2011

20-12-2011

DGA SA spełnia warunki stawiane Autoryzowanym Doradcom ASO

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) od 1 stycznia 2012 roku każdy Autoryzowany Doradca (lub podmiot starający się o wpis na listę) musi zatrudniać co najmniej dwóch pracowników, którzy posiadają status Doradcy ASO.

więcej
07-12-2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DGA S.A. zakończyło obrady

W dniu 7 grudnia 2011r. w siedzibie Spółki DGA S.A. w Poznaniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DGA S.A.

więcej
24-11-2011

Sprawa rozliczenia pomiędzy DGA i ARP – zmiana terminu rozprawy

Zarząd DGA S.A. informuje, iż w związku z brakiem zapłaty należności ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, spółka w dniu 31 marca 2011 roku skierowała sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

więcej
09-11-2011

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26-10-2011

Komunikat Zarządu DGA S.A.

Zarząd DGA S.A. informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04.10.2011 r. o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 200.000,-PLN za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego spółki publicznej podjął decyzję o złożeniu wniosku do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy.

więcej
24-10-2011

DGA odpowiada na pytania Inwestorów

1. Na jakim etapie są sprawy przekształcenia spółki Ad Akta w spółkę akcyjną i kiedy odbędzie się debiut spółki na NewConnect?

więcej
14-10-2011

Ateria Sp. z o.o. w dniu 10.10.2011 przejęła portal www.AudioBook.pl

„Dla Aterii Sp. z o.o. inwestycja w portal audiobook.pl jest konsekwentnym krokiem realizacji strategii dywersyfikacji przychodów i synergii."

więcej
12-10-2011

DGA FastDeal Sp. z o.o. - w szerszej odsłonie - nowa nazwa ATERIA

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz strategią korporacyjną NWZW DGA FastDeal Sp. z o.o. podjęło decyzję o zmianie firmy na ATERIA Sp. z o.o. oraz podwyższeniu jej kapitału.

więcej
06-10-2011

DGA doradcą Ministra Skarbu Państwa przy sprzedaży akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. w Wałbrzychu

5 października 2011 r. Minister Skarbu Państwa podpisał z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju umowę sprzedaży 85% akcji, będących własnością Skarbu Państwa w Spółce Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.

więcej
06-10-2011

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

05-10-2011

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na DGA karę w wysokości 200 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych.

KNF poinformowała w komunikacie – 4.10.br., że naruszenie DGA polegało na nienależytym poinformowaniu o warunkach zawartej w marcu 2009 roku umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia pakietu udziałów w spółce Braster.
Zarząd DGA S.A. oczekuje na oficjalny dokument potwierdzający decyzję KNF i jej uzasadnienie.

01-09-2011

Prasa o wynikach DGA

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami prasowymi, jakie się pojawiły w związku z publikacją wyników DGA za I półrocze 2011r.

więcej
31-08-2011

Publikacja wyników DGA za I półrocze 2011 roku - milion na plusie

W dniu 31 sierpnia 2011 roku Spółka DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe skonsolidowane oraz jednostkowe za I półrocze 2011 roku. Grupa Kapitałowa DGA zrealizowała zysk netto w kwocie 1.095 tys. zł. Mimo znacznego spadku przychodów bez wątpienia za sukces należy uznać to, że 25% zysku zostało wypracowane przez Spółki Grupy (poza DGA). Wynik jednostkowy DGA S.A. za I półrocze to 10.490 tys. zł przychodu i 760 tys. zł zysku netto. Dla porównania w I półroczu ub. roku Spółka miała 22.951 tys. zł i zysk na poziomie 757 tys. zł.

więcej
25-08-2011

DGA inwestuje w R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zarząd Spółki DGA S.A. („DGA”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. podpisał umowę inwestycyjną z firmą R&C Union S.A. („R&C”) z siedzibą w Poznaniu, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – NewConnect.

więcej
11-08-2011

DGA S.A. wśród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009r.

