Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DGA S.A. zakończyło obrady

W dniu 7 grudnia 2011r. w siedzibie Spółki DGA S.A. w Poznaniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DGA S.A.

Program Walnego obejmował trzy zasadnicze kwestie:

  • Podjęcie uchwały związanej z nabywaniem akcji własnych przez Spółkę, w tym podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki
  • Podjecie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 i § 17 ust. 7 Statutu Spółki.

Na Walnym bylo reprezentowanych 3.597.248 akcji, co stanowi 39.78% kapitału akcyjnego. 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o skupie akcji własnych. Uzasadnieniem dla rekomendacji Zarządu jest aktualna sytuacja na rynkach finansowych, skutkująca znaczącym niedowartościowaniem akcji spółki oraz planami inwestycyjnymi DGA S.A. 

Decyzję o tym w jakim celu dojdzie do skupu akcji (umorzenie lub odsprzedaż) Walne Zgromadzenie pozostawiło Zarządowi Spółki. Uzasadnieniem upoważnienia było to, iż Zarząd powinien decydować jaka pula skupionych akcji własnych powinna być dedykowana celom inwestycyjnym lub przeznaczona dla menedżerów. Polityka w tym zakresie winna być kształtowana na bieżąco przez organ zarządzający Spółką. Akcje „niewykorzystane” na te cele powinny być natomiast przeznaczone do umorzenia. Zarząd podejmując decyzję o skupie akcji własnych w celu odsprzedaży powinien będzie brać pod uwagę środki zgromadzone przez Spółkę do tego celu w ramach kapitału rezerwowego.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie, DGA S.A. uprawniona będzie do nabycia akcji własnych wg następujących warunków:

a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % (dwadzieścia procent) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 1.808.446 akcji o wartości nominalnej 1,-PLN każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 9.042.230,-PLN, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 5,-PLN, a niższa niż 0.50 zł.

d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 8 grudnia 2011 r. do dnia 7 grudnia 2016 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,

e) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- zakończyć nabywanie akcji przed dniem 7 grudnia 2016 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

- zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

W wyniku dyskusji między akcjonariuszami zmieniono dolną granicę wyceny skupowanych akcji z 1 zł do 50 gr. Uzasadniono to zagrożeniem załamania się rynków finansowych.

Na posiedzeniu Zarządu DGA zostanie przedyskutowany Regulamin skupu akcji DGA oraz podjęta kwestia wyboru Domu Maklerskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA SA podjęło jednogłośnie uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego pod nazwą „środki na nabycie akcji własnych”. Część zysku netto z kolejnych lat może być przeznaczona na ten cel. Z tych środków będą finansowane zakupy akcji nabywane celem dalszej odsprzedaży.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o rozszerzeniu działalności Spółki o działalność finansową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

W ostatniej uchwale NWZ upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu, DGA S.A.