KOMENTARZ ZARZĄDU DGA S.A. DO WYNIKÓW ZA 2012 ROK

W dniu 21 marca 2013 roku DGA S.A. opublikowała sprawozdanie finansowe skonsolidowane oraz jednostkowe za 2012 rok. DGA S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 2 616 tys. PLN przy przychodach w wysokości 15 438 tys. PLN.

Komentarz Zarządu do wyniku jednostkowego
Zarząd DGA S.A. wskazuje na kilka kluczowych czynników, które miały wpływ na wynik finansowy oraz obecną sytuację spółki. Kosztowne w skutkach było dla DGA dwukrotne przedsięwzięcie związane z utworzeniem Funduszu Kapitałowego Life Fund, do którego przygotowania oraz negocjacje trwały prawie rok, zaangażowano znaczne nakłady pracy, ale nie przyniosły one ostatecznie pozytywnego rezultatu. Oferta złożona przez Life Fund Sp. z o.o. w konkursie ogłoszonym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy nie została wybrana. Nie powiodła się również próba pozyskania dofinansowania z inicjatywy JEREMIE umożliwiającej pozadotacyjne wsparcie dla MŚP. Negatywne rozstrzygnięcia w tych dwóch przedsięwzięciach spowodowały redefinicję kierunków działań określonych przez Zarząd na lata 2012-2013. Na wynik finansowy wpłynęły także utworzone rezerwy oraz niska wycena akcji R&C Union S.A. (mimo pozytywnego przebiegu procesu głębokich zmian).
Istotne zdarzenia miały miejsce w 2012 roku w aspekcie restrukturyzacji spółki. Przede wszystkim należy podkreślić zakończenie procesu wydzielania poszczególnych departamentów ze struktur DGA do spółek zależnych. Ostatni obszar, jaki został wydzielony to Departament Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego, którego kompetencje przejęła spółka SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. W konsekwencji DGA S.A. w kolejnych latach będzie skupiać swoją działalność na inwestycjach kapitałowych oraz na zarządzaniu dużymi projektami szkoleniowo – doradczymi. Restrukturyzacja przyniosła również znaczne obniżenie kosztów oraz obniżenie poziomu zatrudnienia.
W zdefiniowanych przez Zarząd DGA S.A. kierunkach działań dla Spółki należy przede wszystkim zaznaczyć nadzór właścicielski oraz wsparcie dla spółek z Grupy Kapitałowej będących w fazie rozwoju lub sanacji. Cel do osiągniecia to dynamiczny rozwój tych podmiotów oraz wzrost ich wartości.
W najbliższych latach DGA będzie funkcjonować w czytelnej strukturze, w której kluczową rolę będą odgrywały działalność inwestycyjna oraz duże projekty szkoleniowo – doradcze, szczególnie w obszarze outplacementu oraz kreowania nowego rynku pracy.
Komentarz Zarządu do wyniku Grupy Kapitałowej.
Grupa Kapitałowa DGA osiągnęła w 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 20 2012 tys. PLN oraz stratę 2 659 tys. PLN. Kluczowe zdarzenie w Grupie Kapitałowej DGA w 2012 roku to:
- powołanie trzech nowych podmiotów: DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o. (udział DGA – 70%), Life Fund (udział DGA – 100%), DGA Centrum Sanacji Firm S.A. (udział DGA – 24%);
- sprzedaż udziałów DGA w spółce Ad Akta S.A.;
- wydzielenie ze struktur DGA Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego do spółki SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. (udział DGA – 30%);
Wyniki Spółek Grupy Kapitałowej DGA za rok 2012 można określić jako umiarkowanie dobre i wskazujące na ich stabilną sytuację. Warto podkreślić że połowa spółek, które wygenerowały stratę w ubiegłym roku to podmioty, które w 2012 roku rozpoczęły swoją działalność (zostały wydzielone lub powołane). Wśród spółek z dodatnim wynikiem finansowym warto zwrócić uwagę na spółkę Blue Energy Sp. z o.o., oferującą usługi doradcze w zakresie zarządzania i optymalizacji, która osiągnęła 196 tys. PLN zysku, na spółkę szkoleniową Centrum Kreowania Liderów S.A., która odnotowała wynik na poziomie 456 tys. PLN oraz na spółkę DGA Optima Sp. z o.o., która po trudnym roku 2011 zamkniętym stratą poprawiła znacząco swój wynik do poziomu 103 tys. PLN. Stabilna sytuacja widoczna jest również w spółkach zajmujących się wsparciem w obszarze finansów przedsiębiorstw, tj. FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. oraz DGA Audyt Sp. z o.o.
