Wyniki DGA za III kwartał 2012 roku

W dniu 14 listopada 2012 roku Spółka DGA S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku.

W trzecim kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa DGA wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 4 583 tys. zł i zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 431 tys. zł. Natomiast na poziomie wyniku finansowego netto zanotowano stratę w wysokości 1 094 tys. zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wyniosły 6 663 tys. zł, natomiast zysk brutto ze sprzedaży był większy o 600 tys. zł. W III kw. 2011 roku Spółka osiągnęła stratę netto na poziomie 594 tys. zł.
Wśród czynników, mających wpływ na poziom wyniku w III kwartale 2012 roku należy wymienić przede wszystkim proces przygotowania i przeprowadzenia wydzielenia Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego w osobny podmiot – spółkę Sawyer Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o, która rozpoczęła działalność we wrześniu 2012 roku. DGA S.A. posiada 30% udziałów w nowo utworzonej spółce.

Drugi istotny czynnik to ujemna per saldo wycena akcji spółek notowanych na GPW. Dotyczy to zwłaszcza spółki R&C Union S.A., w której DGA S.A. posiada ponad 30% akcji. Dodatkowo we wrześniu br. DGA udzieliła spółce pożyczki w wysokości 2,5 mln zł, będącej częścią realizowanego procesu restrukturyzacji spółki operującej siecią lokali gastronomicznych. Udział DGA w restrukturyzacji obejmuje nie tylko wsparcie finansowe, ale również wsparcie merytoryczne w zakresie kreowania nowej strategii funkcjonowania spółki. Warto dodać, że w czerwcu br. Akcjonariusze R&C Union S.A. powierzyli odbudowę wartości spółki nowo powołanemu Zarządowi w składzie rekomendowanym przez DGA.

Należy również wymienić sytuację w segmencie Projektów Europejskich, gdzie widoczny jest wyraźny spadek liczby realizowanych projektów, co związane jest z niższymi przychodami Departamentu Zarządzania Projektami o 1,7 mln zł. Obecnie środki unijne z okresu programowania 2007 – 2013 się wyczerpują, kilka ostatnich konkursów zostało jeszcze ogłoszonych w II połowie br.

Warto nadmienić że Konsultanci Departamentu Zarządzania Projektami rozpoczęli realizację dwóch nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to:

- Projekt „Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej” realizowany jest na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Celem projektu jest podniesienie umiejętności Uczestników w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań. Dla celów projektów powstanie platforma szkoleniowa wykorzystująca takie narzędzia m.in. jak e-learning czy virtual class. Realizacja potrwa do końca 2013 roku.

- Projekt „Uczymy Wielkich Jutra. Program zajęć dodatkowych dla gimnazjów” realizowany jest na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dotyczy uczniów 3 gimnazjów z województwa wielkopolskiego, w których odbędą się pozalekcyjne zajęcia z kompetencji kluczowych. Realizacja projektu potrwa do końca sierpnia 2014 roku.

Nie bez znaczenia są również nakłady inwestycyjne związane z pracami rozwojowymi nad kilkoma projektami internetowymi, w szczególności platformą sprzedaży audiobooków www.audeo.pl oraz platformą usługową www.inclick.pl.

W III kwartale 2012 roku zakończono działania związane z przygotowaniem dezinwestycji w spóce Ad Akta S.A., czego efektem było podpisanie w dniu 15 października 2012 r. umowy sprzedaży z Impel S.A. na podstawie, której DGA S.A. sprzedała cały pakiet posiadanych akcji (65,4%) Ad Akta S.A.

Ostatnie miesiące 2012 roku powinny przynieść poprawę wyniku DGA S.A. oraz spółek Grupy Kapitałowej DGA widoczną w sprawozdaniu finansowym za cały 2012 rok. Zarząd DGA S.A. liczy również na rozstrzygnięcie istotnych kwestii dla spółki, jak chociażby decyzja Krajowego Funduszu Kapitałowego w sprawie utworzenia funduszu inwestycyjnego.

Z pełną treścią sprawozdania finansowego oraz komentarza Zarządu można się zapoznać tutaj.