ZA NAMI WALNE ZGROMADZENIE DGA S.A.

W dniu 14 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. Na mocy przyjętych uchwał m.in. powołany został nowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium Członkom Zarządu DGA S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku, zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, jak również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy. Odpowiednimi uchwałami zatwierdzone zostały również sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć stratę netto Spółki 2,6 mln zł wygenerowaną w 2012 roku z kapitału zapasowego DGA.
Zmianie uległ skład osobowy Rady Nadzorczej DGA S.A., do której powołani zostali:

  • dr Piotr Gosieniecki (Przewodniczący)
  • Jarosław Dominiak
  • Karol Działoszyński
  • dr Agenor Gawrzyał
  • prof. dr hab. Robert Gwiazdowski
  • Romuald Szperliński

Rada Nadzorcza DGA po raz pierwszy w swej historii powitała jako Członka dr Agenora Gawrzyała, który w trakcie swojej kariery zawodowej pełnik wielokrotnie funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu znakomitych podmiotów, m.in. Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta S.A., Towarzystwa Funduszy Powierniczych Korona oraz banku WBK S.A. Poza nagrodami dla firm, którymi kierował, otrzymał również wiele osobistych wyróżnień, w tym dla Menedżera Roku, Nagrodę Polskiego Klubu Biznesu, BCC, izb gospodarczych.
Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej nastąpi jej ukonstytuowanie, powołany zostanie m.in. Komitet Audytu.