Struktura akcjonariatu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.

Akcjonariusze dysponujący bezpośrednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Imię i nazwisko
akcjonariusza

Liczba głosów
na WZ

Wartość nominalna
akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w liczbie
głosów na WZ

Andrzej Głowacki

3 558 932

3 558 932

39,36%

39,36%

Roman Karkosik

997 500

997 500

11,03%

11,03%

Anna Szymańska

518 802

518 802

5,74%

5,74%

Pozostali akcjonariusze

3 966 998

3 966 998

43,87%

43,87%