DGA inwestuje w life science

W dniu 19 czerwca 2012 roku Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., DGA S.A. oraz Life Fund Sp. z o.o. podpisały umowę trójstronną o udzielenie wsparcia finansowego Funduszowi Kapitałowemu Life Fund Sp. z o.o. S.K.A., które planują jego podwyższenie do 80 mln, dlatego też poszukiwani będą inwestorzy prywatni.

Środki, którymi dysponować będzie Fundusz Kapitał Funduszu wynosić będzie 30 mln zł i zostanie wniesiony po połowie przez KFK oraz DGA zostaną zainwestowane w projekty do końca 2015 roku, a maksymalna kwota jednostkowej inwestycji to 1,5 mln EURO. Kierunki inwestycyjne to przede wszystkim branża life science, ale szansę mają również inne innowacyjne i przyszłościowe projekty.
Fundusz inwestycyjny LIFE FUND będzie działał w formule spółki komandytowo – akcyjnej, a zarządzany będzie przez LIFE FUND Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Udziałowcami podmiotu zarządzającego jest spółka doradczo – inwestycyjna DGA S.A. (74,9%)oraz JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o. z Krakowa (25,1%). Kluczowym zadaniem podmiotu zarządzającego funduszem będzie pozyskanie potencjalnych projektów z rynku oraz rekomendowanie części z nich funduszowi. Wejście w dany projekt opiniować będzie Komitet Inwestycyjny funduszu LIFE FUND Sp. z o.o. S.K.A.

