Umowa warunkowa powołująca fundusz Life Fund nie weszła w życie

W dniu 19 czerwca br. DGA S.A., Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. oraz Life Fund Sp. z o.o. podpisały trójstronną umowę warunkową dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu Life Fund. W przypadku spełnienia wszystkich warunków opisanych w ww. Umowie do dnia 18 sierpnia br., miał być powołany fundusz kapitałowy Life Fund o kapitalizacji 30 mln zł. Zarząd DGA S.A. informuje, że nie spełniły się warunki zawieszające w przewidzianą w Umowie terminie, a w konsekwencji Umowa o udzielenie wsparcia finansowego funduszowi nie weszła w życie.

Przedmiotem działalności funduszu kapitałowego Life Fund miały być inwestycje w spółki o wysokim potencjale wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych firm z branży life science, a więc zajmujących się takimi dziedzinami jak biotechnologia, nanotechnologia, leki generyczne, wyroby farmaceutyczne, diagnostyka medyczna, produkty medyczne itp.
Warunkiem zawieszającym Umowę było uzgodnienie i zaakceptowanie przez wszystkie strony treści Statutu funduszu oraz umowy o zarządzanie, uzgodnienie i zaakceptowanie przez wszystkie strony treści wszystkich załączników do Umowy z dn.19 czerwca br. oraz uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców.
W związku z upływem terminu, w jakim warunek zawieszający miał być spełniony (18 sierpnia br.), odstąpiono od dalszych negocjacji treści załączników do Umowy, które musiała uzyskać akceptację zarówno stron Umowy, jak i Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. będącego partnerem biznesowym odpowiedzialnym za jeden z obszarów inwestycyjnych. Rozbieżności w podejściu do funkcjonowania funduszu w niektórych aspektach powodujące zbyt duże ryzyko biznesowe uniemożliwiły dokonanie uzgodnień w tym zakresie.
Zarząd DGA S.A. podkreśla, że jest nadal zainteresowany współpracą z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A., dlatego zamierza przedstawić swoją ofertę w kolejnych konkursach ofert ogłaszanych przez KFK.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.