Wynik DGA pikuje przez upadłość R&C Union S.A.

14 listopada 2013 roku Spółka DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2013 roku. Grupa Kapitałowa DGA zakończyła ten okres z przychodami ze sprzedaży w wysokości 2 406 tys. zł oraz zyskiem brutto na sprzedaży w wysokości 285 tys. zł. Na poziomie wyniku finansowego netto Grupa DGA zanotowała stratę na poziomie 5 449 tys. zł.

Strata, jaką Grupa poniosła za III kwartał 2013 roku, jest konsekwencją zdarzeń w Spółce R&C Union S.A., której DGA S.A. jest znaczącym akcjonariuszem.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że wynik Grupy Kapitałowej DGA za trzy kwartały 2013 roku to strata w wysokości 3 368 tys. zł, podczas gdy za I półrocze Grupa odnotowała zysk w wysokości 2 081 tys. zł. Podobnie w przypadku wyniku jednostkowego DGA S.A., za trzy kwartały br. odnotowano stratę w wysokości 2 531 tys. zł, podczas gdy półrocze zostało zamknięte zyskiem w wysokości 2 625 tys. zł.
Wyniki za trzy kwartały wskazują, że strata prawie 5,2 mln zł będąca konsekwencją złożenia przez Zarząd R&C Union S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości w dniu 24 września 2013 roku, „pochłonęła” zysk wypracowany w pierwszej połowie roku.
Składowe czynniki straty w III kwartale to:
- 2 134 tys. zł - obniżenie w III kwartale br. wyceny pakietu akcji Spółki R&C Union S.A. posiadanego przez DGA S.A.
- 2 900 tys. zł - rezerwa utworzona przez DGA S.A. na poczet kosztów związanych z zapisami umowy sprzedaży wierzytelności w R&C Union S.A. pomiędzy DGA S.A. a Ateria Sp. z o.o. (zapisy stanowią o tym, że w przypadku gdy windykacja wierzytelności R&C Union okaże się dla Aterii bezskuteczna, DGA S.A. uiści na rzecz Aterii różnicę pomiędzy wartością wierzytelności, a wyegzekwowaną dotąd jej częścią)
- 62,5 tys. zł - rezerwa wynikająca z udzielonego przez DGA S.A. poręczenia pożyczki zaciągniętej przez R&C Union S.A.
- 90,5 tys. zł - odpis aktualizujący należności dokonany przez spółkę zależną Ateria Sp. z o.o.
W dniu 6 listopada Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość Spółki R&C Union S.A. z możliwością zawarcia układu. W okresie oczekiwania na decyzję Sądu w tej sprawie, czyli od dnia złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości do dnia jej ogłoszenia (26 września – 06 listopada 2013 roku) Spółka R&C Union S.A. otrzymała 5 wypowiedzeń umów najmu lokali, w których prowadziła swoją działalność. Obecnie Spółka dysponuje 7 w pełni funkcjonującymi restauracjami i klubami muzycznymi. Zarząd R&C Union S.A. podjął negocjacje z właścicielami zamkniętych lokali w celu przywrócenia umów najmu. Zarząd DGA S.A. będzie aktywnie wspierał proces sanacji Spółki R&C Union S.A.
Istotnym zdarzeniem w III kwartale br. było rozpoczęcie procesu konsolidacji wybranych aktywów będących w portfelu inwestycyjnym DGA. Zrealizowane dotychczas działania w tym zakresie to:
Zrealizowane działania w I etapie konsolidacji:
- Podwyższenie kapitału zakładowego Ateria Sp. z o.o. z 720 tys. zł do 3 731 tys. zł i wniesienie aportem wszystkich udziałów DGA w Alekiedy Sp. z o.o. do Ateria Sp. z o.o.
- Podwyższenie kapitału zakładowego Life Fund Sp. z o.o. ze 100 tys. zł do 2 028 tys. zł i wniesienie aportem wszystkich udziałów DGA w Allcards Sp. z o.o., DGA CF Sp. z o.o., DGA HCM Sp. z o.o. oraz Inclick Sp. z o.o.
Koncepcja biznesowa reorganizacji zasobów zakłada powstanie jednego podmiotu zarządzającego aktywami spółek objętych procesem restrukturyzacji. W następnych etapach rozpoczętej konsolidacji przewidziane są działania związane z wdrażaniem strategii nowego podmiotu, optymalizacją jego struktury organizacyjnej oraz docelowym całkowitym przejęciem aktywów spółek zależnych biorących udział w tym procesie.

Podsumowanie
W Grupie DGA obecnie kluczową kwestią jest sanacja Spółki R&C Union S.A., w której DGA będzie brała aktywny udział. Czynnik ten będzie miał istotny wpływ na wynik finansowy DGA w kolejnych okresach. Dlatego też DGA chce czynnie wesprzeć R&C Union S.A. w próbie odbudowy wartości.
W IV kwartale br. duża uwaga zostanie poświęcona portalom internetowym www.audiobook.pl i www.feelpassion.pl prowadzonym przez spółkę ATERIA, dla których będzie poszukiwany zewnętrzny inwestor. Zmiany w obrębie portali internetowych będą miały również związek z procesem konsolidacji aktywów w ramach Grupy Kapitałowej.
W dalszej perspektywie istotnym aspektem działalności DGA S.A. będą projekty współfinansowane ze środków unijnych, szczególnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, które rozpoczną się pod koniec 2014 roku.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.