Publikacja wyników DGA za III kwartał 2010 roku

09 listopada 2010 roku spółka DGA z Poznania opublikowała wyniki finansowe za III kwartał. W trzecim kwartale DGA S.A. zainwestowała w kolejne spółki, łącznie w Grupie funkcjonuje ich obecnie 17. Inwestycje w start-upy, restrukturyzacja wewnętrzna oraz „wakacyjny” spadek przychodów skutkował, że Grupa Kapitałowa DGA wygenerowała stratę netto w wysokości 739 tys. zł, natomiast wynik jednostkowy DGA S.A. to strata w wysokości 454 tys. zł.


Wynik skonsolidowany DGA
Strata na poziomie 739 tys. zł odnotowana w wyniku skonsolidowanym za III kwartał, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 4 731 tys. zł to wynik słabszy od wyniku za III kwartał 2009 roku. W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa uzyskała zysk netto w wysokości 424 tys. zł a przychody ze sprzedaży sięgały 14 139 tys. zł.

WYNIKI SKONSOLIDOWANE DGA ZA III KWARTAŁ 2010 (w tys. zł)

 

Strata za III kwartał 2010r. spowodowana jest słabszymi wynikami DGA oraz poszerzeniem Grupy Kapitałowej o nowe podmioty rozpoczynające działalność, które są dofinansowane przez DGA i jeszcze nie generują przychodów.
W III kwartale 2010 roku DGA poczyniła następujące inwestycje kapitałowe: 

  • zakup 4,76% udziałów w spółce Wykrojniki.com.pl
  • wydzielenie ze struktur DGA spółki DGA Optima Sp. z o.o., w której DGA posiada 40% udziałów
  • Objęcie 50% udziałów w spółce DGA Amber Sp. z o.o.
  • Objęcie 80% udziałów w spółce AllCards Sp. z o.o.
  • przejęcie 100% udziałów w spółce DGA Fast Deal Sp. z o.o. (na początku IV kwartału).

Powiększenie Grupy Kapitałowe o tzw. start-upy w które DGA aktualnie inwestuje to kroki zmierzające do realizacji strategii DGA na lata 2010-2011 przyjętej przez Zarząd na początku 2010 roku.

Aktualna struktura Grupy Kapitałowej kształtuje się następująco:

Wynik jednostkowy DGA
W III kwartale 2010 roku spółka DGA S.A. odnotowała stratę w wysokości 454 tys. zł, co jest wynikiem niższym od wyniki analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody netto sprzedaży w III kwartale br. kształtują się na poziomie 4138 tys. zł. DGA wykazuje zysk za 3 kwartały 2010r. przy porównywalnych przychodach, ale spadku zysku ze sprzedaży. Z kolei jeśli chodzi o działalność finansową zysk w III kwartale jest znaczący.
Wynik DGA w dużej mierze był uzależniony od rozliczenia projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego” zrealizowanego na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Ustalenia poczynione podczas spotkań negocjacyjnych pomiędzy DGA a ARP przewidują ostateczne zamknięcie projektu w terminie do 22 listopada 2010 roku. Rozliczenie projektu stoczniowego znacznie angażuje czasowo Konsultantów DGA.

W Grupie Kapitałowej, najlepszy wynik odnotował Segment Projektów Europejskich (223 tys. zł), pomimo iż zakończenie Projektu stoczniowego spowodowało pogorszenie wyniku w tym obszarze. Należy pamiętać również że na skonsolidowaną wartość przychodów Segmentów wpłynęło pojawienie się nowych obszarów w związku z poczynionymi inwestycjami kapitałowymi w nowe podmioty.

WYNIKI JEDNOSTKOWE DGA ZA III KWARTAŁ (w tys. zł)

Kluczowe zdarzenia w III kwartale
Ważnym wydarzeniem w Grupie Kapitałowej DGA w III kwartale było przekazanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informacji o rejestracji testera Braster jako wyrobu medycznego. Rejestracja ta umożliwia wprowadzenie urządzenia do obrotu. Jest to pierwszy znaczący sukces nowych władz Braster pod przewodnictwem Prezes Zarządu Anny Olszowej, która objęła stery w spółce w sierpniu br. Kolejnym kluczowym elementem dla dalszego rozwoju spółki jest zakończenie rozliczeń dotacji udzielonej przez PARP w 2009 roku.
Istotną zmianą w strukturze własnościowej spółek Grupy Kapitałowej było przejęcie w październiku 2010 roku 100% udziałów w spółce DGA Fast Deal Sp. z o.o., która w marcu 2010 roku uruchomiła pierwszą w Polsce platformę zakupu usług przez Internet za pośrednictwem portalu www.fastdeal.pl. Przejęcie przez DGA S.A. 100% udziałów w FastDeal.pl to krok strategiczny mający na celu dalszy rozwój platformy. Połączenie możliwości i doświadczenia DGA z doskonale przygotowaną do dalszego rozwoju platformą przyniesie efekt synergii na kilku płaszczyznach. Twórcy FastDeal.pl stworzyli bardzo sprawnie działający mechanizm o ogromnym potencjale. W tej chwili DGA zapewnia FastDeal.pl nie tylko wsparcie finansowe - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami jest to dla DGA inwestycja rzędu 1 mln zł - ale również wsparcie zarządcze i zaplecze organizacyjne. Wykorzystywane są również relacje biznesowe wypracowywane z dotychczasowymi klientami DGA. Te istotne na tym etapie rozwoju firmy przyczynią się, w naszej ocenie do jej dynamicznego wzrostu i zdobywania coraz większej części rynku oraz budowania przewag konkurencyjnych.
Do Grupy Kapitałowej DGA dołączyły 3 kolejne podmioty: AllCards Sp. z o.o. oferując poprzez portal www.pomagamyokradzionym.pl oraz alarmowy numer telefonu 708 770 444 wsparcie posiadaczom wszystkich rodzajów kart płatniczych w przypadku ich utraty, spółka Wykrojniki.com.pl specjalizująca się w komputerowym projektowaniu i wytwarzaniu wykrojników w technologii laserowej oraz DGA Amber Sp. z o.o. świadcząca usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii.
Ponadto ze struktur DGA wydzielona została spółka DGA Optima Sp. z o.o. świadcząca usługi w zakresie funduszy strukturalnych. Wcześniej, na przełomie II i III kwartału wyodrębniona została już spółka Blue Energy Sp. z o.o. której fundament stanowił były Departament Zarządzania oferujący usługi doradcze w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie lub organizacji.

Podsumowanie
Trwa proces przebudowy struktury Grupy Kapitałowej DGA zgodnie z przyjętą na początku roku strategią działania. W wyniku prowadzonych działań w zakresie inwestycji kapitałowych, Grupa Kapitałowa liczy obecnie 17 podmiotów. Podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, DGA S.A. przekształciła swoją działalność z doradczej w doradczo - inwestycyjną. Docelowo w wyniki restrukturyzacji spółka będzie funkcjonowała na zasadach podobnych do funduszu inwestycyjnego.
Strata odnotowana na koniec III kwartały br. spowodowana jest głównie inwestycjami w spółki, które są start – upami i nie są w stanie w tym roku wygenerować znaczących przychodów. Pierwsze efekty inwestycji kapitałowych w postaci dodatniego wyniku spodziewane są w przypadku niektórych spółek już w przyszłym roku. Efekt ten powinien zostać osiągnięty nie tylko dzięki zaangażowaniu kapitałowemu DGA, ale również dzięki wsparciu organizacyjnemu i zarządczemu.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu, DGA S.A.