Sprawa rozliczenia pomiędzy DGA i ARP – zmiana terminu rozprawy

Zarząd DGA S.A. informuje, iż w związku z brakiem zapłaty należności ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, spółka w dniu 31 marca 2011 roku skierowała sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

W pozwie skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie, DGA S.A. pozywa Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę 3,74 mln zł oraz 0,55 mln należnych odsetek. 

W dniu dzisiejszym tj. 24.11.2011r. miała odbyć się pierwsza rozprawa w tej sprawie. W związku z chorobą Sędziego została przesunięta bez wskazania kolejnego terminu. 

Przyczyną skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego jest odmowa zapłaty przez ARP S.A. części należności za wykonane usługi, zakończone 30 czerwca 2010 roku. Spółka oczekiwała na uregulowanie pełnego wynagrodzenia przez okres 9 miesięcy od momentu zakończenia realizacji Projektu. Zarówno w trakcie 16 miesięcy jego trwania jak i po jego zakończeniu, dokumentacja projektowa była wielokrotnie audytowana i kontrolowana przez audytorów zewnętrznych oraz przez ekspertów ARP. Agencja deklarowała, że kwestię rozliczenia z DGA S.A. chce rozwiązać do końca lutego 2011r. Mimo tych zapewnień nie nastąpiło to, a DGA S.A. była zmuszona utworzyć rezerwę na sporną sumę, co było bezpośrednią przyczyną osiągnięcia ujemnego wyniku finansowego przez Spółkę za 2010 rok. 

Więcej o projekcie 

30 czerwca 2010 roku zakończony został projekt aktywizacji zawodowej byłych Pracowników stoczni, którzy utracili pracę w Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.. Projekt, realizowany przez DGA S.A. na zlecenie ARP S.A., finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowił element Programu Zwolnień Monitorowanych (PZM) wynikającego ze specustawy stoczniowej. Projekt był przedsięwzięciem pionierskim zarówno pod względem skali, jak i czasu trwania. Jego celem była możliwie pełna aktywizacja zawodowa pracowników, którzy utracili pracę w obu stoczniach. Pomimo niezwykle trudnych warunków, które spowodowane były złą sytuacją na rynku pracy województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, kryzysem w samej branży stoczniowej, oraz specyfiką samych Beneficjentów objętych wsparciem ( duży odsetek osób w wieku 50+, z bardzo wysokimi niszowymi umiejętnościami ukierunkowanymi na branżę stoczniową) – za sprawą wspólnych starań ARP i DGA S.A., Projekt został należycie wykonany.

Podsumowanie 

W publikacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wydanej z okazji 20-lecia Jej działań dla polskiej gospodarki, w rozdziale „Uzdrawianie przedsiębiorstw” umieszczone jest krótkie podsumowanie projektu, w którym czytamy, iż „(…) Badania przeprowadzone w trakcie i po zakończeniu programu pomocy pokazują, że zakończył się on sukcesem. Z usług szkoleniowo-doradczych skorzystało 7.9 tys. osób, które wzięło udział w ponad 20 tys. spotkań z doradcami. Wskaźniki zatrudnienia pokazują, że pracę znalazło prawie 70 proc. zwolnionych stoczniowców ”. 


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu, DGA S.A.