ARP I DGA ZAWARŁY UGODĘ

W dniu 16 maja 2013 roku, została zawarta ugoda pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a spółką DGA S.A. Sprawa, która w marcu 2011 roku trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy rozliczenia należności za usługi DGA S.A. zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, zakończonego z dniem 30 czerwca 2010 roku. Zgodnie z ustaleniami Ugody, DGA otrzyma kwotę 3 mln zł z tytułu ostatecznego rozliczenia wykonanych usług.

30 czerwca 2010 roku zakończony został projekt aktywizacji zawodowej byłych Pracowników stoczni, którzy utracili pracę w Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.. Projekt, realizowany przez DGA S.A. na zlecenie ARP S.A., finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowił element Programu Zwolnień Monitorowanych (PZM) wynikającego ze „specustawy stoczniowej”.
W procesie restrukturyzacji przemysłu stoczniowego pracę straciło ponad 9 tys. osób, w tym 5 125 osób ze Stoczni Gdynia S.A. i 3 977 osób ze Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o. o .
Do Programu Zwolnień Monitorowanych przystąpiło łącznie ponad 8 tys. byłych pracowników obu stoczni (85% ogółu zwolnionych). W trakcie 16 miesięcy trwania projektu odbyło się 20 681 spotkań doradczych, 1 185 szkoleń w których uczestniczyło 6 276 osób. Beneficjentom Projektu przedstawiono 15 875 ofert pracy. Kluczowym wskaźnikiem projektu, definiującym jego skuteczność, była liczba byłych Pracowników stoczni, którzy odnaleźli się na rynku pracy. Na dzień 30 czerwca 2010 roku (zamknięcie projektu), 36% Uczestników Projektu realizowanego przez DGA S.A. potwierdziło podjęcie zatrudnienia w nowym miejscu bądź rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Reasumując, wszystkie wskaźniki Projektu określone w Umowie pomiędzy DGA a ARP zostały zrealizowane.
DGA S.A. o złożonym pozwie do Sądu poinformowała w Raporcie Bieżącym nr 7/2011 z dn. 31.03.2011 roku, również informacja o podpisaniu Ugody została zawarta w Raporcie Bieżącym nr 11/2013 z dnia dzisiejszego tj. 16.05.2013r. Ponadto Zarząd przypomina, że DGA w 2010 roku utworzyła odpis aktualizujący na dochodzoną należność główną.
Zarówno Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jak i Zarząd DGA poprzez zawarcie dzisiejszej Ugody, uznają sprawę rozliczenia za tzw. „projekt stoczniowy” za zamkniętą.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.

 

Zapraszamuy również do zapoznania się z treścią Raportu bieżącego nr 11/2013  z dn.16.05.2013r. dotyczącego zawartej ugody sądowej.