DGA S.A. sprzedała udziały w spółce Braster

W dniu 8 czerwca 2011 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Braster Sp. z o.o. Wcześniejsze rozmowy Wspólników Braster podjęte 29 marca, 5 maja, następnie 31 maja br. nie przyniosły decyzji w kluczowych dla spółki kwestiach i dziś były kontynuowane.

Zgromadzenie Wspólników podjęło m.in. następujące uchwały:
a) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki Braster Sp. z o.o. za rok 2010,
b) o udzieleniu absolutorium Zarządowi spółki w osobie pani Anny Olszowej,
c) o wyrażeniu zgody na zbycie przez Wspólnika DGA S.A. udziałów w kapitale zakładowym spółki Braster,
d) o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Braster o kwotę 22.500 PLN, to jest do wysokości 142.500 PLN poprzez utworzenie 45 nowych udziałów, które zostaną zaoferowane do objęcia przez inwestorów po cenie emisyjnej 10.000 PLN za każdy nowy udział, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowych udziałów.
W związku z wyrażeniem zgody przez Zgromadzenie Wspólników spółki Braster na zbycie przez DGA udziałów w spółce Braster DGA S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2011 r. podpisała 4 umowy, na mocy których sprzedała wszystkie (116 udziałów) udziały w spółce Braster Sp. z o.o. za łączną kwotę 1.069.999,08 PLN. Stronami umowy był Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., który nabył 60 udziałów oraz trzy osoby fizyczne, które łącznie nabyły 56 udziałów.
Osoby fizyczne, które nabyły udziały w spółce Braster nie są w jakikolwiek sposób powiązane z DGA S.A. i jej spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej DGA S.A.
DGA S.A. posiadała 48,33% udziałów w Spółce Braster, które objęła na mocy umowy inwestycyjnej z dnia 18 marca 2009 r. za kwotę 750.000 PLN.
W związku z powyższym na powyższej inwestycji kapitałowej wygenerowano zysk na poziomie ok. 320 tys. PLN, który zostanie uwidoczniony w wynikach finansowych DGA S.A. za I półrocze 2011 r.
Celem powołania spółki Braster była komercjalizacja innowacyjnej technologii pozwalającej na wczesne wykrywanie zagrożenia rakiem piersi. Spółka miała prowadzić dalsze prace badawcze i rozwojowe prowadzących do produkcji seryjnej testera Braster opartego na termograficznej metodzie nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej piersi. W 2008 roku projekt otrzymał dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1 w kwocie 2,2 mln zł przeznaczone na przeprowadzenie pełnych prac badawczo – rozwojowych oraz na inwestycje związane z uruchomieniem produkcji seryjnej. W I kwartale 2011 r. rozliczono I etap projektu – działanie 1.4.

Pomimo niewątpliwych sukcesów Prezes Zarządu Braster, Pani Anny Olszowej, która objęła stery w spółce w sierpniu ubiegłego roku, sytuacja finansowa spółki jest nadal niezwykle trudna. Zgromadzenie Wspólników ani w listopadzie 2010 roku ani na późniejszych obradach w 2011 roku nie podjęła uchwał mających na celu podwyższenie kapitału spółki, co zdaniem DGA pozwoliłoby na spłatę zobowiązań. Ponadto kolejne zgromadzenia wspólników, przy sprzeciwie DGA, były przesuwane na kolejne terminy. Przedłużająca się sytuacja destabilizacji spółki przesądziła o wycofaniu się DGA z inwestycji. Zdaniem Zarządu DGA S.A., faktyczne doprowadzenie do uruchomienia produkcji testera Braster nie jest możliwie bez uprzedniego doprowadzenia spółki do prawidłowego funkcjonowania, czego przy dotychczasowym składzie Wspólników nie udało się osiągnąć.Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.