Publikacja wyników za I kwartał 2010 roku

W dniu dzisiejszym spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2010 roku.

467 tys. zł zysku netto – taki wynik skonsolidowany osiągnęła Grupa Kapitałowa DGA za I kwartał 2010 roku. 
                                                                                                                                  w tys. zł

Wyszczególnienie I kwartał 2010  I kwartał 2009
Przychody ze sprzedaży

10 573

6 077

Zysk netto

467

258

W pierwszym kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa DGA zanotowała zysk netto w wysokości 467 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 10 573 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykazano zysk netto w wysokości 258 tys. zł przy przychodach rzędu 6 077 tys. zł.

Wyszczególnienie
I kwartał 2010 r.
I kwartał 2009 r.
Przychody
Wynik
przychody
Wynik
Projekty Europejskie
8 667
898
2 340
407
Konsulting zarządczy i finansowy
1 724
502
2 270
780
Inne spółki Grupy
112
27
1 500
430
Przychody nie przypisane segmentom
155
155
332
99
Eliminacje konsolidacyjne
-85
 
-365
 
Wartość skonsolidowana
10 573
1 582
6 077
1 716

Komentarz Zarządu Spółki
Segment Projektów Europejskich w I kwartale 2010 r. zrealizował najwyższe przychody w Grupie Kapitałowej DGA. Przy przychodach na poziomie 8 667 tys. zł wygenerował zysk operacyjny w wysokości 898 tys. zł, co oznacza 10% marżę. Zdecydowanie wyższy poziom przychodów tego segmentu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika z faktu, że w fazę pełnej realizacji weszły duże projekty współfinansowane z UE z perspektywy programowania 2007-2013 oraz rozpoczęto realizację nowych projektów pozyskanych w bieżącym roku.
Drugim pod względem przychodów był segment Konsultingu Zarządczego i Finansowego, który osiągnął w I kwartale 2010 r. przychody w wysokości 1724 tys. zł i zysk operacyjny na poziomie 502 tys. zł. Pogorszenie wyników tego segmentu w odniesieniu do I kwartału 2009 r. wynika przede wszystkim z sytuacji gospodarczej , wzmożonej konkurencji w tym obszarze , spadku cen na usługi , a tym samym osiąganie niższego poziomu marży na realizowanych projektach tego segmentu.

Wyniki spółek zależnych
Inne spółki z Grupy Kapitałowej DGA wygenerowały 112 tys. zł przychodów, co przełożyło się na stratę brutto na sprzedaży w wysokości 179 tys. zł. Zmiana przychodów i wyników w porównaniu I kwartału 2009 roku wynikała przede wszystkim ze zmiany zasad konsolidacji spółek współzależnych i stowarzyszonych .

Struktura bilansu Grupy Kapitałowej
Struktura bilansu Grupy Kapitałowej przedstawia się korzystnie. Kapitał własny w całości finansuje aktywa trwałe. Z układu bilansu wynika, że Grupa Kapitałowa posiada stabilne i pewne źródło finansowania. Wysoki odsetek kapitału własnego (75%) oznacza, że Grupa ma duży potencjał rozwoju i może angażować się w nowe inwestycje.

Aktywa i pasywa oraz ich struktura wg stanów na koniec okresów (w tys.) 

Wyszczególnienie
31.03.2010 r.
31.12.2009
31.03.2009
% zmiany do 31.12.2009
% struktura
31.03.2009
Aktywa trwałe              w tym:
10 865
9 832
9 566
11%
27%
Pozostałe wartości niematerialne
386
348
764
-20%
1%
Rzeczowe aktywa trwałe
3 751
3 939
4 552
-5%
9%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
2 112
4 323
2 774
-51%
5%
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
3 259
20
60
16195%
8%
Aktywa obrotowe          w tym:
30 099
36 042
25 708
-16%
73%
Należności z tyt. dostaw i usług
8 989
19 996
3 239
-55%
22%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
11 027
6 937
14 835
59%
27%
AKTYWA OGÓŁEM
40 964
45 874
35 274
-11%
100%

 