Podstawą otrzymania certyfikatu jest znalezienie się na „Liście 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”, która jest tworzona przez Sieć Naukową MSN koordynowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN od 2004r. Nasza Firma została oceniona pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów i kontraktów europejskich.

więcej
29-07-2011

DGA podpisała kolejną dużą umowę

DGA S.A. podpisała w dniu 29 lipca 2011 r. kolejną dużą umowę na realizację działań szkoleniowo – doradczych. Jest to projekt outplacementowy dla zwalnianych pracowników w województwie łódzkim. Umowa ma wartość 3,6 mln zł. Wcześniej (13 czerwca 2011 r.) Spółka informowała o umowie z PARP o wartości 8,2 mln zł.

więcej
19-07-2011

CKL rekrutuje liderów

Centrum Kreowania Liderów S.A. będzie podwykonawcą DGA S.A. w rekrutacji 1.536 przedsiębiorców oraz pracowników z mikro, małych średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego i budownictwa oraz organizacji 384 szkoleń w tematyce zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

więcej
19-07-2011

Czy DGA jest już bankrutem?!

W związku z licznymi zapytaniami ze strony inwestorów i internautów Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA i główny akcjonariusz DGA komentuje ostatnie minimum akcji Spółki 2,05 zł:

więcej
13-07-2011

DGA S.A. w gronie wyróżnionych w ramach „Akcji Inwestor”

Nasza Spółka znalazła się wśród 10 wyróżnionych spółek giełdowych, które prowadzą aktywny dialog z indywidualnymi inwestorami w ramach „Akcji Inwestor”. Dołączyliśmy do grona ponad 80 spółek, które już wcześniej wyróżniono tytułem spółki, która „Odpowiada Inwestorom”.

więcej
30-06-2011

DGA HCM na podium

Spółka DGA HCM zakończyła w dniu 16 czerwca br. realizację projektu szkoleniowo-doradczego w ramach międzynarodowego konsorcjum Siemens Healthcare Diagnostics.

więcej
16-06-2011

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników DGA FastDeal Sp. z o.o.

14 czerwca 2011r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników DGA FastDeal Sp. z o.o., które zatwierdziło Sprawozdanie finansowe za 2010r. oraz pozytwnie odniosło się do koncepcji wprowadzenia Spółki na rynek NewConnect.

więcej
10-06-2011

DGA porządkuje portfel spółek

Po JPW-DGA, DGA Amber i spółce Braster, DGA w dniu 10 czerwca 2011 r. zbyło wszystkie udziały w spółce DGA Energia za łączną kwotę 550.140,- PLN.

więcej
08-06-2011

DGA S.A. sprzedała udziały w spółce Braster

W dniu 8 czerwca 2011 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Braster Sp. z o.o. Wcześniejsze rozmowy Wspólników Braster podjęte 29 marca, 5 maja, następnie 31 maja br. nie przyniosły decyzji w kluczowych dla spółki kwestiach i dziś były kontynuowane. 

więcej
31-05-2011

Nadal brak rozstrzygnięć w sprawie Brastera.

W dniu 31 maja 2011 roku w Warszawie planowane było Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Braster Sp. z o.o. Wcześniejsze rozmowy Wspólników Braster podjęte 29 marca, następnie 5 maja br. nie przyniosły decyzji w kluczowych dla spółki kwestiach i dziś miały być kontynuowane. Termin rozmów pomiędzy Wspólnikami Braster uległ przesunięciu o kolejne 7 dni. 

więcej
11-05-2011

Publikacja wyników DGA za I kwartał 2011 roku

W dniu 11 maja 2011 roku Spółka DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe skonsolidowane oraz jednostkowe za I kwartał 2011 roku. Spółka DGA osiągnęła zysk netto w wysokości 131 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży 5 229 tys. zł. Wynik skonsolidowany wskazuje, że Grupa Kapitałowa jeszcze nie zarabia, biorąc pod uwagę niewielką stratę na poziomie 13 tys. zł, ale pierwsze sygnały ożywienia wśród spółek są już widoczne.

więcej
06-05-2011

Rozmowy pomiędzy Wspólnikami Braster trwają

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Braster Sp. z o.o. podjęło w dniu 5 maja 2011 roku uchwałę dotyczącą kontynuacji obrad w dniu 31 maja br. 

więcej
28-04-2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. zakończyło obrady

W dniu 28 kwietnia 2011 roku w Poznaniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. Po przeanalizowaniu działalności władz spółki w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej DGA S.A.

więcej
05-04-2011

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD AKTA

Uprzejmie informujemy, że Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Ad Akta Sp. z o.o. zostało zwołane na dzień 15 kwietnia br. w Łodzi. Informacja o przebiegu Zgromadzenia zostanie przedstawiona w kolejnych komunikatach. 

