Publikacja wyników DGA za I półrocze 2013 roku

DGA S.A. opublikowała dzisiaj skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku. Grupa Kapitałowa DGA zakończyła pierwszą połowę 2013 roku z przychodami ze sprzedaży w wysokości 7 767 tys. zł i zyskiem operacyjnym w kwocie 966 tys. zł. Skonsolidowany wynik finansowy netto to zysk w wysokości 2 081 tys. zł. Największy wpływ na wynik Grupy miała spółka dominująca DGA S.A., która wygenerowała zysk netto w wysokości 2 625 tys. zł (w samym drugim kwartale zysk w wysokości 2 908 tys. zł).

Skonsolidowany wynik finansowy netto obniżony został o straty wygenerowane przez spółki zależne w kwocie 304 tys. zł (bez wyłączeń konsolidacyjnych) oraz o udział w stratach podmiotów objętych konsolidacją metodą praw własności w kwocie 181 tys. zł.
Na działalności finansowej Spółka odnotowała zysk w wysokości 1 119 tys. zł, na co miała wpływ wycena akcji dwóch spółek będących w portfelu inwestycyjnym DGA S.A. Wysoka wycena akcji spółki PTWP S.A. (+ 1 997 tys. zł) została w części zniwelowana przez niską wycenę akcji spółki R&C Union S.A. (-827 tys. zł).
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik za pierwsze sześć miesięcy 2013 roku to zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w ty okresie. Mowa przede wszystkim o podpisaniu ugody z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., na mocy której DGA otrzymała kwotę 3 mln zł tytułem rozliczenia projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”. Pozostałe czynniki jednorazowe to odpis aktualizujący należności sporne w wysokości 1 234 tys. zł, które Spółka zamierza wyegzekwować na drodze postępowania sądowego oraz rozliczenie nie zamortyzowanych nakładów na IT i biura w wysokości 183 tys. zł.

Kluczowe wyzwania przed DGA.
Połączenie aktywów w ramach Grupy DGA. Zarząd DGA wyznaczył sobie istotne cele konsolidacyjne w odniesieniu do obecnie posiadanego portfela inwestycyjnego. Planowane jest połączenie części spółek w jeden podmiot konsolidujący w celu zmaksymalizowania efektu synergii pomiędzy zespołami pracującymi nad tożsamymi projektami. Proces reorganizacji dotyczy przede wszystkim spółek prowadzących portale internetowe oraz sprzedaż przez internet.

Przygotowania do nowej perspektywy budżetowej 2014-2020.
Trwają intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów wdrażania nowej perspektywy finansowej, w której Polska ma otrzymać łącznie 106 mld euro. Tym samym Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności Unii Europejskiej. DGA S.A. posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, co zostało wielokrotnie potwierdzone w rankingach firm pozyskujących środki unijne. W nowej perspektywie DGA nadal będzie realizować projekty unijne – od pozyskiwania środków po kompleksowe zarządzanie projektami, a szczególne kierunki specjalizacji to przede wszystkim rozwój rynku pracy – programy outplacementowe, doradztwo i dotacje dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz innowacyjne programy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Pozycja spółek Grupy DGA na rynku doradztwa biznesowego.
W wyniku procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej DGA, wszystkie kompetencje doradcze zostały na przestrzeni ostatnich 3 lat wydzielone ze struktur DGA do osobnych podmiotów. Obecnie Grupa Kapitałowa DGA liczy 10 podmiotów specjalizujących się w konkretnych dziedzinach życia gospodarczego, m.in. doradztwo finansowe, strategiczne, zarządcze czy transakcyjne. Spółki doradcze Grupy DGA posiadają bardzo oczekiwane obecnie kompetencje w zakresie restrukturyzacji oraz budowy modelu biznesowego dla przedsiębiorstw, które borykają się z problemami na różnych płaszczyznach działalności. Grupa DGA, poprzez wspólne przedsięwzięcia, również promocyjne, będzie dążyć do ugruntowania marki DGA na rynku usług dedykowanych firmom w tarapatach.

Co dalej z R&C Union S.A.?
Wyniki drugiego kwartału 2013 r. opublikowane w sierpniu br. wskazują na poprawę względem poprzedniego analogicznego okresu, jednak trudny proces sanacyjny w spółce nadal trwa. Raport okresowy R&C Union S.A. za II kwartał 2013 roku wskazuje, że utrzymująca się trudna sytuacja w branży gastronomicznej zahamowała wzrost wyniki spółki i pogorszyła jej płynność finansową (wzrost należności od franczyzobiorców oraz zobowiązań bieżących).
Zarząd DGA S.A. zwraca uwagę inwestorów na możliwość negatywnego wpływu zarówno na kurs akcji DGA, jak i na ryzyko związane z nie wywiązaniem się spółki z harmonogramu spłaty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami.

Podsumowanie
Wynik DGA za I półrocze 2013 roku wskazuje, że wdrażane przez ostatnie 3 lata zmiany w Grupie Kapitałowej były słusznym kierunkiem rozwoju w aspekcie zmieniającego się rynku usług doradczych. Wprowadzenie nowego modelu biznesowego, którego głównym aspektem była intensyfikacja działalności inwestycyjnej oraz wydzielenie kompetencji doradczych do spółek córek to zdaniem Zarządu słuszna droga, która będzie kontynuowana w najbliższych latach. Dla osiągania dodatniego wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych kluczowe będą takie czynniki jak właściwie wykorzystanie przez Spółkę dostępnych środków, utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej, ale też efekt konsolidacji części spółek w Grupie, jak również wycena spółek, w których DGA jest akcjonariuszem lub udziałowcem.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu
DGA S.A.
Kontakt: dgasa@dga.pl