Komunikat Zarządu DGA S.A.

Zarząd DGA S.A. informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04.10.2011 r. o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 200.000,-PLN za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego spółki publicznej podjął decyzję o złożeniu wniosku do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zarząd DGA S.A. po szczegółowej analizie uzasadnienia Komisji uznał, że kara została nałożona niezasadnie , a jej wysokość jest nadmiernie restrykcyjna.

Zarzuty Komisji wobec DGA dotyczą obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust.1 pkt.2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (tekst jednolity - Dz.U. 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zm) związanych z umową inwestycyjną dotyczącą inwestycji w Spółkę Braster.

We wniosku kierowanym do Komisji Zarząd DGA S.A. zwróci uwagę na rozbieżność kwalifikacji umów inwestycyjnych dot. Spółki Braster zawartych w dniu 18 marca 2009 r. DGA S.A. dokonując szczegółowej analizy treści tych umów uznało, że z uwagi na strony tych umów jak i kwoty zaangażowania DGA nie jest zasadnym kwalifikowanie ich łącznie jako umowy znaczącej.

Ze względu jednak na innowacyjność produktu, nad którym pracowała Spółka Braster, Zarząd DGA uznał, iż należy poinformować inwestorów o zawartych porozumieniach w oparciu o art. 56 ust.1. pkt.1 ustawy o ofercie dotyczący informacji poufnych.

Skutkiem odmiennej kwalifikacji, treść niektórych raportów bieżących DGA została uznana przez Komisję Nadzoru Finansowego za nierzetelną i niekompletną.

We wniosku do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy Zarząd DGA przedstawi swoje stanowisko wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem.

Zarząd DGA S.A. stoi także na stanowisku, iż żaden z jego raportów nie wprowadzał w błąd, co do możliwości wprowadzenia testera Braster® do sprzedaży.

Zdaniem Zarządu DGA S.A. informacje publikowane przez Spółkę opisywały istotne warunki inwestycji w spółkę Braster w taki sposób, aby potencjalny inwestor mógł dokonać obiektywnej oceny sytuacji. Zwrócono również wielokrotnie uwagę inwestorów na sytuację konfliktową pomiędzy wspólnikami Spółki Braster (raport 22/2010 oraz raport 3/2011) oraz na jej trudną sytuację finansową. Pomimo tego ocena inwestorów co do przyszłych perspektyw rozwoju Spółki była bardzo optymistyczna.

Biorąc pod uwagę argumenty zaprezentowane powyżej, Zarząd uznała za konieczne poprawę jakości raportów bieżących i okresowych, tak aby można było w sposób bardziej precyzyjny, terminowy przekazywać informacje inwestorom. Równocześnie mając na uwadze kwestie przedstawione w komunikacie oraz fakt, , iż po raz pierwszy w ciągu 8 lat funkcjonowania DGA S.A. na rynku publicznym zarzucono Spółce niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, DGA S.A. będzie bronić swojego stanowiska w sprawie i wnioskować o uchylenia nałożonej kary.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu Spółki
DGA S.A.