Nadal brak rozstrzygnięć w sprawie Brastera.

W dniu 31 maja 2011 roku w Warszawie planowane było Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Braster Sp. z o.o. Wcześniejsze rozmowy Wspólników Braster podjęte 29 marca, następnie 5 maja br. nie przyniosły decyzji w kluczowych dla spółki kwestiach i dziś miały być kontynuowane. Termin rozmów pomiędzy Wspólnikami Braster uległ przesunięciu o kolejne 7 dni.

Głównymi tematami obrad miało być podsumowanie działalności spółki w roku 2010 roku, kwestia podniesienia kapitału oraz realizacja II etapu projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mającego na celu dalszy rozwój testera Braster.
18 marca 2009 roku DGA SA podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której objęła 48,33% udziałów w spółce Braster utworzonej przez grupę polskich naukowców. Celem powołania spółki była komercjalizacja innowacyjnej technologii pozwalającej na wczesne wykrywanie zagrożenia rakiem piersi. Spółka miała prowadzić dalsze prace badawcze i rozwojowe prowadzących do produkcji seryjnej testera Braster opartego na termograficznej metodzie nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej piersi. W 2008 roku projekt otrzymał dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1 w kwocie 2,2 mln zł przeznaczone na przeprowadzenie pełnych prac badawczo – rozwojowych oraz na inwestycje związane z uruchomieniem produkcji seryjnej.
W lipcu 2010 roku DGA złożyła wniosek o ustanowienie kuratora sądowego w Braster, czego bezpośrednią przyczyną był brak możliwości powołania nowych władz spółki, jako że kadencja ówczesnego Zarządu minęła z dniem 30 czerwca 2010 roku. Rada Nadzorcza Spółki została uszczuplona w wyniku rezygnacja jej członka, który nie uzyskał absolutorium Zgromadzenia Wspólników. Tym samym niepełny skład utracił status rady nadzorczej spółki i nie miał możliwości powołania nowego składu Zarządu.
W dniu 3 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Braster powołało nowy skład Rady Nadzorczej, który z kolei mianował nowy skład Zarządu Spółki. Tym samym okres „bezkrólewia” w spółce Braster został zakończony, co było warunkiem wycofania przez DGA SA wniosku o powołanie kuratora sądowego złożonego w lipcu 2010 roku.
Naczelnym zadaniem nowych władz spółki było zapewnienie sprawnej kontynuacji prac nad testerem oraz doprowadzenie do uregulowania zobowiązań wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z przyznaną dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4.-4.1.
Pierwszym efektem działań nowego Zarządu Braster było uzyskanie w październiku 2010 roku wpisu testera Braster do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Bezpośrednią konsekwencją tej rejestracji była możliwość wprowadzenia urządzenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Kolejne wyzwanie przed jakim stał Zarząd Braster to doprowadzenie do poprawnego rozliczenia dotacji z PARP. Starania władz spółki przyniosły pozytywny efekt w I kwartale 2011 roku.
Pomimo niewątpliwych sukcesów Prezes Zarządu Braster, Pani Anny Olszowej, która objęła stery w spółce w sierpniu ubiegłego roku, sytuacja finansowa spółki jest nadal niezwykle trudna. Zgromadzenie Wspólników ani w listopadzie 2010 roku ani na późniejszych obradach w 2011 roku nie podjęło uchwał, które doprowadziłyby do jej poprawy.

Kolejne podejście wspólników do rozwiązania problemów spółki Braster nastąpi 8 czerwca br.