Informacje na temat skupu akcji

Spółka jest zobowiązana do przeprowadzenia skupu akcji własnych zgodnie z zapisami „Programu Skupu Akcji Własnych” przyjętych przez Zarząd w dniu 28 listopada 2012 roku oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Oznacza to brak dowolności co do zakresu cenowego czy też wolumenu skupu dokonywanego przez Dom Maklerski pośredniczący w tych transakcjach.

Przepisy te mówią m. in. o tym, że DGA S.A. nabywać może akcje własne po cenie, która nie może być wartością wyższą od ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, co oznacza, że prowadzony skup akcji nie może sam w sobie wpływać na kreowanie kursu akcji DGA S.A.
Ponadto zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003 DGA S.A. nie może nabywać więcej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.

Program Skupu Akcji Własnych określa, że skupionych może być nie więcej niż 20% wartości nominalnej kapitału zakładowego DGA S.A., co odpowiada 1.808.446 akcji, a cena odkupu musi mieścić się w przedziale od 0,50 zł do 5 zł za akcję. Skup akcji prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu jednak nie dłużej niż do dnia 7 grudnia 2016 roku.

Do dnia 20 grudnia 2013 r. w ramach „Programu Skupu Akcji Własnych” odkupiono 112.366 akcji DGA S.A., co stanowi 1,2427% udział w kapitale i ogólnej liczbie głosów za łączną wartość 140 tys. zł. W celu realizacji odkupu DGA S.A. utworzyła „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w wysokości 1 mln zł.

Zarząd jest zdania, że obecna wartość giełdowa DGA S.A. (ponad 7 mln zł) nie odzwierciedla wartości rzeczywistej spółki biorąc pod uwagę fakt, że sam stan gotówki na koniec września 2013 r. DGA S.A. i jej spółek zależnych przekraczał 6 mln zł.