Nowe wladze w spółce Braster

Zarząd DGA S.A. informuje, iż uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Braster Sp. z o.o., w dniu 3 sierpnia 2010 roku powołano nowy skład Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o., który z kolei mianował nowy skład Zarządu spółki w dniu dzisiejszym, tj. 4 sierpnia 2010 roku.


Zgromadzenie Wspólników wybrało dwóch Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z Umową Spółki Braster, DGA ma prawo do wskazania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego, pozostali Wspólnicy – jednego, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W wyniku podjętych uchwał, aktualny skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Paweł Łukasiewicz (Centrum Innowacji FIRE) – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Głowacki (Prezes Zarządu DGA S.A.) – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Anna Szymańska (Wiceprezes Zarządu DGA S.A.) – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Łukasiewicz - Menedżer projektu "Akademia Innowacji i Venture Capital" w Centrum Innowacji FIRE, odpowiedzialny za rynkową ocenę szans projektów innowacyjnych oraz pomoc w projektowaniu kanałów sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie zawodowe z dziedziny analiz rynkowych, budżetowania i controllingu oraz przygotowania nowych firm i produktów do wprowadzania na rynek zdobył w czasie współpracy z czołowymi firmami doradczymi. Brał udział w projektach doradczych dla znaczących podmiotów takich jak PKO BP i PKN Orlen.

Anna Szymańska – pełni funkcję Wiceprezes Zarządu Doradztwa Gospodarczego DGA S., od 17 lat Kierownik wielu projektów szkoleniowo-doradczych, dotyczących obsługi procesów prywatyzacyjnych oraz projektów organizacyjnych, w tym finansowanymi ze środków pomocowych. Od 1999r. posiada tytuł CMC (Certified Management Consultant) nadany przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych w oparciu o standardy przyjęte przez The International Council of Management Consulting Institutes. Od 2008 roku Prezes Fundacji Wspieramy Wielkich Jutra.

Ze względu na upływ z dniem 30 czerwca 2010 roku kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki Braster, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę określającą liczebność Zarządu, który po jednomyślnym przebiegu głosowania, liczyć będzie jednego Członka – Prezesa Zarządu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników i jego uchwały kończą okres „bezkrólewia” w spółce i potwierdzają gotowość do kontynuowania prac nad projektem BreastLife.

18 marca 2009r. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której objęła pakiet 48,33% udziałów w spółce Braster Sp. z o.o. - utworzonej przez grupę polskich naukowców w 2008 r. Celem powołanej spółki jest prowadzenie badań oraz produkcja testera opartego na termograficznej metodzie nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej piersi. W związku z tym w 2008 r. Spółka otrzymała dotację - w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” – działanie 1.4-4.1 - w kwocie 2,2 mln zł, przeznaczoną na przeprowadzenie pełnych prac badawczo-rozwojowych oraz na inwestycje związane z wdrożeniem produkcji seryjnej. Tester jest wynikiem prac wybitnych polskich naukowców, m.in. Prof. dr hab. Krzysztofa Czupryńskiego oraz Prof. dr hab. Stanisława Kłosowicza.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 sierpnia 2010r. powołała na funkcję Prezesa Zarządu spółki Braster Panią Annę Olszową.

Anna Olszowa – jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: rachunkowość i przetwarzanie danych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana była z finansami, początkowo jako Główny Księgowy w instytucjach finansowych (Bank Zachodni WBK, Bank Staropolski, Polinwest Consulting, Bankowe Towarzystwo Leasingowe), a następnie jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy w AMS S.A. (branża reklamowa, była spółka notowana na GPW z Grupy Kapitałowej AGORA S.A.). Od pięciu lat zatrudniona jest w spółce Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego oraz Prokurenta.
Pani Anna Olszowa w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. oraz nadal jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki DGA Energia Sp. z o.o.

Powołanie nowych władz Braster Sp. z o.o. było warunkiem wycofania wniosku o powołanie kuratora sądowego w spółce, złożonego w dniu 26 lipca 2010 roku przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Zostanie to uczynione po zakończeniu działań formalnych związanych ze zmianami w spółce.

Najważniejszym zadaniem nowego Prezesa Zarządu Braster będzie przede wszystkim zapewnienie sprawnej kontynuacji działań mających na celu rozwój testera BrestLife oraz doprowadzenia do wywiązania się z zobowiązań wobec PARP w związku z realizowanym projektem w ramach PO IG 1.4-4.1.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.