Publikacja wyników DGA za 2009 rok

Publikacja wyników Spółki DGA S.A. za 2009 rok
- Informacja prasowa -

W dniu dzisiejszym spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania opublikowała wyniki finansowe za 2009 rok. 3 002 tys. zł zysku netto – to wynik jednostkowy jaki osiągnęła DGA S.A. za 2009 rok. 

W 2009 roku DGA zanotowała zysk netto w wysokości 3 002 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 46 208 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykazano stratę netto w wysokości 5 849 tys. zł przy przychodach rzędu 21 653 tys. zł.

Wyniki Grupy Kapitałowej DGA

 

Wyszczególnienie
2009 r.
2008 r.
zmiana
2009 do 2008
Przychody netto ze sprzedaży
49 647
25 774
23 873
Koszt własny sprzedaży
43 095
24 496
18 599
Zysk / Strata brutto ze sprzedaży
6 552
1 278
5 274
Koszty sprzedaży
876
1 859
-983
Koszty ogólnego zarządu
4 805
5 356
-551
Zysk / Strata ze sprzedaży
871
-5 937
6 808
Pozostałe przychody operacyjne
1 700
415
1 285
Pozostałe koszty operacyjne
984
1 524
-540
Udział w zyskach/stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
-198
214
-412
Zysk /Strata z działalności operacyjnej
1 389
-6 832
8 221
Przychody finansowe
1 026
1 188
-162
Koszty finansowe
218
235
-17
Wynik na sprzedaży udziałów
405
0
405
Zysk /Strata przed opodatkowaniem
2 602
-5 879
8 481
Podatek dochodowy bieżący
0
27
-27
Podatek dochodowy - odroczony
-23
0
-23
Zaokrąglenia
0
-1
1
Zysk /Strata netto
2 625
-5 907
8 532

Komentarz Zarządu Spółki
Segment Projektów Europejskich w 2009 r. zrealizował najwyższe przychody w Grupie Kapitałowej DGA. Przy przychodach na poziomie 35 549 tys. zł wygenerował zysk brutto na sprzedaży w wysokości 5 272 tys. zł, co oznacza 15% marżę. Zdecydowanie wyższy poziom przychodów tego segmentu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika z faktu, że w fazę pełnej realizacji weszły duże projekty współfinansowane z UE z perspektywy programowania 2007-2013.Drugim pod względem przychodów był segment Konsultingu Zarządczego i Finansowego, który osiągnął w 2009 r. przychody w wysokości 10 141 tys. zł i zysk na poziomie 1 696 tys. zł. W odniesieniu do 2008 r. przychody pozostały na podobnym poziomie, zysk natomiast wzrósł o 23 tys. Pogorszenie marży tego segmentu w odniesieniu do 2008 r. wynika przede wszystkim z sytuacji gospodarczej , wzmożonej konkurencji w tym obszarze , spadku cen na usługi , a tym samym osiąganie niższego poziomu marży na realizowanych projektach tego segmentu.

Wyniki spółek zależnych
Inne spółki z Grupy Kapitałowej DGA wygenerowały 5 249 tys. zł przychodów, co przełożyło się na zysk brutto na sprzedaży w wysokości 625 tys. zł. Dla porównania w 2008 r. przychody ze sprzedaży wynosiły 5 741 tys. zł, a zysk brutto na sprzedaży 937 tys. zł. Wygenerowana strata w Segmencie Technologii Medycznych wynika głównie z tego, iż Spółka Braser w 2009 roku prowadziła wyłącznie prace badawczo-rozwojowe nad nowym produktem, które współfinansowane były ze środków z UE i wykazane zostały w pozostałych przychodach operacyjnych jako dotacja.

Struktura bilansu Grupy Kapitałowej
Struktura bilansu Grupy Kapitałowej przedstawia się korzystnie. Kapitał własny w całości finansuje aktywa trwałe. Z układu bilansu wynika, że Grupa Kapitałowa posiada stabilne i pewne źródło finansowania. Wysoki odsetek kapitału własnego (65,2%) oznacza, że Grupa ma duży potencjał rozwoju i może angażować się w nowe inwestycje.

Aktywa i pasywa oraz ich struktura wg stanów na koniec okresów (w tys.)

