100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LIFE FUND W RĘKACH DGA

W dniu 13.03.2013 roku zawarta została umowa, na mocy której DGA S.A. przejęła 50% udziałów w spółce Life Fund Sp. z o.o. należących do W.Investments S.A. Tym samym DGA S.A. posiada 100% udziałów w spółce Life Fund.

Spółka Life Fund Sp. z o.o. została powołana w marcu 2012 roku, a jej celem było zarządzanie Funduszem Kapitałowym. Wszystkie udziały objęte zostały przez DGA S.A. Na pierwszego Prezesa Zarządu powołano pana Andrzeja Głowackiego. Następnie 25,1% udziałów w spółce zostało przejętych przez Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z którym przygotowywana była oferta utworzenia Funduszu Kapitałowego Life Fund przedłożona w konkursie ofert ogłoszonym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Po nieudanej pierwszej próbie powołania funduszu kapitałowego z KFK S.A. DGA S.A. wraz z W.Investments S.A. rozpoczęła prace nad przygotowaniem oferty na kolejny konkurs ogłoszony przez KFK S.A. Oferta złożona została pod koniec sierpnia 2012 r. zgodnie z którą inwestorami prywatnymi miała być DGA S.A. i W.Investments S.A., natomiast podmiotem zarządzającym miała być spółka Life Fund Sp. z o.o., której udziałowcami po połowie byli DGA S.A. i W.Investments S.A. W drugim półroczu 2012 r. dokonano m.in. prezentacji zasad działania funduszu przed KFK i prowadzono negocjacje. Jednak w lutym 2013 r. otrzymano informację, że ostatecznie oferta na powołanie funduszu została odrzucona, co wyczerpało procedurę ubiegania się o wsparcie w tej edycji konkursu.
W najbliższym okresie Zarząd DGA S.A. podejmie decyzję co do strategii wykorzystania spółki Life Fund.