2010

24-11-2010

Zgromadzenie Wspólników Braster Sp. z o.o. zakończyło obrady

W dniu 24 listopada br. odbyła się II część Zgromadzenia Wspólników Spółki Braster, w której DGA S.A. posiada 48,33% udziałów.
Zwołane przez Zarząd Spółki na dzień 20 października 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w swoim programie zawierało prezentację przez nowo powołany Zarząd sytuacji Spółki, podjęcie uchwały o jej dalszym istnieniu oraz o podwyższeniu jej kapitału. 

więcej
24-11-2010

ARP nadal nie płaci DGA

Planowane, na ustalony między DGA i ARP dzień 22 listopada 2010r., zakończenie rozliczeń w związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” nie zostało zrealizowane. DGA, pomimo dostarczenia do ARP przedsądowego wezwania do zapłaty faktury wraz z należnymi odsetkami, nie otrzymała do dnia dzisiejszego środków.

więcej
09-11-2010

Publikacja wyników DGA za III kwartał 2010 roku

09 listopada 2010 roku spółka DGA z Poznania opublikowała wyniki finansowe za III kwartał. W trzecim kwartale DGA S.A. zainwestowała w kolejne spółki, łącznie w Grupie funkcjonuje ich obecnie 17. Inwestycje w start-upy, restrukturyzacja wewnętrzna oraz „wakacyjny” spadek przychodów skutkował, że Grupa Kapitałowa DGA wygenerowała stratę netto w wysokości 739 tys. zł, natomiast wynik jednostkowy DGA S.A. to strata w wysokości 454 tys. zł. 

więcej
21-10-2010

Wywiad z Prezesem Zarządu DGA w TVN CNBC Biznes

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Panem Andrzejem Głowackim, Prezesem Zarządu DGA S.A. w TVN CNBC Biznes.Przejdź do wywiadu...

15-10-2010

Więcej spółek w DGA

W dniach 12-14 października 2010 roku DGA S.A., zgodnie z przyjętą przez Zarząd spółki strategią na lata 2010-2011, sfinalizowała dwie inwestycje kapitałowe w spółki AllCards Sp. z o.o., w której DGA objęła 80% udziałów oraz DGA Amber Sp. z o.o. z objęciem 50% udziałów. Ponadto DGA S.A. przejęła całkowitą kontrolę w spółce DGA Fast Deal Sp. z o.o.

więcej
14-10-2010

Rejestracja Testera BRASTER

W dniu 13 października 2010 roku Zarząd spółki Braster, należącej do Grupy Kapitałowej DGA,
poinformował o dokonaniu wpisu testera BRASTER™ do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Rejestracja ta umożliwia wprowadzenia urządzenia do obrotu i używania zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez obowiązujące przepisy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

więcej
20-09-2010

Zmiana nazwy spółki

Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2010 roku DGA S.A. otrzymała postanowienie z dnia 14 września 2010 roku wydane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego zarejestrowana została zmiana nazwy spółki.

więcej
08-09-2010

DGA podpisała znaczącą umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych

W dniu 7 września 2010 roku spółka podpisała umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie "Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i wspólpracy z pracodawcami".

więcej
31-08-2010

Publikacja wyników DGA za I półrocze 2010 roku - informacja prasowa

31 sierpnia br. spółka Doradztwo Gospodarcza DGA S.A. z Poznania opublikowała wyniki za I półrocze 2010 roku. Grupa Kapitałowa DGA zanotowała zysk netto w wysokości 275 tys. zł, natomiast wynik jednostkowy spółki DGA S.A. kształtuje się na poziomie 757 tys. zł.

więcej
24-08-2010

Publikacja wyników DGA za I półrocze 2010 roku - spotkanie z prasą

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2010 roku o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie Zarządu DGA S.A. z prasą w związku z publikacją wyników spółki za I półrocze br. Spotkanie odbędzie się w nowej siedzibie DGA w Warszawie, która mieści się w biurowcu KASKADA przy Al. Jana Pawła II 12, IV piętro. Kontakt  w sprawie spotkania z prasą: Lila Saoudi-Krzeszowiak, email: lila.saoudi@dga.pl, tel. 061 643 52 50.

05-08-2010

Nowe władze w spółce Braster

Zarząd DGA S.A. informuje, iż uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Braster Sp. z o.o., w dniu 3 sierpnia 2010 roku powołano nowy skład Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o., który z kolei mianował nowy skład Zarządu spółki w dniu dzisiejszym, tj. 4 sierpnia 2010 roku. 

więcej
26-07-2010

Ustanowienie kuratora sądowego dla Braster Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2010 roku spółka złożyła wniosek o ustanowienie kuratora sądowego w Braster Sp. z o.o., której DGA S.A. jest Wspólnikiem. 

więcej
12-07-2010

Parkiet o wynikach i kolejnych planach inwestycyjnych DGA

Przychody DGA w II kwartale były zbliżone do tych osiągniętych od stycznia do marca – powiedział „Parkietowi” Andrzej Głowacki, prezes giełdowej spółki.Przejdź do artykułu...

02-06-2010

Wywiad z Panem Andrzejem Głowackim, Prezesem DGA SA w TVN CNBC Biznes

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Mikołaja Kunicy z TVN CNBC Biznes z Panem Andrzejem Głowackim, Prezesem Zarządu DGA SA przeprowadzonej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zobacz wywiad...

31-05-2010

DGA na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2010 w Katowicach

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się II Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

więcej
28-05-2010

Nowy znaczący projekt szkoleniowo-doradczy w DGA

W dniu 28 maja 2010 roku spółka DGA S.A. podpisała umowę z firmą szkoleniową SEKA S.A. dotyczącą realizacji projektu pn."Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw".

więcej
12-05-2010

Publikacja wyników za I kwartał 2010 roku

W dniu dzisiejszym spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2010 roku.

więcej
24-03-2010

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 60682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 4022 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

ZWZ odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 35, Poznań).

Więcej w zakładce Walne Zgromadzenie.

19-03-2010

Publikacja wyników DGA za 2009 rok

W dniu dzisiejszym spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. opublikowała wyniki za 2009 rok.

więcej