Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników DGA SA zakończyło obrady

W dniu 27 kwietnia br. w siedzibie DGA w Poznaniu przy ul. Towarowej 35 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników.

Agenda ZWZ obejmowała 3 zasadnicze kwestie:
1. Zatwierdzenie dokumentów spółki dotyczących działalności w roku obrotowym 2011:
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011
- Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011
2. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej za wykonanie obowiązków za 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki za 2011 rok.
Wszystkie uchwały dotyczące zatwierdzenia dokumentów Spółki dotyczących działalności za rok 2011 zostały podjęte. Również wszystkim Członkom Zarządu oraz wszystkim Członkom Rady Nadzorczej udzielone zostało absolutorium za wykonanie przez nich obowiązków za rok 2011.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło również uchwałę dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2011, zgodnie z którą postanowiło przeznaczyć zysk Spółki w kwocie 1.291.077,05 PLN wygenerowany w 2011 rok na:
- zasilenie kwotą 1.000.000 PLN kapitału rezerwowego pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”.
- zasilenie kwotą 291.077,05 PLN kapitału zapasowego spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowanych było 3.597.248 akcji, co stanowi 39.79% kapitału akcyjnego