Komentarz Zarządu DGA SA do zmiany kursu akcji DGA SA notowanych bez prawa poboru (kurs odniesienia)

 1. W dniu 14 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DGA SA powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego DGA SA o kwotę nie większą niż 7 910 000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 7 910 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 złoty każda, z zachowaniem prawa poboru, upoważniając Zarząd do określenia ceny emisyjnej.
 2. W dniu 8 sierpnia 2007 r. Zarząd DGA SA podał do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji, którą określił na poziomie 2 zł za jedną akcję serii H.
 3. Dniem prawa poboru akcji nowej emisji (serii H) był 21 sierpnia 2007 r. Na koniec dnia prawa poboru na rachunkach papierów wartościowych, na których zapisane były dotychczasowe akcje DGA SA, zostały zapisane prawa poboru. Za każdą jedną akcję DGA SA posiadaną na koniec dnia prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii H, dwa jednostkowe prawa poboru uprawniać będą do objęcia siedmiu akcji serii H (2:7), w ramach zapisów podstawowych, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł za jedną akcję serii H. W przypadku gdy, liczba akcji nowej emisji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 4. W dniu 17.08.2007 r. akcje DGA SA były notowane pierwszy dzień bez prawa poboru, dlatego GPW obniżyła na otwarciu cenę odniesienia akcji DGA SA o kwotę stanowiącą teoretyczną wartość prawa poboru (tzw. kurs odniesienia dla akcji DGA SA na sesję w tym dniu wyniósł 6,40 zł). Obniżenie ceny akcji o teoretyczną wartość prawa poboru nie stanowi straty dla Akcjonariuszy, ponieważ mogą skorzystać z prawa poboru poprzez dokupienie tańszych akcji nowej emisji lub ewentualnie sprzedać otrzymane prawa poboru na GPW (po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego).
  Przykładowe wyliczenia teoretycznej ceny akcji notowanych bez prawa poboru (kurs odniesienia na pierwszej sesji notowań dla akcji bez prawa poboru):
  • 2.260.000 (akcje dotychczasowych emisji) x 21,80 zł (cena akcji DGA SA przed oddzieleniem PP) = 49.268.000zł
  • 7.910.000 (liczba akcji nowej emisji) x 2,00zł (cena emisyjna akcji serii H) = 15.820.000zł
  • 65.088.000 (hipotetyczna łączna wartość wszystkich akcji po emisji): 10.170.000 (nowa liczba akcji) = 6,40 (nowa cena odniesienia akcji)
  Cena rynkowa prawa poboru co do zasady zależy od różnicy między bieżącym kursem akcji już notowanych na giełdzie a ceną, po jakiej obejmowane będą akcje nowej emisji. W tej sytuacji kilkuprocentowa zmiana kursu dotychczasowych akcji może sprawić, że wartość prawa poboru nowych akcji zmieni się o kilkadziesiąt procent.
 5. W dniu 23 sierpnia 2007 r. w Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego DGA SA. Zwraca się uwagę inwestorom, że prospekt emisyjny DGA SA stanowi jedyny dokument, na podstawie którego przeprowadzana będzie publiczna oferta akcji serii H.
 6. Szczegółowe terminy oraz zasady subskrypcji akcji serii H zawarte będą w prospekcie emisyjnym DGA SA i zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację prospektu, przy czym zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi subskrypcja nie może kończyć się wcześniej niż dwa tygodnie od daty publikacji prospektu (sama subskrypcja nie musi trwać dwa tygodnie).
 7. Prawa poboru akcji nowej emisji nie mogą być notowane wcześniej niż po zatwierdzeniu przez KNF i publikacji prospektu emisyjnego. Prawa poboru co do zasady są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych (końcem subskrypcji). Okres notowań praw poboru na GPW nie może być krótszy niż jeden dzień sesyjny. Ogólne przesłanki oraz ramowe terminy rozpoczęcia i zakończenia notowań praw poboru na GPW określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Szczegółowy terminarz notowań praw poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania, tj. niezłożenie skutecznie zapisu na akcje nowej emisji, w tym niedokonanie wpłaty na te akcje, wiąże się z wygaśnięciem prawa poboru oraz utratą środków finansowych zainwestowanych w nabycie prawa poboru.
 8. Prawa do akcji (PDA) mogą być notowane na GPW dopiero po przydziale akcji nowej emisji i zarejestrowaniu PDA w KDPW. Akcje nowej emisji mogą być notowane na GPW dopiero po zarejestrowaniu emisji (podwyższenia kapitału zakładowego) przez sąd rejestrowy, oraz po zarejestrowaniu tychże akcji w KDPW.

W przypadku dalszych pytań uprzejmie proszę o kontakt mailowy na adres dgasa@dga.pl lub telefoniczny do biura zarządu Spółki tel.: 0 61 643 51 20.

Z poważaniem,
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA SA