Wyszczególnienie
31.01.2010
31.12.2009
31.03.2009
% zmiany do 31.12.2009
% struktura
31.03.2010
Kapitał własny
30 587
30 180
28 299
1%
75%
w tym: kapitał akcyjny
9 042
10 170
10 170
-11%
22%
Zobowiązania długoterminowe
315
509
751
-38%
1%
Zobowiązania krótkoterminowe
10 062
15 185
6 224
-34%
25%
PASYWA OGÓŁEM
40 964
45 874
35 274
-11%
100%

Na obniżenie kapitału akcyjnego wpłynęło zarejestrowanie w sądzie w marcu 2010 roku umorzenia akcji własnych .Realizowany Program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia zakończył się umorzeniem 1 127 768 akcji , co stanowiło 11,09% w kapitale zakładowym Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.
W kontekście wprowadzanych obecnie ograniczeń podaży kredytów bankowych i utrudnień w dostępie do nich, istotne znaczenie ma fakt utrzymywania przez DGA wysokiej płynności finansowej (11 mln wolnych środków pieniężnych). Dodatkowo DGA dysponuje limitem kredytowym w wysokości 4 mln zł, jak również posiada niewykorzystany limit na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w kwocie 2,5 mln zł.

Wypłata dywidendy
W dniu 23 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2009 rok i przeznaczyć 1.808 tys. zł na wypłatę dywidendy (20 gr na jedną akcję).Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 05.05.2010 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21.05.2010 r..

Projekty inwestycyjne DGA
Od początku roku konsekwentnie realizowane są główne założenia strategii działania na lata 2010 – 2011 ,które ukierunkowane są na tworzenie grupy kapitałowej, a docelowo funduszu inwestycyjnego.

Nowa inwestycja –Centrum Kreowania Liderów S.A.
11 marca 2010r. DGA S.A. zawarła z PTWP S.A. umowę inwestycyjną, na podstawie której:
a. nabyła 12 375 sztuk akcji Centrum Kreowania Liderów S.A. za łączną cenę 450 000 zł,
dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 200 020 zł, przy czym cena emisyjna została określona na 400 040 zł.
W wyniku powyższych operacji DGA i PTWP posiadają po 49,12 % udziałów w kapitale akcyjnym CKL.
Podstawowym założeniem podpisanej umowy inwestycyjnej jest ścisła współpraca dwóch akcjonariuszy CKL posiadających taki sam udział w kapitale akcyjnym w celu zbudowania w perspektywie kilku lat znaczącej firmy szkoleniowej w Polsce.

W skład Rady Nadzorczej CKL S.A. wszedł Pan Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA ,a Pan Grzegorz Krzeszowiak objął funkcję Wiceprezesa Zarządu CKL.

Aktualnie realizowane projekty merytoryczne

Projekt szkoleniowo-doradczy „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” znajduje się w końcowej fazie realizacji. W ramach projektu prowadzone są szkolenia, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL Działanie 2.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorstw.
Do projektu przyjęto 7.899 pracowników obydwu stoczni, wg danych na pierwszą dekadę maja 2010r., odbyło się 20.659 spotkań z doradcami zawodowymi, do szkoleń przystąpiły 7.385 osób, w warsztatach aktywizująco-motywacyjnych udział wzięło 3.884 osób.
Dane projektowe w pierwszej dekadzie maja wskazują, iż 2.351, tj.30% Uczestników projektu podjęło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

Podsumowanie
Spółka obecnie realizuje strategie przyjętą na 2010 rok obejmującą m.in. przekształcenie struktury DGA. Z jednej strony filarem działalności DGA będą profesjonalne kompetencje spółek, które pod hasłem „Wspieramy wielkich jutra” będą świadczyły usługi doradcze, szkoleniowe, rachunkowe, prawne itp. Z drugiej strony inwestycje kapitałowe, które dotychczas objęły takie obszary jak odnawialne źródła energii, usługi windykacyjne czy też opracowanie innowacyjnego testu wykrywającego raka piersi u kobiet. Kolejne inwestycje dotyczyć będą m.in. platformy internetowej zakupów rabatowych, podmiotu prowadzącego archiwa i specjalizującego się w przechowywaniu dokumentacji projektów unijnych oraz platformy obrotu pojazdami.

Andrzej Głowacki
Prezes ZarząduKontakt: Lila Saoudi, Specjalista ds. Marketingu, Departament Marketingu i PR, tel.: 061 643 52 50 / 601 827 685, email: lila.saoudi@dga.pl