Komentarz Zarządu do wyników za I kwartał 2014

W dniu 15 maja br. Spółka DGA S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku. Grupa DGA pierwsze trzy miesiące 2014 roku zamknęła zyskiem netto w wysokości 1.913 tys. PLN przy przychodach na poziomie 2.916 tys. PLN. Największy udział w osiągniętym wyniku miał podmiot dominujący w Grupie, DGA S.A., który zakończył I kwartał zyskiem netto w wysokości 2.274 tys. PLN.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej DGA uległy zmniejszeniu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o kwotę 1.059 tys. PLN. Jednocześnie koszty własne sprzedaży uległy obniżeniu o ponad 21%, co w efekcie pozwoliło na wypracowanie zysku brutto na sprzedaży w wysokości 198 tys. PLN.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje wyniki poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej DGA, które są odzwierciedleniem wyników Spółek córek DGA S.A. Ponad połowa przychodów Grupy DGA stanowią projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Segmenty
Udział % w przychodach Grupy
Przychody
w tys. PLN
Zysk/strata brutto
ze sprzedaży w tys. PLN
Projekty Europejskie
57,6%
1.738
76
Portale internetowe
18,6%
560
31
Konsulting zarządczy i finansowy
10,1%
306
123
Doradztwo personalne
3,1%
95
-12
Nie przypisane segmentom
10,5%
317
50

Istotnym elementem kształtującym wyniki DGA w I kwartale 2014 roku były przychody finansowe wynikające ze wzrostu kursu akcji Spółki PTWP S.A., której DGA jest Akcjonariuszem. Wzrost ten spowodował wyższą wycenę pakietu akcji będącego w posiadaniu DGA o kwotę 2.513 tys. PLN.
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP S.A.) to spółka, która zadebiutowała na NewConnect w kwietniu 2013 roku, DGA posiada aktualnie 7,1% udziału w jej kapitale. Spółka znana jest przede wszystkim jako organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który co roku gromadzi ok. 6 tysięcy uczestników w Katowicach. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.
Tegoroczna, VI edycji tego wydarzenia odbyła się w dniach 7-9 maja. Spółka posiada znakomite perspektywy na przyszłość, jej wzrost jest uzasadniony licznymi sukcesami w branży wydawniczej (m.in. portal gospodarczy www.wnp.pl, miesięcznik Nowy Przemysł) i konferencyjnej (m.in. Property Forum, Konferencja Kapitał dla Gospodarki).
Dzięki wspomnianej wyżej wycenie pakietu akcji PTWP S.A. przychody finansowe Grupy ukształtowały się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dzisiaj na przychody Grupy Kapitałowej DGA składają się przychody DGA S.A. oraz przychody Spółek powiązanych kapitałowo reprezentujących główne segmenty działalności: konsulting zarządczy i finansowy, portale internetowe oraz doradztwo personalne. Spadek przychodów ze sprzedaży jest związany głównie z mniejszą liczbą realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w poprzedniej perspektywie budżetowej na lata 2007-2013. Grupa Kapitałowa DGA - zarówno podmiot dominujący DGA S.A., jak i spółki córki specjalizujące się w pozyskiwaniu środków unijnych – przygotowuje się do nowego okresu programowania na lata 2014-2020.
W segmencie Projektów Europejskich obecnie DGA S.A. kontynuuje realizację kilku projektów szkoleniowych dla pracowników małych i średnich firm, projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz projektów outplacementowych oferujących uczestnikom wsparcie w powrocie na rynek pracy po utracie zatrudnienia. Efektem realizacji dwóch takich projektów: „W kierunku nowego zatrudnienia – program outplacement w wojewódzkim łódzkim” oraz „Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku” jest powstanie blisko 70 firm prowadzonych przez Uczestników. Część powstałych działalności gospodarczych została dofinansowana w ramach projektów.
Istotnym zdarzeniem korporacyjnym w Grupie DGA w I kwartale br. była zmiana firmy Allcards Sp. z o.o. na Audiobook.pl Sp. z o.o. oraz podwyższenie jej kapitału o 560 tys. PLN. W I kwartale br. Spółka Ateria Sp. z o.o., dotychczasowy właściciel oraz operator portalu Audiobook.pl, przekazała swoje aktywa związane z obszarem książki słuchanej do Audiobook.pl Sp. z o.o.
Obecne działania Zarządu DGA skupiają się na budowaniu wartości podmiotów znajdujących się w portfelu Spółki, jak również na poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.
Kontakt: dgasa@dga.pl