Publikacja wyników DGA za 2010 rok

W dniu 21 marca 2011 roku Spółka DGA S.A. opublikowała jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010. W 2010 roku DGA S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 3.189 tys. zł przy przychodach w wysokości 33.943 tys. zł. Grupa Kapitałowa DGA podobnie odnotowała także stratę netto w wysokości 3.707 tys. zł przy przychodach w wysokości 35 605 tys. zł.

Komentarz Zarządu DGA S.A. do wyników za 2010 rok
Trzy kluczowe czynniki miały bezpośredni wpływ na wyniki finansowe spółki.
Największy wpływ na osiągnięte wyniki miało rozliczenie Projektu realizowanego dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” zakończonego w czerwcu 2010 roku. Projekt zakończył się uzyskaniem wszystkich zakładanych rezultatów, jego przebieg był wielokrotnie kontrolowany zarówno przez ekspertów ARP, jak i przez podmioty zewnętrzne, Agencja jednak nadal nie dokonała zapłaty należności w kwocie 3,7 mln zł. W związku z brakiem konkretnych argumentów wyjaśniających odmowę zapłaty, DGA zamierza skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, DGA utworzyła odpis aktualizujący na 100% wartości należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Tym samym dodatni wynik netto DGA za 2010 rok został pomniejszony o kwotę 3,7 mln zł, co w efekcie spowodowało powstanie straty.
Strata wygenerowana przez DGA S.A. miała bezpośredni wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej DGA, której 95% przychodów stanowią przychody podmiotu wiodącego.
Drugim czynnikiem wpływającym na wynik był proces przekształcania DGA S.A. w organizację działającą na zasadach zbliżonych do funduszu inwestycyjnego oraz wewnętrzna restrukturyzacja, co spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży.
Na skutek przeprowadzonej restrukturyzacji w miejsce dotychczasowych departamentów w drugim półroczu 2010 roku rozpoczęły działalność odrębne podmioty gospodarcze z mniejszościowym udziałem kapitałowym DGA S.A. – Blue Energy Sp. z o.o. oraz DGA Optima Sp. z o.o. Pierwsza z ww. spółek oferuje usługi w zakresie zarządzania w czterech głównych obszarach funkcjonowania firm i instytucji – organizacja, optymalizacja, automatyzacja i bezpieczeństwo. DGA Optima z kolei działa w obszarze doradztwa i szkoleń z zakresu pomocy publicznej, partnerstwa publiczno - prywatnego oraz wykorzystywania funduszy strukturalnych na działania inwestycyjne oraz zarządzanie tymi projektami.
Docelowo spółki będą przejmowały bezpośrednie kontakty z klientami i w miarę uzyskiwania niezbędnych referencji będą samodzielnie pozyskiwać i realizować kontrakty. DGA S.A. wiążą umowy o współpracy w zakresie realizacji projektów, a także świadczeniu na rzecz tych spółek usług promocyjnych i marketingowych za określonym wynagrodzeniem.
Trzecim czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe była realizowana w 2010 roku działalność inwestycyjna. Rozbudowana została struktura Grupy Kapitałowej DGA o nowe podmioty z branży internetowej, usług szkoleniowych i usług outsourcingowych. DGA S.A. objęła udziały za łączną kwotę 3,2 mln zł., m.in. w następujących spółkach: Centrum Kreowania Liderów S.A., DGA Fast Deal Sp. z o.o., Ad Akta Sp. z o.o, AllCards Sp. z o.o. Poprzez świadczone usługi doradcze, wsparcie finansowe w postaci pożyczek, jak również obecność w Radach Nadzorczych spółek, DGA S.A. zamierza wspierać ich rozwój i działać w kierunku zwiększenia ich wartości, co w dłuższej perspektywie powinno mieć pozytywny wpływ na osiągane wyniki.
2010 rok był zarówno dla DGA S.A. jak i dla Grupy Kapitałowej okresem znaczących zmian. Polegały one przede wszystkim na podejmowaniu kolejnych inwestycji kapitałowych, tworzeniu struktur nadzoru właścicielskiego oraz realizacji strategii uzyskania efektu synergii w ramach Grupy. Na chwilę obecną zdecydowana większość nowych spółek w Grupie DGA to spółki w fazie powstawania lub wczesnego rozwoju, dlatego też wyniki skonsolidowane za 2010 rok nie pokazują wymiernych efektów poczynionych inwestycji kapitałowych.

