Sprawa rozliczenia pomiędzy DGA i ARP trafiła do sądu

Zarząd DGA S.A. informuje, iż w związku z brakiem zapłaty należności ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, spółka w dniu 31 marca 2011 roku skierowała sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

W pozwie skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie, DGA S.A. pozywa Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę 3,74 mln zł oraz 0,55 mln należnych odsetek.
Przyczyną skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego jest odmowa zapłaty przez ARP S.A. należności za wykonane usługi, zakończone 30 czerwca 2010 roku. Spółka oczekiwała na uregulowanie pełnego wynagrodzenia przez okres 9 miesięcy od momentu zakończenia realizacji Projektu. Zarówno w trakcie 16 miesięcy jego trwania jak i po jego zakończeniu, dokumentacja projektowa była wielokrotnie audytowana i kontrolowana przez audytorów zewnętrznych oraz przez ekspertów ARP. Agencja deklarowała, że kwestię rozliczenia z DGA S.A. chce rozwiązać do końca lutego. Mimo tych zapewnień nie nastąpiło to, a DGA S.A. była zmuszona utworzyć rezerwę na sporną sumę, co było bezpośrednią przyczyną osiągnięcia ujemnego wyniku finansowego przez Spółkę za 2010 rok.
Brak argumentów uzasadniających odmowę zapłaty, jak również dążenie do ostatecznego zamknięcia sprawy i uniknięcia pogłębienia się konfliktu negatywnie wpływającego na wizerunek obu stron – to przesłanki, które zadecydowały o skierowaniu przez DGA S.A. sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem. Zarząd DGA S.A., pomimo wejścia na drogę sądową, nadal deklaruje gotowość do rozmów, które mogłyby doprowadzić do osiągnięcia porozumienia. Warto podkreślić, że strony umowy, ARP i DGA, osiągnęły wytyczony cel, tj. złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji dwóch ogromnych zakładów pracy zwalniających łącznie ponad ok. 9000 osób.
Więcej o projekcie
30 czerwca 2010 roku zakończony został projekt aktywizacji zawodowej byłych Pracowników stoczni, którzy utracili pracę w Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.. Projekt, realizowany przez DGA S.A. na zlecenie ARP S.A., finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowił element Programu Zwolnień Monitorowanych (PZM) wynikającego ze specustawy stoczniowej. Projekt był przedsięwzięciem pionierskim zarówno pod względem skali, jak i czasu trwania. Jego celem była możliwie pełna aktywizacja zawodowa pracowników, którzy utracili pracę w obu stoczniach. Pomimo niezwykle trudnych warunków, które spowodowane były złą sytuacją na rynku pracy województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, kryzysem w samej branży stoczniowej, oraz specyfiką samych Beneficjentów objętych wsparciem ( duży odsetek osób w wieku 50+, z bardzo wysokimi niszowymi umiejętnościami ukierunkowanymi na branżę stoczniową) – za sprawą wspólnych starań ARP i DGA S.A., Projekt został należycie wykonany.
Zadanie wykonane
Kluczowym wskaźnikiem, który definiuje skuteczność wsparcia oferowanego przez ARP i DGA byłym Pracownikom stoczni, jest poziom zatrudnienia wśród osób biorących udział w Projekcie. W momencie rozpoczęcia Projektu w lutym 2009 roku stopa bezrobocia w województwie pomorskim kształtowała się na poziomie 10,1%, natomiast w województwie zachodniopomorskim – 15,3%. Przez rok trwania Projektu, tj. do lutego 2010 roku poziom bezrobocia wzrósł odpowiednio do 13,3% oraz 18,6%. Pomimo niekorzystnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy, na koniec czerwca 2010 roku liczba byłych pracowników stoczni zarejestrowanych jako bezrobotni zmalała do poziomu 26% z łącznej liczby ponad 9000 zwolnionych w obu lokalizacjach.
Przy ocenie efektów realizacji projektu należy również pamiętać, iż DGA S.A. oraz ARP nie były odpowiedzialne za tworzenie miejsc pracy lecz za udostępnienie Uczestnikom Projektu kompleksowej informacji o rynku pracy, o dostępnych ofertach oraz za wsparcie w pozyskaniu pracy. Stąd podjęte zostały przez konsultantów DGA realizujących Projekt działania, w efekcie których powstał zupełnie nowatorski model pośrednictwa pracy realizowany w Centrum Ofert Zatrudnienia (COZ), w których zbierano oferty pochodzące z wszelkich możliwych źródeł: od pośredników pracy DGA S.A., z agencji pracy tymczasowych, z Powiatowych Urzędów Pracy oraz z portali i prasy. Wszystkie oferty proponowane uczestnikom projektu w ramach COZ były weryfikowane pod kątem aktualności oraz realności. W momencie zakończenia działalności Centrum Ofert Zatrudnienia w Szczecinie i Gdyni z końcem czerwca 2010 roku, w bazie znajdowało się łącznie 627 ofert pracy krajowych i zagranicznych, stanowiących łącznie 4255 miejsc pracy. Wszystkie oferty zostały przekazane odpowiednim instytucjom rynku pracy w regionach.
Według informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na koniec grudnia 2010 roku liczba zarejestrowanych w pomorskich PUP-ach byłych Pracowników przemysłu stoczniowego wynosiła 811, z czego 559 osób to byli Pracownicy Stoczni Gdynia. Liczba byłych Pracowników sektora stoczniowego w Szczecinie zarejestrowanych jako bezrobotni w Szczecinie wynosiła dla tego okresu 333 osób. Liczby te jednoznacznie wskazują i potwierdzają, że byli pracownicy stoczni odnaleźli się na konkurencyjnym rynku pracy.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu, DGA S.A.