2014

17-11-2014

Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2014

14 listopada br. Spółka DGA opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku. Raport prezentuje przychody Grupy w wysokości 1.939 tys. zł, zysk brutto w wysokości 47 tys. zł oraz stratę na poziomie wyniku finansowego netto w kwocie 1.535 tys. zł.

więcej
29-08-2014

Zawieszenie obrotu akcjami DGA S.A.

W dniu 19 sierpnia Zarząd DGA S.A. podjął uchwałę, w której wyznaczył dzień 4 września br. jako dzień referencyjny dla potrzeb przeprowadzenia resplitu akcji. W związku z procedurą scalania akcji notowania akcji DGA na GPW zostaną zawieszone w okresie od 29 sierpnia do 11 września br.

29-08-2014

Wyniki DGA za I półrocze 2014r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze br. opublikowane w dniu dzisiejszym wskazuje, że spółka dominująca DGA S.A. połowę roku kończy z zyskiem netto, jednakże straty spółek, z którymi DGA S.A. się konsoliduje pociągnęły wynik netto Grupy w dół.

więcej
24-06-2014

Akcjonariusze DGA S.A. wybrali Zarząd na nową kadencję i zadecydowali o resplicie akcji spółki

23 czerwca br. w siedzibie DGA S.A. w Poznaniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowe Spółki jak i Grupy Kapitałowej za 2013 rok, a także udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej. Ponadto podjęte zostały uchwały, na mocy których powołano Zarząd Spółki na nową 4-letnią kadencję oraz upoważniono Zarząd do przeprowadzenia operacji scalenia akcji.

więcej
19-05-2014

Rekomendacja Zarządu DGA S.A. w sprawie podjęcia Uchwały przez Walne Zgromadzenie

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki DGA S.A. podjął Uchwałę, zgodnie z którą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie rekomendował podjęcie uchwały o podwyższeniu wartości nominalnej akcji Spółki w drodze ich scalenia.

więcej
19-05-2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A.

W dniu dzisiejszym Zarząd DGA S.A. poinformował w raporcie bieżącym o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. Z treścią ogłoszenia oraz załączników do ogłoszenia można się zapoznać Walne Zgromadzenie

15-05-2014

Komentarz Zarządu do wyników za I kwartał 2014

W dniu 15 maja br. Spółka DGA S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku. Grupa DGA pierwsze trzy miesiące 2014 roku zamknęła zyskiem netto w wysokości 1.913 tys. PLN przy przychodach na poziomie 2.916 tys. PLN. Największy udział w osiągniętym wyniku miał podmiot dominujący w Grupie, DGA S.A., który zakończył I kwartał zyskiem netto w wysokości 2.274 tys. PLN.

więcej
15-05-2014

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2014 roku

W dniu dzisiejszym Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku, z którego treścią można się zapoznać tutaj.
09-05-2014

Zarząd DGA odpowiada na pytania inwestorów indywidualnych

Zapraszamy do zapoznania sie z odpowiedziamy na zapytania ze strony inwestorów indywidualnych, które zostały w ostatnich dniach skierowane do Zarządu DGA S.A.

więcej
21-03-2014

Strata DGA za 2013 rok wynikiem nieudanej inwestycji - informacja prasowa

W dniu 21 marca br. Spółka DGA S.A. opublikowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2013. Na poziomie jednostkowym Spółka DGA odnotowała przychody w wysokości 10.923 tys. zł oraz zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1.185 tys. zł. Wynik finansowy netto DGA S.A. to strata w wysokości 3.743 tys. zł. Na poziomie skonsolidowanym Grupa Kapitałowa DGA osiągnęła przychody w wysokości 14.095 tys. zł i zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 2.231 tys. zł. Wynik na działalności operacyjnej to strata w wysokości 231 tys. zł, natomiast wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej jest stratą w wysokości 4.702 tys. zł.

więcej