Ustanowienie kuratora sądowego dla Braster Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2010 roku spółka złożyła wniosek o ustanowienie kuratora sądowego w Braster Sp. z o.o., której DGA S.A. jest Wspólnikiem.


18 marca 2009 r. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której objęła pakiet 48,33% udziałów w spółce Braster Sp. zo.o. - utworzonej przez grupę polskich naukowców w 2008 r. Celem powołanej spółki jest prowadzenie badań oraz produkcja testera opartego na termograficznej metodzie nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej piersi. W związku z tym w 2008 r. Spółka otrzymała dotację - w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” – działanie 1.4-4.1 - w kwocie 2,2 mln zł, przeznaczoną na przeprowadzenie pełnych prac badawczo-rozwojowych oraz na inwestycje związane z wdrożeniem produkcji seryjnej. Tester jest wynikiem prac wybitnych polskich naukowców, m.in. Prof. dr hab. Krzysztofa Czupryńskiego oraz Prof. dr hab. Stanisława Kłosowicza, którzy są stronami umowy inwestycyjnej z DGA.
Uzasadnieniem aktualnego działania Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest uszczuplenie składu Rady Nadzorczej o jednego jej członka - Panią Iwonę Kaczyńską – Stępień ( która złożyła rezygnację) i tym samym utratę przez obecny, 2 – osobowy skład statusu organu - rady nadzorczej Spółki. Pani Iwonie Kaczyńskiej – Stępień Zgromadzenie Wspólników nie udzieliło absolutorium. Rada Nadzorcza winna dokonać wyboru Zarządu, którego kadencja upłynęła 30 czerwca 2010 roku.
Celem działania Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest jak najszybsze powołanie przez radę nadzorczą zarządu Spółki w nowym składzie. Jego pierwszym zadaniem będzie ocena efektów działalności dotychczasowego Zarządu kierowanego przez Pana dr Jacka Stępnia oraz inwentaryzacja stanu spółki Braster Sp. z o.o. Weryfikacja ta dotyczyć będzie w szczególności poniesionych przez spółkę wydatków, ustalenia przyczyn niedotrzymania harmonogramu realizacji zadań Spółki wynikającego z umowy inwestycyjnej podpisanej przez wspólników spółki, jak również wyeliminowania wątpliwości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości co do sposobu prowadzenia przez dotychczasowy Zarząd Spółki realizacji projektu „BreastLife – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywającego raka piersi PKWiU: 33.40.23 wykonywanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowych 1 – „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” oraz działania 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Spółka Braster za 2009 rok poniosła stratę w wysokości 504 tys. zł. Taka kwota ujemnego wyniku finansowego została zatwierdzona na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 24 czerwca 2010 roku. Przedstawiciel DGA głosował przeciw przyjęciu tej uchwały. W sprawozdaniu skonsolidowanym DGA S.A. ujawniony wynik spółki Braster to strata 313 tys. zł przekazana uprzednio przez Zarząd Spółki.
Nadrzędnym i priorytetowym celem działań podjętych przez Spółkę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest kontynuacja prac nad rozwojem innowacyjnego produktu - testera BreastLifeTester oraz zachowanie dorobku naukowego wielu wybitnych specjalistów polskich naukowców, których wkład w rozwój przełomowej na skalę światową metody wykrywania patologii piersi jest niezaprzeczalny.
Prace badawcze nad testerem są bardzo zaawansowane, a użyteczność do wykrywania patologii piersi u kobiet została potwierdzona dzięki współpracy i zaangażowaniu znakomitych ekspertów: chirurga-onkologa Prof. zw. Dr hab. n. med. Edwarda Stanowskiego, oraz radiologa Doc. Dr hab. n. med. Romany Bogusławskiej-Waleckiej z Wojskowego Instytutu Medycznego. Tester został zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wyrobu medycznego klasy I. Technologia ta jest również objęta zgłoszeniem patentowym.

W obecnej sytuacji w Spółce priorytetem zatem jest doprowadzenie do sprawnego zarządzania umożliwiającego kontynuację podjętych zadań, w szczególności wywiązania się z zobowiązań wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – instytucji wdrażającej, za pośrednictwem której został pozyskany grant ze środków unijnych.

Zarząd Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zaznacza, że przypadku kiedy kolejna próba zwołania Zgromadzenia Wspólników Braster Sp. z o.o. - na dzień 3 sierpnia 2010 r.- zakończy się sukcesem, dzięki czemu możliwe będzie powołanie brakującego członka rady nadzorczej a następnie nowego składu Zarządu Spółki , wniosek o powołanie kuratora sądowego zostanie wycofany.


Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA S.A.