DGA – spółka DGA S.A.
KFK – Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
JCI – Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W FUNDUSZ
Inwestorami Funduszu Life Fund Sp. z o.o. S.K.A. posiadającymi po 50% w kapitale jest Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. oraz DGA S.A., natomiast Spółka Life Fund Sp. z o.o. jest Komplementariuszem w funduszu i podmiotem zarządzającym. Udziałowcami w podmiocie Zarządzającym jest DGA S.A. oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Kompetencje w zakresie łączenia wyspecjalizowanej wiedzy naukowej z biznesem będą zapewnione przez współpracę funduszu z najlepszymi uczelniami wyższymi w Polsce, przede wszystkim z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską, jak również z innymi ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo - rozwojowymi. Biznesowy sukces przedsięwzięcia ma zapewnić zespół kluczowych osób powołany do podmiotu zarządzającego. Prezesem Zarządu spółki Life Fund Sp. z o.o. jest Andrzej Głowacki (DGA), Prokurentem spółki jest Paweł Błachno (JCI), a przewodniczącą Rady Nadzorczej Anna Szymańska (DGA).
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) – utworzony w 2005 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego fundusz funduszy venture capital/private equity, którego działalność polega przede wszystkim na inwestowaniu w fundusze wybrane na drodze konkursu ofert, zasilające kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Kluczowym kryterium inwestycyjnym wobec tych podmiotów jest ich innowacyjność oraz potencjał rozwoju. KFK powstał w odpowiedzi na lukę kapitałową uniemożliwiającą rozwój młodych nowatorskich firm. Obecnie w portfelu KFK znajduje się 11 funduszy o kapitalizacji od 40 do 100 mln zł, które zainwestowały dotychczas łącznie w 23 podmioty. /www.kfk.org.pl/
Jagiellońskie Centrum Innowacji SP. z o.o. (JCI) – to podmiot zarządzający Parkiem LifeScience w Krakowie, usprawniający współpracę firm i instytucji działających w sektorze life science na terenie kraju i regionu Małopolski. Spółka oferuje również usługi uwzględniające wykorzystanie zasobów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także działa aktywnie w obszarze inwestycji kapitałowych, inwestując w innowacyjne projekty i firmy. Park Technologiczny LIFESCIENCE w Krakowie to infrastruktura o łącznej powierzchni ok. 20 000 m2 , z czego 30% to tradycyjna powierzchnia biurowa, a 70% to nowoczesne laboratoria. Warto dodać, że jedynym udziałowcem Jagiellońskiego Centrum Innowacji jest Uniwersytet Jagielloński, obecnie najlepsza szkoła wyższa w Polsce . Ścisła współpraca JCI z Uniwersytetem Jagiellońskim to istotny aspekt wiarygodności funduszu w oczach młodych naukowców i przedsiębiorców, wśród których panuje duży poziom nieufności w stosunku do instytucji finansowych, co często stanowi barierę dla współpracy.
Zarządzany przez JCI Park LifeScience w Krakowie to nowoczesna infrastruktura biurowa i laboratoryjna o łącznej powierzchni 20 000 m2 . JCI to również podmiot założycielski funduszu zalążkowego JCI Venture Sp. z o.o. finansującego pierwszy etap rozwoju firm.
DGA S.A. – spółka na rynku usług konsultingowych działa już 22 lata. Na przestrzeni ponad dwóch dekad spółka zrealizowała łącznie kilka tysięcy projektów doradczych, doradczo – szkoleniowych, prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych czy wdrożeniowych. Wiele z tych projektów było pionierskich i unikalnych na skalę krajową. DGA m.in. jako pierwsza polska spółka została Liderem Konsorcjum w projekcie współfinansowanym z PHARE 2001, przeprowadziła jedno z największych wdrożeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w polskiej firmie, jak również zrealizowała w latach 2009-2010 największy w Polsce projekt szkoleniowo – doradczy „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” obejmującego 9000 Beneficjentów. DGA S.A., podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, prowadzi również działalność inwestycyjną w przedsięwzięcia o dużym potencjale rozwoju. Pod tym kątem przebadała kilkaset podmiotów gospodarczych, a następnie zaangażowała się kapitałowo, często również merytorycznie, w kilkadziesiąt różnorodnych projektów inwestycyjnych. Ponadto DGA wraz z utworzoną w 2008 roku Fundacją „Wspieramy Wielkich Jutra” czynnie wspiera rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, realizując szereg autorskich projektów dedykowanych studentom lub absolwentom wyższych uczelni. Ostatnim takim projektem Fundacji jest platforma kojarząca młode osoby z pomysłem na biznes z inwestorami – serwis www.portalpomyslow.pl. Od 2004 roku DGA S.A. jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Zarówno DGA, jak i Jagiellońskie Centrum Innowacji posiadają duże doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych. JCI jest inicjatorem powstania i założycielem JCI Venture Sp. z o.o. zarządzającego funduszem kapitału zalążkowego skupiającego się na finansowaniu pierwszego etapu rozwoju firm z branży life science. Środki pochodzą z funduszy europejskich, natomiast formuła inwestowania jest tożsama z funkcjonującą w prywatnych podmiotach tego typu. Od 2009 roku JCI Venture zainwestował w 7 spółek m.in. z obszaru nanotechnologii farmaceutycznej oraz leków biologicznych, a docelowo zamierza dokapitalizować 13 nowych podmiotów.
DGA od kilku lat obok konsultingu prowadzi działania inwestycyjne w rozwojowe spółki z różnorodnych dziedzin. Dotychczas spółka zainwestowała w 20 różnych podmiotów zarówno z branży doradczej lub dziedzin pokrewnych (DGA Optima Sp. z o.o., DGA Audyt Sp. z o.o., Blue Energy Sp. z o.o., Figures Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.). DGA posiada w swoim portfelu inwestycyjnym również spółki z branży e-commerce. Są to m. in. portal zakupów grupowych www.fastdeal.pl oraz platforma sprzedaży audiobooków www.audiobook.pl. Pozostałe inwestycje to spółka Ad Akta zajmująca się kompleksową i profesjonalną archiwizacją dokumentów oraz innych nośników danych, spółka
R&C Union zarządzająca siecią lokali gastronomicznych i klubów muzycznych w całej Polsce.
CELE INWESTYCYJNE LIFE FUND
Fundusz Life Fund będzie poszukiwał firm przede wszystkim z branży life science obejmującej takie dziedziny jak biotechnologia, nanotechnologia, leki generyczne i inne wyroby farmaceutyczne, diagnostyka i produkty medyczne oraz firmy o dużym potencjale wzrostu. Kluczowym kryterium inwestycyjnym funduszu Life Fund będzie jednak innowacyjność, dlatego też każda firma, która posiada nowatorski produkt lub usługę, ma szansę na pozyskanie kapitału.
Działania podejmowane przez fundusz nie będą się ograniczały do selekcji firm spełniających kryteria inwestycyjne, lecz również będą ukierunkowane na budowanie pomostu pomiędzy biznesem a nauką - stworzenie wehikułu napędzającego polską innowacyjność. Branża life science to wciąż mocno niewykorzystany potencjał polskich naukowców, którzy mają trudności z komercjalizacją swoich nowatorskich pomysłów. Wypełnienie tej luki kapitałowej będzie zadaniem Funduszu Life Fund.
Life Fund będzie posiadał doskonałe zaplecze merytoryczne dzięki współpracy ekspertów z uczelni wyższych, jak również bardzo silne wsparcie biznesowe za sprawą ekspertów DGA posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami o różnym profilu działalności oraz szeroką wiedzę zarządczą w zakresie finansów, pozyskiwania kapitału oraz budowania strategii. Ponadto ambitnym celem DGA w tym przedsięwzięciu jest również zbudowanie pomostu efektywnej współpracy na linii młodzi kreatywni naukowcy – inwestorzy prywatni.
PODSUMOWANIE
Umowa pomiędzy DGA S.A., KFK S.A. i Life Fund Sp. z o.o. jest umową warunkową. Strony w ciągu 60 dni uzgodnią załączniki do umowy i Statut Funduszu oraz wystąpią o zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurecji i Konsumentów.
Start nowego Funduszu przewidziany jest na wrzesień 2012 roku.

Andrzej Głowacki 
Prezes Zarządu DGA S.A.