Publikacja wyników DGA za I półrocze 2010 roku - informacja prasowa

31 sierpnia br. spółka Doradztwo Gospodarcza DGA S.A. z Poznania opublikowała wyniki za I półrocze 2010 roku. Grupa Kapitałowa DGA zanotowała zysk netto w wysokości 275 tys. zł, natomiast wynik jednostkowy spółki DGA S.A. kształtuje się na poziomie 757 tys. zł.

Wyniki skonsolidowane oraz jednostkowe DGA
W I półroczu 2010 roku Grupa Kapitałowa DGA zanotowała zysk netto w wysokości 275 tys. zł zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 23 151 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykazano zysk netto w wysokości 1 791tys. zł przy przychodach rzędu 16 051 tys. zł.
Wynik jednostkowy DGA S.A. kształtuje się na poziomie 757 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22 951 tys. zł. Jest to o 1 179 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wyniki Segmentów Grupy Kapitałowej DGA
Najwyższe przychody zostały osiągnięte przez segment Projektów Europejskich: 19 159 tys. zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do przychodów w tym segmencie w I półroczu 2009 roku, które kształtowały się na poziomie 16 051 tys. zł. Na wynik w tym segmencie znaczący wpływ miała realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z perspektywy programowania 2007-2012, w tym między innymi projektu szkoleniowo – doradczego „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, zakończonego w czerwcu 2010 roku. Obecnie DGA jest w fazie rozliczeń finansowych z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Zleceniodawcą projektu.
Pogorszenie wyników zanotowano w segmencie Konsultingu Zarządczego i Finansowego, który wygenerował przychody na poziomie 3 447 tys. zł. Na ten wynik wpływ mają niewątpliwie z jednej strony aktualnie trwające zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, z drugiej zaś zmiana zasad konsolidacji w zakresie ujmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółek współkontrolowanych. Metoda proporcjonalna zastąpiona została metodą praw własności.

Zmiany w strukturach Grupy Kapitałowej DGA
Zgodnie z przedstawioną na początku 2010 roku strategią działania, trwa proces rozbudowy Grupy Kapitałowej DGA. W pierwszym półroczu 2010 roku DGA dokonała inwestycji kapitałowych w 4 nowe podmioty: Centrum Kreowania Liderów Sp. z o.o., Ad Akta Sp. z o.o., DGA Fast Deal Sp. z o.o. oraz Blue Energy Sp. z o.o., która została wydzielona ze struktur Doradztwa Gospodarczego DGA (wcześniej Departament Zarządzania). Zarząd DGA S.A. przewiduje, że do końca roku kolejne 2 lub 3 inwestycje kapitałowe zostaną sfinalizowane.

Centrum Kreowania Liderów – firma szkoleniowa z 10-letnim doświadczeniem, jest powiązania kapitałowo z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcą m.in. czołowego portalu gospodarczego www.wnp.pl. CKL oferuje profesjonalne programy szkoleniowe skupione w branżowych centrach kompetencyjnych. Połączenie wieloletniego doświadczenia DGA w realizacji projektów szkoleniowych oraz potencjału i nowatorskiej formuły CKL gwarantuje efekt synergii w działalności szkoleniowej, która jest jednym z kluczowych filarów działalności DGA S.A.

Ad Akta Sp. z o.o. - to spółka zajmująca się profesjonalną i kompleksową archiwizacją dokumentów oraz innych nośników danych. Archiwizacja dokumentów, ich przechowywanie oraz digitalizacja, przemysłowe i bezpieczne niszczenie oraz kopie bezpieczeństwa baz danych to główne usługi oferowane przez spółkę. Spółka jest w fazie reorganizacji oraz przygotowania do realizacji nowych inwestycji, m.in. współfinansowanych ze środków unijnych. Ad Akta pozyskała środki unijne na rozwój oprogramowania dot. digitalizacji dokumentów, łączna kwota przedsięwzięcia to ok. 1 mln zł.

