PUBLIKACJA WYNIKÓW GRUPY DGA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

W dniu dzisiejszym DGA S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. W I kwartale bieżącego roku Grupa DGA uzyskała 3 975 tys. zł przychodów oraz ujemny wynik netto na poziomie 539 tys. zł. Natomiast w jednostkowym ujęciu DGA S.A. poprawiła wyniki finansowe na każdym poziomie sprawozdawczym. Na działalności operacyjnej Spółka wygenerowała zysk w wysokości 176 tys. zł, a strata netto została obniżona o prawie 75% w stosunku do wyniku z I kwartału 2012 roku.

Wyniki z pierwszych trzech pierwszych miesięcy roku obrotowego z ostatnich trzech lat odzwierciedlają zmiany, jakie miały miejsce zarówno w Grupie Kapitałowej DGA jak i w spółce dominującej, DGA S.A.
Rozpoczęty w II połowie 2010 roku proces przekształcania DGA w spółkę inwestycyjną, wiążący się z wydzielaniem poszczególnych kompetencji do nowych spółek, nowymi akwizycjami i okresami przejściowymi w niektórych segmentach działalności Grupy, miał okres największego natężenia na przełomie 2011 i 2012 roku, a zakończony został w grudniu 2012. Wyniki w I kwartałach ostatnich trzech latach odzwierciedlają etap, w jakim znajdowała się Grupa w danym okresie.
Zarząd DGA podkreśla, że Grupa jest w dobrej kondycji i w kolejnych okresach spodziewana jest poprawa wyników. „Sygnały płynące ze spółek są pozytywne, wiele się dzieje w większości obszarów, podejmowane są nowe przedsięwzięcia szczególnie w obszarze internetowym, a młode spółki konsultingowe odnalazły się na swoich rynkach pomimo ogólnego kryzysu i niechęci firm do korzystania z usług doradcy” – twierdzi Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A.
Kluczowe zdarzenia kapitałowe w I kwartale 2013 roku
1) objęcie przez DGA S.A. 47% udziałów w spółce InClick Sp. z o.o.
Pierwszym, niepowtarzalnym w skali kraju projektem Spółki jest portal www.inclick.pl będący platformą zleceń zdalnych dla studentów i uczniów. Portal rozwijany był od września 2011 roku w strukturach DGA, jako wstęp do dalszych prac nad narzędziami umożliwiającymi pełne organizowanie pracy przez Internet. Firmy mogą za pośrednictwem portalu www.inclick.pl bez zbędnych formalności zlecać zadania uczniom i studentom w wieku 16-26 lat. Są to osoby, które najsprawniej i najczęściej korzystają z Internetu, a jednocześnie wyrażają chęć i potrzebę samodzielnego zarabiania. Potencjalnie jest to ok. 3,5 mln osób. Obecnie na polskim rynku brakuje możliwości zlecania zaawansowanych prac większej grupie osób jednocześnie, w sposób prosty i szybki z gwarancją jakości wykonania. Istniejące serwisy pełnią funkcje tablic ogłoszeniowych, a weryfikacja potencjalnego zleceniobiorcy czy kwestie rozliczeniowe leżą po stronie zleceniodawcy. W I półroczu 2013 roku planowane jest wprowadzenie zaawansowanej wersji portalu opartej na bazie już przetestowanego modelu, zbudowanej bogatej bazy użytkowników i zleceniodawców oraz sprawdzonych mechanizmów rozliczeń.
2) Nabycie przez DGA S.A 50% udziałów w spółce Life Fund Sp. z o.o. należących do W. Investments S.A. Tym samym DGA S.A. posiada 100% udziałów w spółce Life Fund.
3) DGA S.A. oraz R&C Union S.A. w dniu 29 marca br. zawarły umowę, zgodnie z którą DGA udzieliła spółce gastronomicznej pożyczki pieniężnej do kwoty 400 tys. zł. Pożyczka jest jednym z elementów trwających od początku 2012 roku bardzo intensywnych działań restrukturyzacyjnych mających na celu doprowadzenia operatora sieci restauracji i klubów muzycznych do stabilnej sytuacji finansowej.
Wsparcie finansowe ze strony DGA jest odpowiedzią na konsekwentne wdrażanie przez Zarząd R&C Union nowego modelu funkcjonowania sieci mającego zapewnić odpowiedni poziom rentowności operacyjnej, jak również znaczne obniżenie kosztów ogólnych spółki oraz zamknięcie lokali znajdujących się w nietrafionych lokalizacjach. Udzielona pożyczka pozwoli na kontynuację i domknięcie procesu radykalnych zmian.
Warto zaznaczyć, że pomimo pierwszych widocznych efektów restrukturyzacji spółki R&C Union, wycena akcji spółki notowanej na rynku NewConnect nadal jest niska, co stanowi jeden z czynników wpływający bezpośrednio na wyniki DGA posiadającej ponad 30% akcji Spółki.