Wyszczególnienie
31.12.2009
31.12.2008
% zmiany do 31.12.2008
% struktura
31.12.2009
Aktywa trwałe
9 085
9 386
-3,20%
19,60%
 W tym m. innymi:
 
 
 
 
Wartości niematerialne
478
825
-42,10%
1,00%
Rzeczowe aktywa trwałe
4 205
4 453
-5,60%
9,10%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności
2 863
2 971
-3,60%
6,20%
Aktywa obrotowe
37 226
25 796
44,30%
80,40%
W tym:      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
7 460
17 137
-56,50%
16,10%
AKTYWA OGÓŁEM
46 311
35 180
31,60%
100,00%
Wyszczególnienie
31.12.2009
31.12.2008
% zmiany do 31.12.2008
% struktura
31.12.2009
Kapitał własny
30 180
28 178
7,10%
65,20%
w tym           Akcje własne
-2 067
-1 352
52,90%
-4,50%
Zobowiązania długoterminowe
573
673
-14,90%
1,20%
Zobowiązania krótkoterminowe
15 558
6 329
56,60%
33,60%
w tym           Kredyty bankowe
5 487
0
100,00%
 
PASYWA OGÓŁEM
46 311
35 180
31,60%
100,00%

 Na obniżenie kapitału własnego duży wpływ miał realizowany Program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Od początku rozpoczęcia skupu akcji do dnia publikacji raportu nabyto 1 127 768 akcji za kwotę 2 071 tys. zł, co stanowi 11,09% w kapitale zakładowym Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
W kontekście wprowadzanych obecnie ograniczeń podaży kredytów bankowych i utrudnień w dostępie do nich, istotne znaczenie ma fakt utrzymywania przez DGA wysokiej płynności finansowej. Dodatkowo DGA dysponuje limitem kredytowym w wysokości 4 mln zł, jak również posiada niewykorzystany limit na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w kwocie 2 mln zł.


Strategia DGA 2010 - 2011
Zarząd DGA wyznacza następujące cele na lata 2010-2011:
1. Optymalizacja funkcjonowania spółek grupy doradczej, marketingowe wsparcie z poziomu DGA, zdecydowana poprawa ich efektywności. W przypadku trudności w uzyskaniu zadowalających wyników – zbycie udziałów.
2. Rozbudowa grupy spółek – inwestycje kapitałowe. Zarząd DGA jest otwarty na branże i wielkość firm, decydująca będzie efektywność inwestycji, potencjał wzrostu wartości i możliwość efektu synergii pomiędzy obszarem doradztwa i inwestycjami kapitałowymi.

Kluczowa zmiana to ukierunkowanie na tworzenie grupy kapitałowej, a docelowo funduszu inwestycyjnego.
Rok 2010 będzie poświęcony na realizację przebudowy formuły DGA. W pierwszym kwartale rozpoczęta zostanie procedura zmiany nazwy z Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. na DGA S.A.
W 2010 roku zaplanowano działania zmierzające do wydzielenia co najmniej dwóch segmentów działalności poza spółkę i utworzenie małych, konkurencyjnych podmiotów eksperckich. Struktura kapitałowa zakłada znaczący udział DGA, ale uwzględnia również powiązanie własnościowe z głównymi menedżerami i konsultantami. Nowa formuła DGA zagwarantuje poprawę efektywności, konkurencyjności cenowej, wzmocnienie potencjału merytorycznego, zwiększenie motywacji oraz odporności na zmiany popytu na usługi konsultingowe. Spółki wspierane będą marketingowo z poziomu DGA.
Restrukturyzacja na stałe zajęła poważne miejsce w strategii Spółki. Nie jest to bowiem proces jednorazowy, a dążenie do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Dziś, na trudnym rynku ważne jest utrzymanie odpowiedniej elastyczności, innowacja na poziomie operacji, która pozwala utrzymać koszty na kontrolowanym poziomie.
Zmotywowany zespół profesjonalnych konsultantów i pracowników to podstawa do budowy firmy eksperckiej. Proces ten z jednej strony toczy się od wielu lat, gdyż konsultanci zdobywają z wiekiem odpowiednie doświadczenie i nabywają kompetencje. Z drugiej strony struktura organizacyjna i kapitałowa winna nawiązywać do centrów zysków. W 2009 r. podjęto działania przygotowujące zmiany, m.in. opracowano i wprowadzono w życie nowy system premiowy.
DGA będzie kontynuowała analizę projektów inwestycyjnych. Poszukiwania będą prowadzone przy założeniu, że akwizycje dokonane zostaną w podmioty posiadające poza unikalnymi referencjami również potencjał trwały, tj. licencje, programy oraz produkty rynkowe zapewniające długotrwałą przewagę konkurencyjną.
W okresie ostatnich 12-stu miesięcy Spółka dokonała analiz kilkudziesięciu Spółek lub projektów inwestycyjnych, które reprezentowały takie branże jak: edukacja, informatyka, służba zdrowia, biotechnologia, handel itd.
W 2009 roku DGA zaangażowała się w dwa innowacyjne przedsięwzięcia nie związane z działalnością konsultingową, a z rynkiem produktów medycznych oraz energetyką odnawialną. Wymagają one dalszego wsparcia kapitałowego ze strony DGA w najbliższym roku działalności.

