Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowgo za I półrocze 2012

W dniu dzisiejszym DGA S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku. Grupa Kapitałowa DGA wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 10 288 tys. zł i zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 864 tys. zł.

Wynik ten stanowi spadek o niecałe 20% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011 – odpowiednio o 2 550 tys. zł i 906 tys. zł. Strata netto wyniosła 1 397 tys. zł i jest wynikiem przede wszystkim utraty wartości przez spółkę R&C Union S.A, właściciela m.in. sieci restauracji Sioux.
Zdaniem Andrzeja Głowackiego, wyniki nie są zadowalające ani dla Inwestorów ani dla Zarządu Spółki, jednak należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych zdarzeń z ostatnich 6 miesięcy, które miały wpływ na ukształtowanie się wyniku całej Grupy. Jak podkreśla Prezes Zarządu DGA, II połowa roku będzie zdecydowanie lepsza.

Dalsza restrukturyzacja i kolejne wydzielenie segmentu konsultingowego
Kontynuacja działań restrukturyzacyjnych mających na celu przekształcenie DGA w spółkę inwestycyjną, pozwoliły na wydzielenie kolejnego segmentu w obszarze konsultingu. Powstała nowa spółka SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., która przejęła kompetencje oraz zasoby Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego działającego do tej pory w strukturze DGA S.A.. Tym samym ostatnim segmentem doradczym pozostającym w strukturach DGA jest Departament Zarządzania Projektami realizujący projektu szkoleniowo – doradcze w dużej części współfinansowane ze środków unijnych. Obecnie w tym obszarze zespół Konsultantów prowadzi takie projekty jak „Efektywność energetyczna w praktyce”, „Wspieramy nowe zatrudnienie”, jak również pozyskał nowe projekty, które rozpoczną się niebawem, tj. projekt szkoleniowo – doradczy „Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej” skierowany do 400 pracowników naukowych oraz „Uczymy Wielkich Jutra. Program zajęć dodatkowych dla gimnazjów” dedykowany wielkopolskim gimnazjom. Warto dodać, że w bieżącym okresie programowania środki dostępne w ramach funduszy strukturalnych są na wyczerpaniu, dlatego też pomimo pozyskania nowych projektów, Departament opracowuje nowy model funkcjonowania uwzględniający nowe usługi dla Klientów.
Niska wycena walorów Spółki R&C Union S.A.
Tak jak wspomniano wyżej, znaczący wpływ na aktualny wynik DGA miała strata poniesiona przez spółkę R&C Union S.A., w którą inwestycja została dokonana w II połowie 2011 roku. Spółka R&C Union jest operatorem sieci restauracji Sioux i Fenix, sieci klubów muzycznych Lizard King oraz sieci klubów muzycznych - restauracji Fever. R&C Union posiada 21 lokale działające w większych miastach Polski. Spółka od 2011 roku odnotowuje znaczące straty, wynik za I półrocze 2012 roku pokazuje ujemny rezultat na poziomie ok. 2 mln zł. Wycena spółki w stosunku do roku 2011 uległa zmniejszeniu o 1 120 tys. zł i odpowiada za 80% całej straty. Po zmianie składu Zarządu spółki prowadzone są intensywne działania restrukturyzacyjne, mające na celu z jednej strony pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój, z drugiej strony na optymalizację kosztów oraz portfela lokali.
Umowa warunkowa pomiędzy KFK. DGA i Life Fund Sp. z o.o.
Wpływ na bieżącą działalność spółki miały również intensywne przygotowania mające na celu powołanie funduszu kapitałowego o kapitalizacji 30 mln zł. Z dniem 18 sierpnia br. wygasła umowa warunkowa podpisana pomiędzy KFK SA, DGA SA i Life Fund Sp. z o.o. dot. udzielenia wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu LIFE FUND.
Nie udało się w ustalonym w umowie terminie, tj. do dn.18 sierpnia br. uzgodnić treści załączników do Umowy, które musiały uzyskać akceptację zarówno DGA S.A., jak i partnera biznesowego (Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.) odpowiedzialnego za jeden z obszarów inwestycyjnych. Rozbieżności w proponowanych zapisach spowodowały, że DGA S.A. nie zaakceptowała treści niektórych załączników ze względu na zbyt duże ryzyko biznesowe. Jednocześnie zarząd DGA podkreśla, iż jest zainteresowany podjęciem współpracy z KFK w kwestii powołania funduszu kapitałowego w ramach kolejnych konkursów ofert ogłaszanych przez tą instytucję.
Budowa wartości portali internetowych
DGA zaangażowała w ostatnich miesiącach zasoby i kapitał w rozwój nowych produktów internetowych, szczególnie w nowatorski portal www.audeo.pl. Audeo.pl jest nowoczesną platformą oferującą bogaty wybór audiobooków w postaci plików do pobrania i odsłuchania z pełną integracją systemów na urządzenia mobilne. Portal jest w fazie „rozbiegu”, jednak jesienią tego roku przewidziane są intensywne działania promocyjne i rozwojowe pod kątem nowych technologii.
Drugim projektem internetowym DGA jest platforma usługowa www.inclick.pl, której droga od pomysłu do realizacji rozpoczęła się dzięki zgłoszeniu na portal www.portalpomyslow.pl prowadzonego przez Fundację „Wspieramy Wielkich Jutra”. www.inCLICK.pl to platforma błyskawicznych usług internetowych, dzięki której firmy zlecające użytkownikom wykonanie drobnych prac, promują jednocześnie swoje usługi oraz produkty i budują pozytywny obraz własnej marki w oczach młodych ludzi.

Podsumowanie
Kluczowym wyzwanie, jakie stoi przed Zarządem DGA do końca 2012 roku jest finalizacja restrukturyzacji spółki jak i struktury Grupy Kapitałowej. Są to przede wszystkim działania zmieniające model biznesowy z doradczego na inwestycyjny, zakończenie kilku transakcji wyjścia z inwestycji (m.in. Ad Akta S.A., PBS Sp. z o.o.) oraz wsparcie rozwoju poszczególnych spółek, w szczególności podniesienie wartości spółki Ateria Sp. z o.o. oraz R&C Union S.A. Ponadto zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, DGA będzie się ubiegać o wsparcie finansowe Funduszu Kapitałowego LIFE FUND przez KFK S.A. w ramach otwartego konkursu ofert.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.
dgasa@dga.pl