DGA Fast Deal Sp. z o.o. – reprezentuje dynamicznie rozwijający się w Polsce rynek Live-Shopping. FastDeal.pl to pierwsza w Polsce platforma zakupowa oferująca usługi z takich branż jak rozrywka, gastronomia, edukacja czy turystyka – wszystkie po bardzo atrakcyjnych cenach. Prosty mechanizm działania polega na umieszczeniu promocyjnej oferty na usługę Partnera (Usługodawcy) na portalu www.fastdeal.pl, którą kupujący realizuje za pośrednictwem vouchera. W chwili obecnej Fast Deal jest jednym z 3 głównych graczy na rynku live shopping i skutecznie zyskuje coraz więcej użytkowników, doganiając tym samym konkurencję – portale Groupon.pl oraz Gruper.pl.

Blue Energy Sp. z o.o. - Spółka została wydzielona w czerwcu 2010 roku ze struktur DGA S.A., na bazie Departamentu Zarządzania, który przez wiele lat realizował projekty w zakresie doradztwa zarządczego opierając się na autorskich narzędziach informatycznych. Jest to pierwsza spółka która powstała w związku ze zmianą w strukturze organizacyjnej DGA realizowanej pod hasłem „Tytuł własności za odpowiedzialność”. Zarząd DGA prognozuje, że nowa struktura grupy kapitałowej znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach jeszcze na koniec tego roku.

Nowa formuła funkcjonowania DGA S.A.
DGA to firma konsultingowa z 20-letnim doświadczeniem i działalność konsultingowa była i będzie głównym zakresem jej działalności. Pomimo daleko idących zmian w strukturze grupy kapitałowej jaki samej spółki DGA S.A., nadal będą realizowane projekty z obszaru konsultingu biznesowego, zarządzania projektami oraz szkoleń. Nowa formuła funkcjonowania DGA będzie zbliżona do modelu funduszu inwestycyjnego. Spółka obok tradycyjnego konsultingu, zajmować się będzie nadzorem właścicielskim, zarządzaniem projektami doradczymi oraz inwestycyjnymi, jak również świadczyć będzie usługi na rzecz spółek w ramach grupy. Jednym z obszarów wsparcia na rzecz spółek zależnych może być przeprowadzenie procesu wejścia na rynek NewConnect.

Aktualnie realizowane projekty doradczo -szkoleniowe
Jeśli chodzi o działalność konsultingową, DGA realizuje kolejne projekty szkoleniowo – doradcze współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Do listopada 2011 roku realizowany będzie projekt na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Projekt „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie. Ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”, skierowany do uczniów gimnazjów z całej Polski. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum spółek DGA S.A. (Lider) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry, a kwota projektu wynosi 16 mln zł.
W maju br. rozpoczęła się realizacja projektu szkoleniowo-doradczego „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”, realizowanego wspólnie z firmą SEKA S.A.
Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy na temat współpracy przedsiębiorstw i dostarczenie interesariuszom tworzącym różnego rodzaju powiązania kooperacyjne doświadczeń pozwalających na osiągnięcie celów strategicznych współpracujących przedsiębiorstw, tj. stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. W ramach projektu organizowane będą szkolenia, konsultacje oraz studyjne wyjazdy zagraniczne dot. takich przedsięwzięć jak budowanie klastrów, konsorcjów oraz innych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami. Wartość projektu wynosi ok. 7 mln zł.
Ponadto DGA zdobywa kolejne doświadczenia w dziedzinie outplacementu, realizując po zakończeniu projektu stoczniowego projekt wsparcia dla Pracowników Łódzkiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Kolejny projekt outplacementowy zostanie wkrótce rozpoczęty w Wielkopolsce.

Podsumowanie
Wyniki DGA za I półrocze nie są dla Zarządu spółki zadowalające, jednakże biorąc pod uwagę proces restrukturyzacji zarówno spółki jak i całej grupy kapitałowej, wynik ten nie jest zaskoczeniem. Reorganizacja DGA będzie jednym z kluczowych, oprócz działalności finansowej, czynników wpływających na wynik DGA w 2010 roku. Zarząd spółki, podejmując się na początku tego roku trudnego zadania, jakim jest optymaliacja modelu funkcjonowania DGA, miał na celu zdecydowaną poprawę efektywności w pozyskiwaniu nowych Klientów oraz zwiększenie rentowności w realizowanych projektach. Efekty podjętych działań winny być odzwierciedlone w wynikach za 2010 rok.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.