Projekty inwestycyjne DGA
Nowa struktura udziałowców Spółki DGA Energia Sp. z o.o.

W dniu 19 stycznia 2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DGA Energia Sp. z o.o., w ramach którego podjęto kolejną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego DGA Energia Sp. z o.o. z kwoty 275.000 zł do kwoty 477.000 zł poprzez utworzenie 202 nowych nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł, każdy . Struktura kapitałowa po zmianach będzie kształtowała się następująco: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. – 33,33%, R-Energia Sp. z o.o. – 33,33%, Polnet – Biogaz Sp. z o.o. – 33,33%.
Środki pozyskane przez DGA Energia Sp. z o.o. przeznaczone zostaną na sfinansowanie fazy wstępnej procesów inwestycyjnych związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć.
W dniu 16 grudnia 2009 DGA Energia Sp. z o.o. wraz z inwestorami prywatnymi założyła 4 spółki celowe:

 

Lp.
Nazwa Spółki
Udział DGA Energii
Siedziba
1
„Biogazownia - Zalesie Wielkie” Sp. z o.o.
50%
Zalesie Wielkie
2
„Biogazownia - Zalesie Małe” Sp. z o.o.
50%
Zalesie Małe
3
„Biogazownia - Niedźwiady” Sp. z o.o.
20%
Niedźwiady
4
„Biogazownia - Chotków” Sp. z o.o.
20%
Chotków

 

Spełnienie warunku dotyczącego umowy inwestycyjnej - Braster
W dniu 5 stycznia 2010 r. Zarząd DGA otrzymał informację, że 31 grudnia 2009 roku Spółka zależna BRASTER Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia urządzenia o nazwie Tester BRASTER™ do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W konsekwencji dokonanego zgłoszenia urządzenie to może być wprowadzone do obrotu, zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez obowiązujące przepisy, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z umową inwestycyjną DGA obejmie 9 nowo utworzonych udziałów w Braster Sp. z o.o. i tym samym dysponować będzie 50 % ogólnej liczby udziałów z chwilą łącznego ziszczenia się dwóch warunków wskazanych w umowie. Wkrótce ziści się pierwszy z dwóch warunków co oznacza, iż z chwilą wpisu wyrobu Tester BRASTER™ do „Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania”, podjęte zostaną przez udziałowców Braster Sp. z o.o. działania ukierunkowane na objęcie przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nowych udziałów.

Inwestycja w Centrum Kreowania Liderów S.A.
11 marca 2010 roku DGA S.A. zawarła z PTWP S.A. umowę inwestycyjną, na podstawie której :
1) nabyła 12 375 sztuk akcji Centrum Kreowania Liderów S.A. za łączną cenę 450 000 zł,
2) zobowiązała się do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 200 020 zł, przy czym cena emisyjna została określona na 400 040 zł.
W wyniku powyższych operacji DGA i PTWP posiadać będą po 49,12 % udziałów w kapitale akcyjnym CKL.
Centrum Kreowania Liderów S.A. jest jedną z pierwszych firm w branży szkoleniowej - istnieje na rynku od 1991 roku. Spółka realizuje szkolenia otwarte i zamknięte w całej Polsce, szkolenia integracyjne, jak również jubileusze firmowe, bankiety i spotkania z klientami. Świadczone usługi szkoleniowe obejmują szerokie kategorie tematyczne: rozwój przywództwa, rozwój osobisty i zawodowy, przeprowadzanie zmian w organizacji, rozwój zarządzania, planowanie kariery i rozwijanie talentów.
Podstawowym założeniem podpisanej umowy inwestycyjnej jest ścisła współpraca dwóch akcjonariuszy CKL posiadających taki sam udział w kapitale akcyjnym w celu zbudowania w perspektywie kilku lat znaczącej firmy szkoleniowej w Polsce. Współpraca będzie dotyczyła działań promocyjnych, patronatu nad eventami, dostępu do bazy wysyłkowej czytelników tytułów PTWP S.A., jak również skuteczne aplikowanie o środki unijne, stanowiące jedno z kluczowych zadań w 2010 roku.
Siedziba Centrum Kreowania Liderów S.A. mieści się w Katowicach.
W skład Rady Nadzorczej spółki Centrum Kreowania Liderów wejdzie Pan Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA oraz jeden przedstawiciel DGA jako Wiceprezes Zarządu.

Podsumowanie
2009 rok był dla Spółki umiarkowanie dobrym okresem, a działania podjęte w celu uzyskanie większej stabilizacji po niekorzystnych wynikach z roku 2008, przyniosły efekty.
W 2010 roku przewidziane są działania strategiczne mające na celu wzmocnienie marki DGA na rynku oraz zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Silna Grupa Kapitałowa działająca pod rozpoznawalną marka DGA to cel, do jakiego dążyć będą podejmowane działania.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu