Rekomendacja Zarządu DGA S.A. w sprawie podjęcia Uchwały przez Walne Zgromadzenie

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki DGA S.A. podjął Uchwałę, zgodnie z którą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie rekomendował podjęcie uchwały o podwyższeniu wartości nominalnej akcji Spółki w drodze ich scalenia.

Na mocy proponowanej uchwały, w przypadku jej przyjęcia, wartość nominalna każdej akcji DGA S.A. każdego rodzaju zwiększy się z dotychczasowej wartości 1 zł do kwoty 8 zł. Ogólna liczba akcji Spółki 9.042.232 zmniejszy się proporcjonalnie do 1.130.279 poprzez scalenie każdych ośmiu akcji o nominale 1 zł w jedną akcję o wartości 8 zł. Scalenie akcji Spółki w stosunku 8:1 zostanie przeprowadzone przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego 9.042.232 PLN.
Proponowana uchwała ZWZ Akcjonariuszy DGA S.A. stanowi ponadto, że mogące powstać w wyniku operacji scalania akcji niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez prawa akcyjne posiadane przez
DGA S.A. pozyskane w wyniku realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.
Przesłanką do rekomendowania przez Zarząd operacji scalania akcji są regulacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które zmierzają do eliminacji z obrotu na warszawskim parkiecie tzw. „spółek groszowych”. Mowa o uchwale nr 1387/2013 z dn. 02.12.2013r. w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu. Zgodnie z zapisami ww. Uchwały GPW, do segmentu LISTA ALERTÓW są kwalifikowane akcje emitentów, gdy średni kurs akcji danego emitenta jest niższy niż:
a) 50 groszy – dla kwalifikacji dokonywanych począwszy od 27 marca 2014 r.,
b) 1 złoty – dla kwalifikacji dokonywanych począwszy od drugiego dnia sesyjnego przed ostatnim dniem sesyjnym grudnia 2014 r.
Zarząd DGA S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podniesienie wartości nominalnej akcji Spółki w drodze tzw. resplitu ze względu na niską wycenę walorów DGA, których wartość oscylowała wokół 1 zł przez ostatnie 6 miesięcy. Operacja scalenia akcji nie będzie miała wpływu na prawa akcjonariuszy w kapitale zakładowym i udziale w głosach na Walnym Zgromadzeniu, natomiast powinna uchronić Spółkę przed ewentualnymi sankcjami przewidzianymi przez Giełdę Papierów Wartościowych związanymi z utrzymującą się niską wyceną akcji emitenta.
Porządek obraz ZWZ Akcjonariuszy DGA przewiduje ponadto m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2013 rok, jak również powołanie Członków Zarządu Spółki na nową, 4- letnią kadencję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA SA zostało zwołane na dn. 23 czerwca 2014r. w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA SA
Kontakt: dgasa@dga.pl