DGA odpowiada na pytania Inwestorów

1. Na jakim etapie są sprawy przekształcenia spółki Ad Akta w spółkę akcyjną i kiedy odbędzie się debiut spółki na NewConnect?

W dniu 7 października 2011 r. sąd wyznaczył biegłego sądowego, który będzie badał plan przekształcenia spółki ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Efektem przeprowadzonego badania powinna być akceptacja planu przekształcenia, co może nastąpić na przełomie stycznia/lutego 2012 r.
W związku z powyższym planuje się, że debiut spółki na NewConnect odbędzie się w I półroczu 2012 r.

2. Na jakim etapie są prace związane z przekształceniem spółki DGA Fast Deal w spółkę akcyjną i kiedy spodziewać się będzie można debiutu na NewConnect?

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki DGA Fast Deal w dniu 14 czerwca 2011 r. podjęta została uchwała kierunkowa, zgodnie z którą pozytywnie odniesiono się do koncepcji wprowadzenia spółki na New Connect. Na mocy tej uchwały Zarząd został upoważniony do podjęcia działań ukierunkowanych na przekształcenie spółki ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Spółka w pierwszej kolejności skupiła się na opracowaniu strategii rozwoju i kierunków działania. Efektem tych prac jest m.in. zmiana firmy z DGA Fast Deal Sp. z o.o. na Ateria Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału spółki. Kolejnym krokiem było przejęcie od dnia 10 października 2011 r. portalu www.audiobook.pl.

Zarząd pracuje również nad planem przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Na dzień dzisiejszy prace nad planem trwają, więc nie ma możliwości określenia kiedy spółka zostanie przekształcona w spółkę akcyjną i kiedy ewentualnie będzie debiut na NewConnect.

3. Czy obecni akcjonariusze DGA będą mogli uczestniczyć na preferencyjnych warunkach w ofertach zakupu akcji spółek Ad Akta oraz Ateria?

W tym zakresie nie podjęto żadnych decyzji.

4. Czy DGA złożyła oferty na duże projekty (także z dofinansowaniem), które czekają na ocenę i ewentualny wybór?

W DGA proces ofertowania przebiega w sposób ciągły. Oferty są składane w odpowiedzi na ogłaszane przetargi, konkursy oraz zlecenia pozyskane przez konsultantów. Oferty są różnej wartości. Polityka firmy przewiduje, że nie są udzielane informacje na temat ofert złożonych i nierozstrzygniętych. Spółka informuje natomiast akcjonariuszy o umowach, które są już podpisane i przekazane do realizacji. Informacje te przekazywane są poprzez stronę internetową www.dga.pl oraz komunikaty bieżące (w przypadku umów znaczących).