Rejestracja Testera BRASTER

W dniu 13 października 2010 roku Zarząd spółki Braster, należącej do Grupy Kapitałowej DGA, poinformował o dokonaniu wpisu testera BRASTER™ do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rejestracja ta umożliwia wprowadzenia urządzenia do obrotu i używania zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez obowiązujące przepisy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Tester BRASTER™ jest innowacyjnym na skalę światową urządzeniem, służącym do nieinwazyjnego wczesnego wykrywania markerów chorób piersi, w tym raka piersi u kobiet. Jego działanie jest oparte o zaawansowaną technologię ciekłokrystaliczną oraz unikalną metodologię obrazowania termograficznego. Dzięki niewielkim rozmiarom prostej obsłudze badanie przy pomocy tego urządzenia może być wykonywane w warunkach domowych przez samą pacjentkę. Można je wykonywać dowolnie często bowiem, w przeciwieństwie do standardowych technik mammografii rentgenowskiej, metoda ta nie wiąże się z napromieniowaniem pacjentki. Skuteczność diagnostyczna urządzenia została potwierdzona w toku walidacyjnych prób klinicznych prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycznym przez zespół badaczy pod kierownictwem prof. Edwarda Stanowskiego.
Badania i prace rozwojowe nad testerem były współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie trwają ostateczne rozliczenia przyznanej w 2008 roku dotacji.
Pomyślne zakończenie procesu rejestracji testera to pierwszy ważny sukces nowych władz spółki Braster. Funkcję Prezesa Zarządu w sierpniu br. objęła Pani Ann Olszowa, Dyrektor Zarządzający DGA S.A. Również skład Rady Nadzorcze spółki uległ wówczas zmianie, a jej Przewodniczącym został Pan Paweł Łukasiewicz (Centrum Innowacji FIRE), a Wiceprzewodniczącym Pan Andrzej Głowacki (Prezes Zarządu DGA S.A.). Do funkcji Członka Rady Nadzorczej została również powołana Pani Anna Szymańska (Wiceprezes Zarządu DGA S.A.)
Kolejne wyzwanie, jakie stoi przed nowymi władzami spółki, to przede wszystkim zakończenie rozliczeń z PARP. W dniu 20 października 2010 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie spółki, podczas którego Wspólnicy omówią jej bieżącą sytuację oraz dalsze działania w celu komercjalizacji produktu. Na realizację tych działań spółka otrzymała dofinansowanie z działania 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 1,33 mln zł.

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu DGA S.A.