2013

21-03-2014

Strata DGA za 2013 rok wynikiem nieudanej inwestycji - informacja prasowa

W dniu 21 marca br. Spółka DGA S.A. opublikowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2013. Na poziomie jednostkowym Spółka DGA odnotowała przychody w wysokości 10.923 tys. zł oraz zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1.185 tys. zł.

więcej
23-12-2013

Informacje na temat skupu akcji

Spółka jest zobowiązana do przeprowadzenia skupu akcji własnych zgodnie z zapisami „Programu Skupu Akcji Własnych” przyjętych przez Zarząd w dniu 28 listopada 2012 roku oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Oznacza to brak dowolności co do zakresu cenowego czy też wolumenu skupu dokonywanego przez Dom Maklerski pośredniczący w tych transakcjach.

więcej
14-11-2013

Wynik DGA pikuje przez upadłość R&C Union S.A.

14 listopada 2013 roku Spółka DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2013 roku. Grupa Kapitałowa DGA zakończyła ten okres z przychodami ze sprzedaży w wysokości 2 406 tys. zł oraz zyskiem brutto na sprzedaży w wysokości 285 tys. zł. Na poziomie wyniku finansowego netto Grupa DGA zanotowała stratę na poziomie 5 449 tys. zł.
Strata, jaką Grupa poniosła za III kwartał 2013 roku, jest konsekwencją zdarzeń w Spółce R&C Union S.A., której DGA S.A. jest znaczącym akcjonariuszem. 

więcej
08-11-2013

Informacja Zarządu DGA dla inwestorów

W nawiązaniu do informacji z dnia wczorajszego, dotyczącej decyzji Sądu o rozpoczęciu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu przez spółkę R&C Union S.A., Zarząd DGA S.A. w związku z pojawiąjącymi się pytaniami od inwestorów, wyjaśnie kwestię braku komunikatu giełdowego DGA w tej sprawie.

więcej
07-11-2013

Jest zgoda Sądu na upadłość układową R&C Union S.A.

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2013 roku Zarząd R&C Union S.A., której DGA S.A. jest znaczącym akcjonariuszem otrzymał decyzję Sądu o ogłoszeniu upadłości R&C Union S.A. z możliwością zawarcia układu.

więcej
26-09-2013

Wniosek o ogłoszenie upadłości układowej R&C Union S.A. wpłynął do Sądu

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 26 września 2013 roku Zarząd R&C Union S.A., której Spółka jest znaczącym akcjonariuszem złożył w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Wraz z wnioskiem złożono propozycje układowe. Spółka R&C Union S.A. poinformowała o tym zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 23/2013 z dnia 26 września 2013 roku.

więcej
24-09-2013

Informacja Zarządu w sprawie spółki R&C Union S.A.

W dniu 24 września br. Zarząd Spółki R&C Union S.A., której DGA jest znaczącym akcjonariuszem, poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2013 o wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki złożonym przez Wierzyciela w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

więcej
10-09-2013

Jesienne porządki w DGA rozpoczęte

Spółka DGA S.A. poinformowała w dniu 9 września 2013 roku w raportach bieżących nr 22/2013, nr 23/2013 oraz 24/2013 o trzech istotnych zdarzeniach w Grupie Kapitałowej DGA.

więcej
29-08-2013

Publikacja wyników DGA za I półrocze 2013 roku

DGA S.A. opublikowała dzisiaj skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku. Grupa Kapitałowa DGA zakończyła pierwszą połowę 2013 roku z przychodami ze sprzedaży w wysokości 7 767 tys. zł i zyskiem operacyjnym w kwocie 966 tys. zł.

więcej
17-07-2013

PARKIET: GRUPA DGA CHCE ZAKOŃCZYĆ ROK ZYSKIEM NETTO

"Przychody grupy w tym roku spadną w porównaniu z 2012 r. m.in. w związku z tym, że wydzieliliśmy działalność doradczą – przyznaje w rozmowie z „Parkietem" Andrzej Głowacki, prezes DGA. – W wynikach nie ujmujemy już obrotów tego segmentu, gdyż nie jest on konsolidowany metodą pełną – tłumaczy." - czytamy na stronie www.parkiet.com. Cały artykuł...

17-06-2013

ZA NAMI WALNE ZGROMADZENIE DGA S.A.

W dniu 14 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. Na mocy jednej z przyjętej uchwał powołany został nowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

więcej
03-06-2013

SYLWETKI KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ DGA S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kandydatów na Członków Rady Nadzorczej DGA S.A., które znajdują się w sekcji Walne Zgromadzenie.

więcej
03-06-2013

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ R&C UNION S.A.

W dniu 28 maja br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki R&C UNION S.A. powołało na pięcioletnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Czterech z pięciu członków Rady Nadzorczej zachowało dotychczas pełnione funkcje, a decyzją Walnego Zgromadzenia skład zespołu nadzorczego wzmocniła nowa osoba.

więcej
17-05-2013

ARP I DGA ZAWARŁY UGODĘ

W dniu 16 maja 2013 roku, została zawarta ugoda pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a spółką DGA S.A. Sprawa, która w marcu 2011 roku trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy rozliczenia należności za usługi DGA S.A. zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, zakończonego z dniem 30 czerwca 2010 roku.

więcej
16-05-2013

INFORMCJA O ZWOŁANIU ZWZ

Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

więcej
15-05-2013

PORTALE GOSPODARCZE O WYNIKACH DGA

W dniu wczorajszym DGA opublikowała wyniki finansowe Grupy za I kwartał 2013 roku. Poniżej przedstawiamy publikacje na portalach gospodarczych dotyczące wyniku DGA:

14-05-2013

ROZMOWY Z PREZESEM DGA W TVN CNBC BIZNES

Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszej rozmowy z Panem Andrzejem Głowackim, Prezesem Zarządu DGA SA ze studia TVN CNBC Biznes na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Zobacz wywiad...

