicy obejmą i opłacą udziały proporcjonalnie do dotychczasowej struktury kapitałowej. tj.: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. – 40%, R-Energia Sp. z o.o. – 40%, Polnet – Biogaz Sp. z o.o. – 20%.
Środki pozyskane przez DGA Energia Sp. z o.o. przeznaczone zostaną na sfinansowanie fazy wstępnej procesów inwestycyjnych związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć.
Ponadto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DGA Energia Sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie składu Zarządu. Aktualnie funkcję Prezesa Zarządu DGA Energia Sp. z o.o. sprawować będzie Pan Andrzej Głowacki. Zmiana w przedmiotowym zakresie ma charakter tymczasowy i dokonana została do czasu określenia nowej struktury i składu Zarządu DGA Energia Sp. z o.o.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki objął Pan Lech Ciurzyński.
Pan Lech Ciurzyński posiada bardzo duże doświadczenie w obszarze budowania biogazowi w Polsce, m.in. dzięki związaniu w latach 2007-2009 z działek Biogazu w Poldanor S.A., gdzie zajmował się ekonomiczno - administracyjną stroną inwestycji oraz funkcjonowania biogazowni. Uczestniczył w projektach 5 kolejnych biogazowni Poldanor S.A., w tym w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków krajowych NFOŚiGW oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.1.
Od 2008 r. Członek Zarządu Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” z siedzibą w Debrznie, czynnie uczestnicząc w projektach programu LEADER, jako składową PROW.
Współuczestniczył również w pracach społecznego zespołu w Ministerstwie Rolnictwa tworząc Program Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce. Za tą działalność w marcu 2009 uhonorowany odznaką „zasłużony dla rolnictwa”. Program Rozwoju Biogazowni stanowi wkład w Rządowy Program „Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne”.

Aktualnie realizowane projekty merytoryczne
- „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”
Z końcem października minęło 8 miesięcy od początku realizacji projektu (realizacja trwać będzie 16 miesięcy - do końca czerwca 2010 roku). Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne oraz zakończenie okresu wsparcia finansowego dla byłych Pracowników stoczni,
największy nacisk będzie obecnie kładziony na efekty działań w obszarze pośrednictwa pracy. Pozostałe działania są realizowane zgodnie z planem, szczególnie organizacja szkoleń nabrała w ostatnich tygodniach tempa, co pozwoliło na wypracowanie 65% wykonania planu szkoleniowego do końca października. Według harmonogramu działań, przed końcem listopada wszyscy Uczestnicy projektu w Gdyni oraz w Szczecinie zostaną skierowani na wybrane szkolenia.
W celu usprawnienia realizacji projektu oraz uzyskania dokładnej informacji o potrzebach Uczestników Projektu, została uruchomiona telefoniczna ankieta wśród byłych Pracowników stoczni. Ankieta mająca na celu zbadanie satysfakcji Uczestników z udziału w projekcie oraz weryfikację skuteczności działań w poszczególnych obszarach została przeprowadzona na razie wśród 1200 osób z Gdyni i Szczecina. Zadowolenie ze spotkania z doradcą zawodowym, z udziału w warsztatach motywacyjno-aktywizujących oraz w szkoleniach deklaruje 75-80% Ankietowanych. Ponadto ankieta wskazała, że ok. 45% Rozmówców widzi dla siebie perspektywy na znalezienie pracy,a ponad połowa oczekuje dalszego wsparcia w ramach projektu. Najbardziej oczekiwaną formą wsparcia jest dodatkowe szkolenie.

- Inne projekty europejskie
Rozpoczęliśmy jako Lider Konsorcjum wraz z Wałbrzyskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego realizację projektu „Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego”, którego wartość wynosi 275 818,33 PLN. Projekt realizowany będzie na terenie województwa dolnośląskiego w okresie 1 listopada 2009r. – 30 kwietnia 2010r.Ponadto kontynuowana jest realizacja pozostałych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:
- Profesjonalna Akademia Turystyki – realizowany dla branży turystycznej z Województwa Mazowieckiego
- Firmy rodzinne szansą rozwoju przedsiębiorczości na Śląsku
- Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego - projekt rozpoczęty w listopadzie, realizowany w Województwie Dolnośląskim.

Projekty europejskie pozostają kluczową kompetencją DGA. Uzyskaliśmy II miejsce w rankingu firm doradczych pozyskujących środki unijne na szkolenia według magazynu Forbes.

Procesy prywatyzacyjne spółek Skarbu Państwa
Jesteśmy Doradcą Ministra Skarbu Państwa w procesach prywatyzacji 20 spółek. Część realizowanych przez nas projektów prywatyzacyjnych znajduje się w II fazie procesu, którą obsługuje DGA. Są to:
- Remag S.A. z siedzibą w Katowicach
- Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” Sp. z o.o.
- Wytwórnia Filtrów „PZL- Sędziszów” S.A. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim
- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Kalisz”
- Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A.

Podsumowanie
Na poprawę wyników Spółki zdecydowany wpływ miało przejście w fazę pełnej realizacji znaczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ponadto kilka innych dużych projektów zostało pozyskanych w 2009 roku. Również restrukturyzacja segmentu Technologii Informatycznych przyniosła pozytywne rezultaty, natomiast segment Doradztwa Zarządczego i Finansowego, między innymi za sprawą projektów prywatyzacyjnych, poprawił swoje wyniki. Plan Zarządu spółki z początku 2009 roku, mający na celu utrzymanie pozytywnej tendencji przez cały rok, dzięki działaniom restrukturyzacyjnym przyniósł efekty.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu


PREZENTACJA WYNIKÓW ZA III KWARTAŁ