Informacja Zarządu DGA dla inwestorów

W nawiązaniu do informacji z dnia wczorajszego, dotyczącej decyzji Sądu o rozpoczęciu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu przez spółkę R&C Union S.A., Zarząd DGA S.A. w związku z pojawiąjącymi się pytaniami od inwestorów, wyjaśnie kwestię braku komunikatu giełdowego DGA w tej sprawie.

DGA S.A. jako akcjonariusz spółki R&C Union S.A. nie ma podstaw prawnych, aby przy wykorzystaniu systemu ESPI publikować informację o decyzji Sądu w sprawie R&C Union, ponieważ nie rodzi ona dla DGA żadnych konsekwencji w odniesieniu do wyniku finansowego.
Inna sytuacja miała miejsce w przypadku złożenia przez spółkę R&C Union S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości, gdyż zdarzenie to rodziło konsekwencje w postaci niższej wyceny pakietu akcji R&C Union S.A., a co za tym idzie utworzenie rezerw kosztowych z tym związanych będących obciązeniem dla wyniku finansowego DGA. Podobnie obciążeniem dla wyniku DGA są rezerwy utworzone w związku z zapisami umowy sprzedaży wierzytelności pomiędzy DGA S.A. a Ateria Sp. z o.o. (szczegółowa informacja w raporcie bieżącym DGA nr 27/2013). Zgoda Sądu na rozpczęcie postępowania układowego R&C Union S.A. nie powoduje żadnych zmian w tym zakresie.
Dlatego też informacja o rozpoczęciu postępowania upadłościowego przez spółkę R&C Union S.A. została opublikowana w ślad za raportem bieżącym spółki R&C Union S.A. nr 26/2013 na stronie internetowej www.dga.pl.