14-05-2013

PUBLIKACJA WYNIKÓW GRUPY DGA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

W dniu dzisiejszym DGA S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. W I kwartale bieżącego roku Grupa DGA uzyskała 3 975 tys. zł przychodów oraz ujemny wynik netto na poziomie 539 tys. zł.

więcej
26-04-2013

SPÓŁKA Z PORTFELA DGA DEBIUTUJE DZIŚ NA NEWCONNECT

Zarząd DGA S.A. składa na ręce Zarządu PTWP S.A. serdeczne gratulacje w związku z debiutem akcji Spółki na alternatywnym rynku NewConnect. To milowy krok w historii prężnie rozwijającej się grupy medialnej, która rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii.

więcej
22-04-2013

INFORMACJA ZARZĄDU DOT. INWESTYCJI W PRODUKCJĘ „KOSZYCZKA”

W związku z faktem, że DGA S.A. jest inwestorem w procesie komercjalizacja „koszyczka” – innowacyjnego zestawu do pobierania próbek do badania, Zarząd Spółki przekazuje inwestorom oraz innym interesariuszom kluczowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

więcej
22-04-2013

POMYSŁ Z DRAGON'S DEN JUŻ NA APTECZNYCH PÓŁKACH

Z przyjemnością informujemy, że inwestycja dokonana w programie „Dragon’s Den – jak zostać milionerem” sfinalizowana została sukcesem. Do aptek trafił tzw. „koszyczek” – zestaw do pobierania do badań próbek kału. Pierwsza pilotażowa partia produktu w polskich aptekach jest wynikiem owocnej współpracy pomysłodawcy z inwestorem oraz producentem.

więcej
04-04-2013

KOMUNIKAT ZARZĄDU W SPRAWIE TOCZĄCEJ SIĘ ROZPRAWY SĄDOWEJ

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 22.03.2013r. odbyła się kolejna rozprawa dotycząca kwestii rozliczenia pomiędzy DGA S.A. a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Sąd wyznaczył termin następnej rozprawy na dzień 16.05.2013r.

28-03-2013

UMOWA POŻYCZKI

Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2013 roku została podpisana Umowa pożyczki pomiędzy DGA S.A. a R&C Union S.A. Zgodnie z umową DGA S.A. udziela pożyczki pieniężnej do kwoty 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w postaci limitu środków do wykorzystania na koncie bankowym DGA S.A. Więcej informacji znajduje się w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dn. 28.03.2013r.

21-03-2013

KOMENTARZ ZARZĄDU DGA S.A. DO WYNIKÓW ZA 2012 ROK

Zarząd DGA S.A. wskazuje na kilka kluczowych czynników, które miały wpływ na wynik finansowy oraz obecną sytuację spółki.

więcej
21-03-2013

DZIŚ PUBLIKACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DGA ZA 2012 ROK

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym skonsolidowanym oraz jednostkowym za rok 2012.

więcej
19-03-2013

100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIFE FUND W RĘKACH DGA

W dniu 13.03.2013 roku zawarta została umowa, na mocy której DGA S.A. przejęła 50% udziałów w spółce Life Fund Sp. z o.o. należących do W.Investments S.A. Tym samym DGA S.A. posiada 100% udziałów w spółce Life Fund.

więcej
22-02-2013

POPRAWA WYNIKÓW R&C UNION S.A.

"W czwartym kwartale 2012 roku spółka R&C Union poprawiła swoje wyniki finansowe oraz ustabilizowała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Nastąpiły także istotne zmiany dotyczące lokalizacji restauracji i klubów spółki, głównie z powodu rezygnacji z prowadzenia nierentownych lokali." - tak portal branżowy www.horecanet.pl podsumowuje wyniki spółki za IV kwartał ubiegłego roku. Czytaj cały artykuł...

21-02-2013

DGA S.A. WSPIERA ŁÓDZKICH BEZROBOTNYCH

20 lutego 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem spółki DGA S.A. oraz Zarządem Województwa Łódzkiego, dotycząca dofinansowania projektu „W kierunku nowego zatrudnienia – program outplacement w województwie łódzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej
06-02-2013

KOMUNIKAT ZARZĄDU DGA W SPRAWIE POWOŁANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO LIFE FUND

Zarząd DGA SA uprzejmie informuje, Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., do którego spółka Life Fund Sp. z o.o. (w której DGA SA posiada 50% udziałów) skierowała ofertę powołania funduszu inwestycyjnego z udziałem kapitałowym KFK, przekazał swoją decyzję w tej sprawie. Po przeprowadzonej analizie, oferta Life Fund Sp. z o.o. została odrzucona. Decyzja ta wyczerpuje procedurę ubiegania się przy tej edycji konkursu o wsparcie KFK przy tworzeniu funduszu inwestycyjnego Life Fund.

28-01-2013

ZARZĄD DGA ODPOWIADA INWESTOROM NA PYTANIA W SPRAWIE SPÓŁKI R&C UNION S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Akcjonariuszy udzielonymi przez Zarząd DGA S.A. Najnowsze zapytania dotyczą spółki z portfela DGA, R&C Union oraz planów jej dalszego rozwoju i ewentualnych planów zakupowych.

więcej