Kluczowe zdarzenia w 2010 roku – DGA S.A.
Segment projektów europejskich pozostaje najistotniejszym obszarem działalności doradczej DGA S.A. Spółka w 2010 roku rozpoczęła realizację kilku znaczących projektów szkoleniowo – doradczych, m.in. „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”, „Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu”, „Firmy rodzinne szansą rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim” oraz „Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i współpracy z pracodawcami”. Zakończenie realizacji projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w segmencie projektów europejskich o 26% w porównaniu z 2009 roku.
Kompetencje DGA w zakresie pozyskiwania środków unijnych zostały potwierdzone w rankingach podsumowujących bieżący okres programowania – spółka uzyskała I miejsce w rankingu The Book of Lists publikowanej przez Warsaw Business Journal w kategorii firm doradczych pozyskujących dotacje. Ponadto DGA została uznana za jednego z liderów regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim przez branżowy dwumiesięcznik „Fundusze Europejskie”.
W segmencie konsultingu finansowego i zarządczego kluczowymi projektami są: „Szkolenie i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” realizowany na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obsługa procesu sprzedaży akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. na zlecenie Ministra Skarbu Państwa oraz liczne opinie dotyczące udzielania pomocy publicznej w świetle unijnych regulacji.
Istotnym zdarzeniem związanym z restrukturyzacją spółki była zmiana nazwy z „Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.” na „DGA S.A.”, jak również zmiana struktury organizacyjnej spółki.

Kluczowe zdarzenia w 2010 roku – Grupa Kapitałowa
W 2010 roku Grupa Kapitałowa DGA uległa znaczącym zmianom polegającym przede wszystkim na poszerzeniu portfela inwestycji kapitałowych. W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku 9 nowych podmiotów pojawiło się w Grupie Kapitałowej DGA, z czego 2 to spółki powstałe w wyniki wydzielenia się Departamentów ze struktur DGA S.A. Zdecydowana większość nowych spółek w Grupie DGA to spółki w fazie powstawania lub wczesnego rozwoju.
Najistotniejszymi zdarzeniami w spółkach już funkcjonujących w Grupie Kapitałowej DGA to restrukturyzacja produktowa i wizerunkowa spółki FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. (wcześniej DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.) oraz utworzenie przez spółkę DGA Energia Sp. z o.o. 5 spółek celowych, których zadaniem jest realizacja budowy biogazowni w Wielkopolsce i Lubuskiem oraz pozyskanie przez spółkę partnera strategicznego – lidera w branży energii odnawialnej – BD AgroRenewables. Rozpoczęcie budowy pierwszych biogazowni planowane jest na 2011 rok.
Istotne zdarzenie miało miejsce również w spółce z sektora medycznego – Braster Sp. z o.o. W październiku 2010 roku spółka otrzymała informację o dokonaniu wpisu Testera BRASTER™ do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania. W 2010 roku Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej, nacisk został położony na sanowanie trudnej sytuacji w Spółce oraz rozliczenie dotacji unijnej.

Podsumowanie
Rok 2011 będzie przełomowy dla Grupy Kapitałowej DGA pod względem oceny efektywności zrealizowanych w 2010 roku inwestycji kapitałowych. Procesy restrukturyzacyjne i organizacyjne zostaną w większości zakończone, nastąpi stabilizacja w funkcjonowaniu nowych podmiotów. Zarząd DGA S.A. będzie kładł szczególny nacisk na współpracę w obrębie Grupy Kapitałowej, na wymianę doświadczeń oraz wzajemne rekomendacje, jak i na intensyfikację wspólnych procesów sprzedażowych.
Rok 2011 to wiele ważnych wyzwań dla DGA. Po pierwsze, podjęcie działań prawnych i zakończenie rozliczeń finansowych z ARP S.A. Po drugie, dalsza optymalizacja struktury organizacyjnej oraz poziomu kosztów. Po trzecie, w obszarze inwestycji kapitałowych – rozbudowa grupy internetowej (e-dga.pl), przygotowanie spółek do wejścia na rynek NewConnect oraz decyzje właścicielskie dotyczące zbycia niektórych podmiotów.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.