Wobec bardzo wysokich strat w kilku ostatnich latach, spółka R&C Union S.A. rozpoczęła w 2012 roku bardzo trudny proces sanacji sytuacji, którego pierwsze efekty są już widoczne w postaci stabilizacji płynności finansowej na bezpiecznym poziomie oraz zmniejszenie straty w IV kwartale 2012 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zmiana składu Zarządu spółki oraz pożyczka udzielona przez jednego z akcjonariuszy, DGA S.A., w wysokości 2,5 mln PLN stanowiły kluczowe elementy podjętej restrukturyzacji kontynuowanej w 2013 roku.
W ramach Grupy Kapitałowej DGA podjęte zostały zupełnie nowe obszary działalności, przede wszystkim poprzez powołanie nowego podmiotu – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W związku z licznymi sygnałami płynącymi z rynku świadczącymi o wzrastającym zapotrzebowaniu na wsparcie przedsiębiorców w zakresie sanacji trudnej sytuacji w firmie, DGA CSF zgromadziła pod jednym szyldem grupę ekspertów, którzy na to zapotrzebowanie odpowiedzą. Menedżerowie, prawnicy, biegli rewidenci, a przede wszystkim syndycy stanowią zespół oddany do dyspozycji firm w tarapatach. Celem oferowanych usług jest uratowanie podmiotów przed likwidacją i wdrożenie efektywnego planu restrukturyzacji.
W ramach Grupy Kapitałowej DGA istotną rolę odgrywa segment portali internetowych, który w 2012 wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 2 866 tys. PLN oraz wynik na poziomie 1 077 tys. PLN (wynik na sprzedaży brutto). Obecnie grupa internetowa DGA jest operatorem 8 serwisów internetowych, a kolejne są w przygotowaniu. Są to m.in. portal zakupów grupowych www.fastdeal.pl, platforma sprzedaży audiobooków www.audobook.pl, rozwijany jest również portal randkowy www.feeldate.com oraz platforma sprzedaży mobilnych audiobooków www.audeo.pl. Bardzo dynamicznie rośnie również platforma usługowa www.inclick.pl, która rozpoczęła działalność w 2012 roku.
Podsumowanie
Zarząd DGA S.A. wskazuje na trzy kluczowe czynniki, które miały wpływ na wygenerowanie straty przez Grupę Kapitałową DGA w 2012 roku. Są to znaczące nakłady pracy na projekty, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, niekorzystna wycena akcji spółki R&C Union S.A. przy jej przynoszącej pierwsze efekty restrukturyzacji, strata na poziomie działalności operacyjnej wynikająca także z rezerw utworzonych na lata 2013 – 2014.
Wytyczone kierunki działania DGA S.A. to:
 W obszarze działalności doradczej:
a) Zarządzanie projektami w oparciu o środki UE, w tym projekty dot. rynku pracy (outplacement, kreowanie nowego rynku pracy).
b) Organizowanie przedsięwzięć związanych z restrukturyzacją podmiotów, w tym również wsparcie finansowe.
c) Inkubowanie projektów z perspektywą na przejście do przedsięwzięcia inwestycyjnego (zaangażowanie środków i pracy konsultantów).
 W obszarze działalności inwestycyjnej:
a) Wsparcie spółek Grupy Kapitałowej (dokonanie inwestycji kapitałowych, podnoszenie wartości i wyjście) oraz poszukiwanie efektów synergii.

Wyniki spółek Grupy Kapitałowej ulegają stopniowej poprawie, dlatego też Zarząd DGA oczekuje wzrostu ich wartości w latach 2013-2014, jak również widzi perspektywy na ciekawe inwestycje kapitałowe, których zapowiedzią jest ostatnio zakontraktowany projekt dotyczący produkcji innowacyjnego wyrobu medycznego, tzw. „koszyczka”, który zyskał zainteresowanie opinii publicznej dzięki prezentacji w programie „Dragon’s Den – jak zostać milionerem”.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A
.