Publikacja wyników DGA za I kwartał 2011 roku

W dniu 11 maja 2011 roku Spółka DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe skonsolidowane oraz jednostkowe za I kwartał 2011 roku. Spółka DGA osiągnęła zysk netto w wysokości 131 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży 5 229 tys. zł. Wynik skonsolidowany wskazuje, że Grupa Kapitałowa jeszcze nie zarabia, biorąc pod uwagę niewielką stratę na poziomie 13 tys. zł, ale pierwsze sygnały ożywienia wśród spółek są już widoczne. Dobrym wynikiem wyróżniła się w tym okresie sprawozdawczym spółka DGA Fast Deal Sp. z o.o. z zyskiem netto na poziomie 81 tys. zł. Jak zapowiada Zarząd, wyniki pozostałych spółek również ulegną poprawie w ciągu bieżącego roku.

Wynik jednostkowy DGA S.A. pokazuje zysk netto w wysokości 131 tys. zł przy przychodach 5 229 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyniku za cały 2010 rok, sprawa rozliczeń pomiędzy ARP a DGA za zrealizowany projekt szkoleniowo – doradczy na rzecz byłych pracowników przemysłu stoczniowego miała wpływ na wynik. Opłata sądowa od złożonego w dniu 31 marca 2011 roku pozwu o zapłatę przeciwko ARP S.A. zmniejszyła jednorazowo wynik o 100 tys. zł. Ponadto zauważalny jest spadek przychodów w segmencie projektów europejskich wynikający z zakończenia wraz z końcem 2010 roku kilku kluczowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Grupa Kapitałowa DGA osiągnęła w I kwartale niewielką stratę w wysokości 13 tys. zł przy przychodach na poziomie 6273 tys. zł. 83% przychodu Grupy Kapitałowej stanowią przychody podmiotu dominującego – spółki DGA S.A.
Spośród spółek należących do Grupy Kapitałowej DGA dobry wynik osiągnęła spółka prowadząca portal zakupów grupowych DGA Fast Deal Sp. z o.o., w której DGA S.A. objęła 100% udziałów w II połowie poprzedniego roku. Spółka poprzez konsekwentną realizację planu rozbudowy oraz wzmocnienie działy sprzedaży poprawiła znacząco swój wynik. Przewidywany jest dalszy rozwój spółki jako lidera w grupie internetowej DGA, do której należą ponadto spółka Alekiedy.pl (platforma komunikacji pomiędzy internautami a organizatorami imprez w całej Polsce) oraz AllCards Sp. z o.o. (usługi dla posiadaczy kart płatniczych oraz bony upominkowe).
Również Blue Energy Sp. z o.o., która została wydzielona ze struktur DGA S.A. w czerwcu 2010 roku uzyskała wynik 39 tys. zł przy przychodach 810 tys. zł, co biorąc pod uwagę początkowy okres działalności jest wynikiem zadowalającym.
Warty odnotowania jest fakt wejścia 1 kwietnia 2011 roku spółki DGA S.A. do indeksu WIG80, co wynika bezpośrednio z kapitalizacji rynkowej oraz wartości obrotu akcjami spółki.
DGA S.A. zostało partnerem nowej inicjatywy Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra”, dzięki której powstał Portal Pomysłów Wielkich www.portalpomyslow.pl, umożliwiający młodym kreatywnym osobom z pomysłem na biznes pozyskanie kapitału na jego realizację. Portal ma również za zadanie wyszukanie młodych innowacyjnych firm we wczesnej fazie rozwoju potrzebujących wsparcia inwestora. Adresatami tej inicjatywy są studenci oraz absolwenci do 30 roku życia chcący rozpocząć biznes na bazie własnego pomysłu oraz do firm działających nie dłużej niż 12 miesięcy. Rejestracja na portalu jest całkowicie bezpłatna.
Pierwszy kwartał 2011 roku nie przyniósł znaczących zmian w Grupie Kapitałowej ani w spółce DGA.
W kolejnych kwartałach Zarząd DGA będzie kładł nacisk na poprawę wyniku spółek w Grupie. Spodziewany jest znaczny wzrost wartości spółek, w których DGA S.A. zaangażowało się kapitałowo.Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.