31-03-2011

Sprawa rozliczenia pomiędzy DGA i ARP trafiła do sądu

Zarząd DGA S.A. informuje, iż w związku z brakiem zapłaty należności ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, spółka w dniu 31 marca 2011 roku skierowała sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

więcej
29-03-2011

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników BRASTER Sp. z o.o. nie rozpoczęło obrad

Na 29 marca 2011r. planowane było Zgromadzenie Wspólników BRASTER Sp. z o.o., które miało zatwierdzić Sprawozdanie finansowe za 2010r. oraz podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału Spółki i kontynuacji II etapu dotyczącego prac nad testerem do wykrywania nowotworu raka piersi. 

więcej
24-03-2011

DGA i FastDeal.pl inwestują wspólnie w nowy portal alekiedy.pl

Spółka giełdowa DGA S.A. oraz portal działający na rynku zakupów grupowych (spółka Grupy Kapitałowej DGA) zainwestowały w "alekiedy.pl". Transakcja została sfinalizowana w lutym 2011 roku i polegała na objęciu 50% udziałów przez DGA i FastDeal.pl. 

więcej
24-03-2011

Sprzedaż udziałów w spółce DGA Amber

Zarząd DGA S.A. informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka zbyła swoje udziały w DGA Amber Sp. z o.o. 

więcej
23-03-2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A.

Zarząd DGA S.A. uprzejmie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. odbędzie się w dn. 28 kwietnia 2011 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 35, Poznań).  

więcej
21-03-2011

Publikacja wyników DGA za 2010 rok

W dniu 21 marca 2011 roku Spółka DGA S.A. opublikowała jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010.
W 2010 roku DGA S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 3.189 tys. zł przy przychodach w wysokości 33.943 tys. zł. Grupa Kapitałowa DGA podobnie odnotowała także stratę netto w wysokości 3.707 tys. zł przy przychodach w wysokości 35 605 tys. zł. 

więcej
14-03-2011

Parkiet: "Po­nad 20 spół­ek zależnych idzie na GPW i New­Con­nect"

W tym ro­ku na ma­ły i du­ży par­kiet wkro­czy licz­ne gro­no de­biu­tan­tów, których głów­ny­mi akcjonariuszami są już no­to­wa­ne pod­mio­ty.(...)DGA na alternatywnym rynku zamierza uplasować Ad Acta, spółkę zajmującą się archiwizowaniem danych, oraz DGA Energię projektującą i budującą biogazownie.Czytaj artykuł... 

14-03-2011

Parkiet: "DGA: Inwestor dla Brastera poszukiwany"

Udziałowcy Brastera wciąż nie mogą się porozumieć w sprawie finansowania produkcji plastrów do wczesnego wykrywania raka piersi.Czytaj dalej... 

09-03-2011

Informacja o aktualnej sytuacji w spółce Braster

W dniu 8 marca br. Zarzą DGA S.A. poinformował w komunikacie giełdowym o bieżącej sytuacji w spółce należącej do Grupy Kapitałowej DGA - Braster Sp. z o.o. Przekazane informacje zostały powzięte na Posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Bratser, które odbyło się w dniu 1 marca 2011 roku.

więcej
07-03-2011

I miejsce DGA w rankingu firm pozyskujących środki unijne The Book of Lists (Warsaw Business Journal)

Z wielką radością informujemy, że DGA S.A. zajęła pierwsze miejsce w rankingu firm pozyskujących fundusze unijne w rankingu The Book of Lists publikowanego przez Warsaw Business Journal. 

więcej
15-02-2011

Kurs akcji DGA

W związku ze znaczącymi wahaniami kursu akcji DGA S.A., Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia, które uzasadniałaby tak dynamiczną zmianę notowań w ostatnich dniach. 

19-01-2011

DGA Kancelaria Rachunkowa zmienila nazwę oraz logo

Uprzejmie informujemy, że DGA Kancelaria Rachunkowa, należąca do Grupy Kapitałowej DGA, zmieniła nazwę spółki oraz logo. 

więcej
11-01-2011

Sprzedaż udziałów DGA w spółce JPW Sp. z o.o.

Zarząd DGA S.A. informuje, że spółka DGA zbyła swoje udziały w spółce JPW Sp. z o.o. zajmującej się windykacją należności oraz factoringiem.
W związku ze zmianami, jakie nastąpiły w Grupie Kapitałowej DGA oraz działaniami inwestycyjnymi DGA S.A., Zarząd spółki podjął decyzję o sprzedaży udziałów w spółce JPW Sp. z o.o. z Torunia. Wartość kapitału wniesionego do spółki nie był znaczący, wynosił 21 tys. zł.