Nowe projekty i ważne zdarzenia w Grupie DGA
Spółka ATERIA doceniona. Bardzo pozytywne informacje płyną ze spółki zależnej ATERIA, która jest operatorem kilku portali internetowych, w szczególności www.fastdeal.pl, www.audiobook.pl oraz www.audeo.pl. Na przełomie marca i kwietnia br. spółka została doceniona przez ekspertów świata mediów i została laureatem IV Kryształowych Anten Świata Mediów za portal Audiobook.pl. Nagrodę – Kryształową Antenę dla Firmy Roku odebrał Prezes spółki Ateria, Łukasz Czajka. Prestiżowa Gala wręczenia nagród była częścią XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów organizowanego przez MM Conference.
Nowatorski projekt internetowy. Ponadto spółka ruszyła z nowym innowacyjnym projektem internetowym, którego owocem jest portal www.kolekti.pl mający za zadanie kolektywne wydawanie audiobooków. Dzięki współpracy z firmą Fonopolis, stworzono pierwszy w Polsce serwis dedykowany audiobookom oparty na finansowaniu społecznościowym. Mechanizm działania bazujący na zasadzie crowdfundingu pozwala użytkownikom wybierać tytuły książek, które mają pojawić się na rynku audiobooków.
Debiut na NewConnect. Spółka Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP) zadebiutowała na rynku alternatywnym NewConnect. DGA S.A. jest Akcjonariuszem PTWP S.A. od marca 2010 roku posiadając 7,89% akcji. PTWP to jedna z czołowych grup medialnych w Polsce obecna na rynku od 1995 roku. Najbardziej rozpoznawalne marki to miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł” wraz z portalem biznesowym www.wnp.pl oraz organizowany od 5 lat Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach – największa biznesowa impreza w Europie Centralnej gromadząca co roku blisko 6000 gości z kraju i z Europy. Na otwarciu kurs PTWP-PDA wzrósł o 3,07 proc. i wyniósł 16,80 zł. W ciągu ostatnich lat Grupa PTWP intensywnie rozwijała swoją działalność, czego odzwierciedleniem jest średni roczny wzrost przychodów o 20 proc. W roku 2012 skonsolidowane przychody Grupy przekroczyły 27 mln zł, a zysk netto 2 mln zł.
Biorąc pod uwagę stabilną sytuacją w spółkach Grupy DGA, podejmowanie przez nie nowych przedsięwzięć oraz pozyskiwanie nowych klientów, Zarząd DGA spodziewa się pozytywnego wyniku w kolejnych okresach. Jednocześnie jedno z kluczowych zadać w zakresie nadzoru właścicielskiego będzie stanowiła analiza rentowności w tych spółkach, które nie osiągają oczekiwanych wyników i przystąpienie do ewentualnych dezinwestycji lub działań sanacyjnych.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdania skonsolidowanego Grupy DGA oraz komentarzem Zarządu tutaj.