Informacja o aktualnej sytuacji w spółce Braster

W dniu 8 marca br. Zarzą DGA S.A. poinformował w komunikacie giełdowym o bieżącej sytuacji w spółce należącej do Grupy Kapitałowej DGA - Braster Sp. z o.o. Przekazane informacje zostały powzięte na Posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Bratser, które odbyło się w dniu 1 marca 2011 roku.

Informacje na temat sytuacji finansowej spółki Braster przekazane w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok wskazują na stratę netto w kwocie 456.514,01 PLN oraz na ujemną wartość kapitału własnego. Sprawozdanie Finansowe Spółki będzie podlegało ocenie i zatwierdzeniu na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 29 marca 2011 roku.

W kwestii rozliczenia dotacji z PARP spółka spodziewa się pisemnego potwierdzenia zakończenia I etapu projektu do końca marca br., w tym samym też terminie spodziewana jest wpłata kolejnej transzy dotacji w wysokości ok. 32 tys. zł.

Kolejny etap realizacji projektu zakłada następujące działania:

  • przygotowanie inwestycji
  • adaptacja pomieszczeń produkcyjnych
  • kompletacja dostaw urządzeń i aparatury
  • instalacja i odbiór (w tym testy)

Podpisana w grudniu 2008 roku umowa z PARP o dofinansowanie przewiduje następujący jego poziom:

  • Inwestycje: 2 039 677,69 zł, w tym refundacja PARP 60%: 1 223 806,61zł
  • Doradztwo: 212 607,77 zł, w tym refundacja PARP 50%: 106 303,88 zł
  • Razem wydatki: 2 252 285,46 zł 
  • Razem dotacja: 1 330 110,49 zł

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki poinformował, iż zwołał na dzień 29.03.2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Braster Sp. z o.o., celem którego będzie między innymi podwyższenie kapitału zakładowego Braster Sp. z o.o. przy utrzymaniu dotychczasowej struktury udziałowej. Tym samym planowanym jest podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 400.000,-PLN w zamian za wkład pieniężny oraz za aporty w postaci wierzytelności wspólników Braster Sp. z o.o. W przypadku podjęcia takiej uchwały pozwoli to na spłatę wszystkich przeterminowanych zobowiązań przed rozpoczęciem realizacji II Etapu Projektu.

Kolejne infomacje przedstawione w komunikacie informują również o ustanowieniu zastawu ustawowego na aktywach spółki Braster, przy czym zastawnikiem  jest GREHEN Sp. z o.o. reprezentowana przez Grzegorza Pielaka (również wspólnika Braster Sp. z o.o.). Zastaw związany jest nie uregulowaniem przez spółkę Braster czynszu najmu w wysokościponad 24 tys. zł.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1 marca padła również deklaracja ze strony Zarządu spółki dotycząca wykonanie ekspertyzy dot. możliwości i sposobu wykorzystania know – how Braster Sp. z o.o. w produkcji seryjnej Testera Braster. Celem ekspertyzy będzie oszacowanie środków finansowych niezbędnych do tej produkcji jak również potrzeb Braster Sp. z o.o. w zakresie wyspecjalizowanej kadry. Ponadto celem doprawadzenia do skutku produkcji testera Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dopuszczenie do badania spółki przez inwestorów zainteresowanych inwestycją kapitałową w spółce.

Zapraszamy do zapoznania się  z pełną treścią komunikatu z dnia 8 marca 2011 roku.