Publikacja wyników DGA za I kwartał 2012 roku

W dniu dzisiejszym DGA S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku. Grupa Kapitałowa DGA wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 4.978 tys. zł i zysk brutto na sprzedaży w wysokości 641 tys. zł.W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 20,6% (6.273 tys. w 2011 r.), a zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się o 541 tys. zł. Na poziomie wyniku finansowego netto za I kwartał 2012 r. zanotowano stratę w wysokości 1.171 tys. zł, przy zysku netto w I kwartale 2011 r. w wysokości 64 tys. zł.

Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku przebiegały dla DGA pod znakiem realizacji działań w obszarze inwestycji kapitałowych, z jednej strony były to działania nadzoru inwestorskiego nad spółkami z Grupy Kapitałowej, z drugiej strony działania restrukturyzacyjne zamykające etap przekształcania DGA z firmy doradczej w firmę inwestycyjną. Aktualnie DGA S.A. jest udziałowcem lub akcjonariuszem w 15 spółkach, które można podzielić na dwie grupy: 
Spółki wsparcia dla biznesu i administracji:

 1.  Ad Akta S.A. (65,4%)
 2. Blue Energy Sp. z o. o. (33,9%)
 3. Centrum Kreowania Liderów S.A. (49,2%)
 4. DGA Audyt Sp. z o.o. (73,9%)
 5. DGA Human Capital Management Sp. z o.o. (100%)
 6. DGA Optima Sp. z o.o. (40%)
 7. FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. (74,8%)
 8. Kancelaria Prawna Sroka i Wspólnicy (70%)
 9. PBS Sp. z o.o. (20%)

Inwestycje kapitałowe

 1.  Alekiedy Sp. z o.o. (49,7%)
 2. AllCards Sp. z o.o. (100%)
 3. Ateria Sp. z o.o. (98,3%)
 4. DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o. (70%)
 5. PTWP S.A. (8,4%)
 6. R&C Union S.A. (30%)
 7. Wykrojniki Sp. z o.o. (4,8%) 

Realizowane w I kwartale 2012 roku prace związane z rozwojem projektów inwestycyjnych DGA dotyczyły portali internetowych www.inclick.p l oraz www.feeldate.com.
www.inclick.pl – nowatorski portal internetowy autorstwa młodego przedsiębiorcy, który zgłosił swój pomysł na biznes przez www.portalpomysłow.pl i pozyskał inwestora – firmę DGA S.A. Pomysł dotyczy innowacyjnej platformy usług internetowych, która swoją premierę będzie miała w II połowie maja br.
www.feeldate.com  – serwisu randkowego zintegrowanego z najpopularniejszym serwisem społecznościowym Facebook. Premiera portalu feeldate.com miała miejsce 14 lutego i towarzyszyła jej ogólnopolska kampania informacyjna. Informacja na temat przyszłości portalu oraz skali zaangażowania DGA w ten projekt zostanie przekazana w najbliższych tygodniach.
Na przedstawiony w sprawozdaniu finansowym wynik za I kwartał 2012 roku znaczący wpływ miała również ujemna per saldo wycena posiadanych przez DGA S.A. akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w stosunku do końca 2011 r. o 1.016 tys. zł. Dotyczy to przede wszystkim spółki R&C Union S.A., której wycena w stosunku do 31.12.2011 r. uległa zmniejszeniu o 1.171 tys. zł. DGA S.A. dokonała inwestycji w tę spółkę w II półroczu 2011 r., a obecnie trwa proces jej restrukturyzacji, którego jednym z elementów były zmiany w składzie Zarządu. Pomimo niewątpliwie trudnej obecnie sytuacji w R&C Union, DGA S.A. jako jeden z akcjonariuszy pozytywnie ocenia dotychczasowe kroki podejmowane przez nowe władze oraz przedstawiony model biznesowy dla spółki mający na celu jej „uzdrowienie”.
Należy wymienić również dynamiczny rozwój spółki Ateria Sp. z o.o. operującej portalami www.fastdeal.pl (zakupu grupowe online) oraz www.audiobook.pl (platforma sprzedaży audiobooków), która obecnie generuje 90% kosztów sprzedaży Grupy Kapitałowej DGA S.A., z drugiej jednak strony posiada ona 12% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży.
Kluczowa zmiana nastąpiła również w spółce Ad Akta, które zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, co jest kolejnym krokiem w drodze do wprowadzenia jej na alternatywny rynek NewConnect.
Obok nadzoru inwestorskiego i zaangażowania merytorycznego w rozwój projektów inwestycyjnych, w DGA S.A. kontynuowana jest działalność doradcza. Obecnie w strukturze DGA funkcjonują departamenty:Departament Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego realizuje projekty z zakresu rozwoju biznesu (prywatyzacje, restrukturyzacje, przygotowanie biznes planu oraz planowanie działań poakwizycyjnych), doradztwa transakcyjnego (wsparcie w pozyskaniu kapitału od inwestorów strategicznych lub finansowych, poszukiwanie firm do przejęcia, doradztwo w procesach sukcesji) oraz wyceny przedsiębiorstw i modelowania finansowego. Departament funkcjonuje w strukturach DGA od września 2011 roku i zrealizował już kilka znaczących projektów doradczych dla dużych firm z branży energetycznej.
Departament Zarządzania Projektami, kontynuował w I kwartale 2012 roku realizację projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków EFS, m.in.:

 •  „Efektywność energetyczna w praktyce”
 • „Wspieramy nowe zatrudnienie”
 • „Akademia Doświadczonego Menedżera”
 • „Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów”
 • „Szkoła przedsiębiorczości kompetencji kluczowych”

Ponadto, mając na uwadze końcową fazę okresu programowania 2007 – 2013 równoznacznego ze zmniejszeniem się ilości projektów unijnych, Departament opracował nową ofertę doradczą. Jedną z nowych usług proponowanych Klientom jest tzw. „Reanimacja projektu” skierowana do Beneficjentów funduszy unijnych borykających się z trudnościami zagrażającymi finalizacji projektu. Usługa obejmuje pomoc szytą na miarę potrzeb danego projektu i może ona obejmować „uzdrowienie” takich obszarów projektu jak zarządzanie, rozliczenie, monitoring bądź ewaluacja projektu.
Reasumując, działania DGA w I kwartale 2012 roku były mocno skupione na rozwoju portali internetowych, w które spółka zainwestowała. Prace polegające na opracowaniu, projektowaniu, programowaniu, testowaniu i wreszcie – zaplanowaniu strategii komercjalizacji portali internetowych mają zagwarantować prawidłowe przygotowanie inwestycji do funkcjonowaniu na rynku. Ich sukces będzie również sukcesem inwestora jakim jest spółka DGA S.A.
Również zmiany, jakie zachodzą w konsultingu, szczególnie w obszarze zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej wymuszają na spółkach o profilu działalności podobnym do DGA zmianę portfela usług. Jednakże Grupa Kapitałowa DGA posiada unikalne atuty wynikające z interdyscyplinarności realizowanych projektów, gdzie najważniejsze dziedziny życia gospodarczego wchodzące w skład danego przedsięwzięcia konsultingowego czy inwestycyjnego oparta jest zawsze na wiedzy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów. W oczach Zarządu DGA S.A. jest największą siła Grupy Kapitałowej, która przeszła w ostatnim okresie znaczące zmiany w bardzo wielu obszarach i która jest na etapie przekuwania potencjału w sukces, również finansowy.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.