Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. zakończyło obrady

W dniu 28 kwietnia 2011 roku w Poznaniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. Po przeanalizowaniu działalności władz spółki w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej DGA S.A.

Ponieważ rok obrotowy 2010 nie kończył kadencji władz spółki, skład zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej pozostał niezmieniony:

Zarząd DGA S.A. :

  •  Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA SA
  • Anna Szymańska  - Wiceprezes Zarządu DGA SA
  • Mirosław Marek – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza DGA S.A.

  • Dr Piotr Gosieniecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Romuald Szperliński - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Leon Komornicki – Członek Rady Nadzorczej
  • Prof. dr hab. Robert Gwiazdowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Jarosław Dominiak – Członek Rady Nadzorczej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. zatwierdziło stosownymi uchwałami Sprawozdanie z działalności spółki DGA S.A. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DGA za rok 2010. Przedstawione zostały wyniki finansowe DGA S.A. za rok 2010, w którym spółka osiągnęła stratę netto w wysokości w wysokości 3.189 tys. zł przy przychodach w wysokości 33.943 tys. zł. Strata wygenerowana przez DGA S.A. miała bezpośredni wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej DGA, której 95% przychodów stanowią przychody podmiotu wiodącego. Grupa Kapitałowa DGA podobnie odnotowała także stratę netto w wysokości 3.707 tys. zł przy przychodach w wysokości 35 605 tys. zł.
Największy wpływ na osiągnięte wyniki miało rozliczenie Projektu zrealizowanego dla Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” zakończonego w czerwcu 2010 roku. W związku z odmową zapłaty kwoty 3,7 mln zł przez Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., DGA S.A. została zmuszona utworzyć rezerwę na tę kwotę, a w dniu 31 marca 2011 spółka złożyła pozew o płatność przeciwko ARP S.A. w Sądzie.
Również proces przekształcania DGA S.A. w organizację działającą na zasadach zbliżonych do funduszu inwestycyjnego oraz wewnętrzna restrukturyzacja spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży spółki. W wyniku restrukturyzacji, dwa departamenty zostały wydzielone ze struktur DGA tworząc odrębne podmioty: DGA Optima Sp. z o.o. oraz Blue Energy Sp. z o.o.
Działalność inwestycja DGA S.A. to kolejny czynnik wpływający na wynik spółki, biorąc pod uwagę inwestycje w projekty będące w początkowej fazie rozwoju, takie jak DGA FastDeal Sp. z o.o. czy AllCards Sp. z o.o.
Zarząd DGA S.A. wnioskował o pokrycie straty netto w wysokości 3.189 tys. zł za rok 2010 z kapitału zapasowego spółki. Stosowna uchwała została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Kolejna uchwała dotyczyła zmiany Statutu Spółki w związku z dokonaną konwersją akcji imiennych na okaziciela. Podjęcie uchwały było konieczne w celu dostosowania treści Statutu Spółki do stanu faktycznego, jako że pakiet 920.066 akcji serii E został zmniejszony do 880.000 akcji.

Kluczowe wyzwania stojące przed DGA w bieżącym roku to przede wszystkim zakończenie procesu przemian w spółce, rozwiązanie konfliktu z ARP S.A. oraz w ramach Grupy Kapitałowej DGA – rozbudowa grupy internetowej oraz przygotowanie i wprowadzenie 2 lub 3 spółek na rynek NewConnect.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.
 

Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu